Ξεκάθαρα και συνάμα τεκμηριωμένα ποιοτικά κριτήρια ζητά το Υπουργείο Υγείας από όσα νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές πραγματοποιούν στερεοτακτική ακτινοχειρουργική ακτινοθεραπεία. Η σχετική απόφαση λήφθηκε εντός του Ιουλίου και έχει ως θέμα  "Όροι προϋποθέσεις και ενδείξεις για τη διενέργεια της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής Ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με εντόπιση της Παθολογίας στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (Κ.Ν.Σ.) και σε όργανα και ιστούς εκτός Κ.Ν.Σ. και αξιολόγηση Νοσοκομείων και Ιδιωτικών Κλινικών ως κατάλληλα για τη διενέργειά της".

Ως Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία (Stereotactic Radio Therapy – SRT) ονομάζεται η ακτινοθεραπευτική τεχνική κατά την οποία σε έναν απεικονιστικά καλά περιγεγραμμένο στόχο χορηγείται μια υψηλή δόση εξωτερικής ακτινοβολίας (μεγαλύτερη από την ισοδύναμη δόση που θα χορηγούνταν με τεχνικές κλασικής κλασματοποιημενης ακτινοθεραπείας) εφάπαξ ή σε έναν μικρό αριθμό συνεδριών. Η χορηγούμενη κατανομή δόσης ακτινοβολίας πρέπει: 

α) να εξασφαλίζει τον τοπικό έλεγχο της νόσου σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, 

β) να είναι σύμμορφη με το σχήμα του στόχου και 

γ) να χαρακτηρίζεται από μεγάλη χωρική βάθμωση της δόσης ώστε η ακτινική επιβάρυνση των γειτονικών ιστών να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Η παραπάνω δοσιμετρική κατανομή πρέπει να χαρακτηρίζεται από αυξημένη χωρική και δοσιμετρική ακρίβεια η οποία να βεβαιώνεται με εξειδικευμένους ελέγχους ποιότητας. 

Ανάλογα με την εφαρμογή, η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία χωρίζεται στις εξής τρεις κατηγορίες :

i. Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (StereotacticRadioSurgery) εντός Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) ονομάζεται η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπευτική τεχνική κατά την οποία χορηγείται σε στόχο του ΚΝΣ, θεραπευτική δόση ακτινοβολίας εφάπαξ (σε 1 συνεδρία), με χωρική ακρίβεια εναπόθεσης των δοσιμετρικών κατανομών μικρότερη ή ίση από 1mm. 

ii. Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία (StereotacticRadioTherapy) εντός Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) ονομάζεται η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπευτική τεχνική κατά την οποία χορηγείται σε στόχο του ΚΝΣ, θεραπευτική δόση ακτινοβολίας με τη μορφή κλασματοποιημένων δόσεων (μέχρι 5 συνεδρίες), με χωρική ακρίβεια εναπόθεσης των δοσιμετρικών κατανομών μικρότερη ή ίση από 1mm. 

iii.Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία Σώματος ( StