Απάντηση στα περί καθυστερήσεων στην επιλογή στελεχών στην Υγεία, έδωσε σήμερα ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Αθανάσιος Παπαϊωάννου.

Σε σημερινή ανακοίνωση κάνει λόγο για "λανθασμένες εντυπώσεις" που σχηματίζονται στην κοινή γνώμη και επισημαίνει αναλυτικά τα εξής:

"Για να μπορέσει να αξιολογηθεί η βασιμότητα των ισχυρισμών αυτών, θα πρέπει αρχικά να δούμε το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών και τα ακριβή γεγονότα:

Α1. 3.11.2023: Δημοσίευση του ν. 5062/2023, ο οποίος αφορά στο νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα.

Α2. 29.12.2023: Έναρξη δημοσίευσης προσκλήσεων εκδήλωση ενδιαφέροντος, κατόπιν μακρών διαβουλεύσεων με το Υπουργείο Υγείας λόγω ερμηνευτικών δυσχερειών του νέου νόμου και της ανάγκης ενημέρωσης του νέου, τότε, Υπουργού Υγείας, για συνολικά επτά  (7) θέσεις Διοικητών ΥΠΕ, δεκατέσσερις (14) θέσεις Αναπληρωτών Διοικητών ΥΠΕ και εκατόν πενήντα δυο (152) θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων.

Α3. 1.2.2024: Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής. Υπεβλήθησαν συνολικά χίλιες διακόσιες εβδομήντα επτά (1.277) αιτήσεις, εκ των οποίων διακόσιες είκοσι εννιά (229) αφορούσαν στις θέσεις ευθύνης ΥΠΕ.

Α4. Φεβρουάριος 2024: Επίλυση από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και την Κοινωνία της Πληροφορίας των  χρηματοδοτικών ζητημάτων που συνδέονται με τη διενέργεια της σχετικής ηλεκτρονικής εξέτασης.

Α5. 30-31.3.2024: Διεξαγωγή γραπτής εξέτασης, η οποία για πρώτη φορά έγινε ηλεκτρονικά και με θέματα αμιγώς δεξιοτήτων σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές.

Α6. 12.4.2024: Ενημέρωση των 1.034 συμμετεχόντων υποψηφίων για τη βαθμολογική τους επίδοση στον διαγωνισμό.

Α7. Μέσα Απριλίου – μέσα Ιουνίου 2024: Εξέταση αιτήσεων και δικαιολογητικών περισσότερων από 200 υποψηφίων, με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες του ν. 5062/2023, για τις συνολικά είκοσι μία (21) θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των επτά (7) Υγειονομικών Περιφερειών. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου απαιτήθηκε η εξέταση άνω των 10.000 σελίδων δικαιολογητικών από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής την οποία επικουρούσαν τρεις (3) γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και δυο (2) του ΑΣΕΠ που συχνά εργάσθηκαν σε επταήμερη βάση. Σημειώνεται ότι η ως άνω αρμόδια πενταμελής Επιτροπή (η οποία, σύμφωνα με τον νόμο, συγκροτείται από 1 μέλος ΑΣΕΠ ως Πρόεδρο, 1 Νομικό Σύμβουλο του Κράτους και 3 Γενικούς Γραμματείς) έχει συνεδριάσει έως τώρα επτά  (7) φορές για την επίλυση των ανακυψάντων ζητημάτων.

Α8.  13.6.2024: Ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων με τη συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων.

Α9. 19.6.2024: Λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Υποβλήθηκαν συνολικά εξήντα (60) ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων.

Περαιτέρω, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται από τον νόμο, απαιτούνται τα εξής στάδια:

Β1.  Εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν.

Β2.  Ανακοίνωση οριστικών πινάκων των επτά (7) πρώτων επιλέξιμων υποψηφίων για κάθε προκηρυσσόμενη θέση.

Β3.  Κλήση σε συνέντευξη των επτά (7) πρώτων σε βαθμολογία επιλέξιμων υποψηφίων για κάθε προκηρυσσόμενη θέση, [συνολικά είκοσι μία (21) θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών]. 

Β4.  Διεξαγωγή 142 συνεντεύξεων και κατάρτιση πίνακα των τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων ανά θέση, σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία από την συνέντευξη, τη γραπτή εξέταση και το σύνολο των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών κριτηρίων του ν. 5062/2023.

Β5.  Αποστολή του πίνακα των  τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων στον εποπτεύοντα Υπουργό Υγείας.

Β6.  Επιλογή από τον Υπουργό Υγείας των επτά (7) Διοικητών ΥΠΕ και των δεκατεσσάρων (14) Αναπληρωτών Διοικητών ΥΠΕ και, εν συνεχεία, έγκριση από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Β7. Συγκρότηση ανά Υγειονομική Περιφέρεια των επτά (7) Επιτροπών Επιλογής (με συμμετοχή του αντίστοιχου επιλεγέντος Διοικητή ΥΠΕ) για τις θέσεις των ανά Υγειονομική Περιφέρεια Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων.

Β8. Διεξαγωγή των αντίστοιχων σταδίων που περιγράφηκαν ήδη (από το σημείο Α7 και μετά) έως την αποστολή στον Υπουργό Υγείας του ανά Νοσοκομείο πίνακα των τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων για την τελική επιλογή από τον Υπουργό Υγείας.

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω ανάλυση, ο ν. 5062/2023 εφαρμόζεται με όλα τα εχέγγυα που το ΑΣΕΠ διαχρονικά παρέχει, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία και το μη διαβλητό της διαδικασίας. Στην προσπάθεια αυτή, η Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής καθώς και οι εργαζόμενοι που παρέχουν υποστήριξη δουλεύουν με ευσυνειδησία, επαγγελματισμό και επίγνωση του σημαντικού τους έργου.

'Oποιος πιστεύει ότι αυτοί είναι αργοί ρυθμοί, καλείται να απαντήσει στο εξής εύλογο ερώτημα: πόσο χρονικό διάστημα θα ήταν αναγκαίο σε μια ιδιωτική εταιρία επιλογής ανωτάτων στελεχών για να διενεργήσει και να ολοκληρώσει την  ανωτέρω διαδικασία, η οποία σημειώνεται ότι δεν θεσπίστηκε από το ΑΣΕΠ αλλά από τον νομοθέτη";

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Απάντηση ΣΦΕΕ στον ΠΦΣ για τις ελλείψεις φαρμάκων τον Αύγουστο
''Μερόνυχτα εφημερίας'' ενός νοσοκομειακού γιατρού
Το νέο επίδομα στους ιατρούς των άγονων περιοχών