Στην επόμενη μέρα στην Ιατρική Ακριβείας μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας για την ανακάλυψη και επικύρωση νέων βιοδεικτών φιλοδοξεί να συμβάλλει το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας. Για φέτος το ΕΔΙΜΟ θα επιχορηγηθεί με 1,5 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το ΕΔΙΜΟ έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU. 

Αναλυτικά, το πλάνο των πιστώσεων σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών  (07/04/2023), Υπουργείο Ευθύνης, το  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Φορέα Υλοποίησης, το 'Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ), τα κονδύλια που θα πιστωθούν κατανέμονται ως εξής: για το 2023 τα κονδύλια θα είναι 1.511.866,78 ευρώ,  για το 2024 1.133.900,09 ευρώ και 1.133.900,09 ευρώ για το 2025. Ετσι, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 3.779.666,96 ευρώ, από τα οποία η εθνική συνεισφορά θα είναι  438.666,96 ευρώ. 


Ειδικότερα, οι στόχοι και τα αντικείμενα του ΕΔΙΜΟ είναι τα ακόλουθα: α. ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων γενετικών, μοριακών, βιοχημικών και κυτταρικών αναλύσεων στο τομέα της ογκολογίας. β. διεξαγωγή μεταφραστικής έρευνας με σκοπό την ανάδειξη νέων βιοδεικτών με κλινική σημασία στη θεραπεία, πρόγνωση και διάγνωση ασθενών με κακοήθειες και προνεοπλασματικές καταστάσεις . γ. Καθορισμός σχήματος πιστοποίησης για εργαστήρια που θα εκτελούν αναλύσεις προσδιορισμού βιοδεικτών στον καρκίνο με τεχνολογίες μοριακής/κυτταρικής βιολογίας και (βιο)χημείας. δ. Πιστοποίηση εργαστηρίων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα πεδία του προσδιορισμού βιοδεικτών στον καρκίνο με τεχνολογίες μοριακής/κυτταρικής βιολογίας και βιοχημείας. ε. Ανάπτυξη νέων διαγνωστικών πρωτοκόλλων μοριακής/κυτταρικής βιολογίας και (βιο)χημείας προοριζόμενων για ευρεία κλινική εφαρμογή. στ. Παροχή δεδομένων από τις μελέτες που θα διενεργούνται από το ΕΔΙMΟ στα Μητρώα Ασθενών του Υπουργείου Υγείας για τον εμπλουτισμό των δημόσιων βάσεων δεδομένων στην υγεία και την υποστήριξη πολιτικών υγείας. ζ. Υποβολή εισηγήσεων προς τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Υγείας (π.χ. ΚΕΣΥ) των νέων βιοδεικτών που πρέπει να προσδιορίζονται στον καρκίνο και των αντίστοιχων εξετάσεων που πρέπει να αποζημιώνονται. η. Οργάνωση και διαχείριση του εθνικού αποθετηρίου βιοδεδομένων (γενετικών, γενωμικών κ.τ.λ.) ασθενών με καρκίνο. Θ. Ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής και βιοπληροφορικής για τη συνολική διαχείριση και παρακολούθηση των αναλύσεων και την διαχείριση, επεξεργασία, αξιολόγηση και την παρουσίαση των γονιδιωματικών δεδομένων.  

Το έργο με τίτλο «Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας - ΕΔΙΜΟ» που υλοποιείται από το ΙΤΕ αποτελεί σύμπραξη εννέα φορέων Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και φορέων τα οποία δραστηριοποιούνται σε έρευνα αιχμής στον τομέα της υγείας, της μοριακής ογκολογίας και της ιατρική ακριβείας.  

Ακολουθούν κάποιες συμβάσεις επί συνόλου 20 που επιβεβαιώνουν την στόχευση στην ανάδειξη νέων βιοδεικτών που υποστηρίζουν την ιατρική ακριβείας : 

Αριθμός Σύμβασης 4-  Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 4 «Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας – ΙΤΕΙΜΒΒ, Μονάδα ΔΙΓΕΝΙΑ»
Διερεύνηση και ανάδειξη νέων βιοδεικτών με κλινική σημασία στη θεραπεία, πρόγνωση και διάγνωση ασθενών με κακοήθειες και προνεοπλασματικές καταστάσεις. Διερεύνηση γαμετικών μεταλλάξεων με NGS σε κληρονομούμενα σύνδρομα καρκίνου ενδοκρινών αδένων.  

Αριθμός Σύμβασης 11- Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 11 «Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας – ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»-ΙΠΡΕΤΕΑ»
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 1:Γενετική ανάλυση σε ασθενείς (και τις οικογένειές τους) που εμφανίζουν σοβαρό ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό διαφορετικών μορφών καρκίνου (μαστού, ωοθηκών, παχέος εντέρου, παγκρέατος, προστάτη κ.α.) και πληρούν τα κριτήρια για τη διερεύνηση της υποκείμενης κληρονομικότητας. Στόχος είναι η ταυτοποίηση των ατόμων εκείνων που έχουν αυξημένη κληρονομική προδιάθεση για την εμφάνιση κακοηθειών, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να επωφεληθούν από στοχεύουσες θεραπείες. Παράλληλα θα διερευνηθούν νέοι γενετικοί τόποι που πιθανώς σχετίζονται με την προδιάθεση στον καρκίνο. 2: Ανίχνευση μεταλλάξεων σε αιματολογικές νεοπλασίες με τεχνολογίες αλληλούχισης DNA νέας γενιάς (NGS) Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: Ανάπτυξη και εφαρμογή ερευνητικών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων μοριακού ελέγχου ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες με σκοπό την ταχύτερη και ακριβέστερη διάγνωση, την αποτελεσματικότερη προγνωστική αξιολόγηση και την εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση.   

Αριθμός Σύμβασης 13- Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 13, «Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας –ΕΚΕΒΕ ΦΛΕΜΙΓΚ»
1 Ανάλυση μεταλλάξεων (SNV, indel, CNV, gene fusions) από DNA και RNA σε δείγματα (FFPE) καρκίνου του πνεύμονα και καρκίνου του παχέος εντέρου με κατάλληλο πάνελ γονιδίων (Oncomine Focus, 35 hotspot genes, 19 copy number genes, 23 gene fusions) ή πάνελ ανάλογου εύρους κάλυψης γονιδιακών περιοχών. 2) Ανάλυση γονιδιακής έκφρασης με RNA-seq (3’ mRNA-seq, ribo-depleted RNA-seq, ή άλλη κατάλληλη τεχνολογία) σε επιλεγμένα δείγματα καρκίνου του πνεύμονα και του παχέος εντέρου που έχουν ελεγχθεί για μεταλλάξεις με κατάλληλο πάνελ γονιδίων. 3) Δημιουργία εφαρμογής πλήρους ανάλυσης, κλινικής επισημείωσης, υποβοήθησης, ερμηνείας και διαχείρισης δεδομένων αλληλούχησης προερχόμενων από δείγματα ογκολογικού ενδιαφέροντος η οποία θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους εταίρους του δικτύου. Η εφαρμογή θα υποστηρίζεται από ενοποιημένη βάση δεδομένων δημόσιας υπάρχουσας κλινικής γνώσης πάνω στη μοριακή ογκολογία και φαρμακολογία και θα υλοποιεί αυτοματοποιήσεις των οδηγιών ACMG και ACN για τον δυνητικό χαρακτηρισμό μεταλλαγών. Τέλος, η εφαρμογή θα συμβάλλει στη δημιουργία πρότυπης βάσης δεδομένων καρκινικών μεταλλάξεων για τον ελληνικό πληθυσμό και θα υποστηρίζει τη δημιουργία βασικών αναφορών των ευρημάτων. 

Αριθμός Σύμβασης 15-Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 15, «Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας -ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ»
Διερεύνηση και Ανίχνευση προγνωστικών και προβλεπτικών βιοδεικτών σε ασθενείς με πλασματοκυτταρικές/ λεμφοϋπερπλαστικές δυσκρασίες.  Διερεύνηση προγνωστικών βιοδεικτών στον Καρκίνο του Μαστού.     

Αριθμός Σύμβασης 17 : Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 17, «Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας - Πανεπιστήμιο Πατρών» 
Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Ανεπάρκεια Ομόλογου Ανασυνδυασμού,  Προσδιορισμός γαμετικών και σωματικών μεταλλάξεων με NGS για διάγνωση αιματολογικών κακοηθειών, Κυκλοφορούντα Καρκινικά κύτταρα και Εξωσώματα, Δικτύωση και Διάχυση.  

Αριθμός Σύμβασης 19 - Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 19 «Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας - Παν. Θεσσαλίας»
Μελέτη παράλληλων μεταλλάξεων και παραλλαγών άγνωστης κλινικής σημασίας στον καρκίνο. Ο πρωταρχικός στόχος της μελέτης, είναι η εύρεση νέων παράλληλων μεταλλάξεων και παραλλαγών άγνωστης κλινικής σημασίας σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, του μαστού και του παγκρέατος. Οι μεταλλάξεις θα μελετηθούν μέσω αλληλούχισης επόμενης γενιάς σε καρκινικό ιστό. Η κλινική πρόοδος της νόσου θα προσδιοριστεί με απεικονιστικές τεχνικές, σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες.
 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Η αφαίρεση των ωοθηκών πριν την εμμηνόπαυση επηρεάζει τον εγκέφαλο [μελέτη]
ΙΣΑ: “Ορίζοντες Υγείας, με το βλέμμα στο Μέλλον”
CoViD: Πώς η αντίδραση του ανοσοποιητικού οδηγεί σε φλεγμονή στον πνεύμονα [μελέτη]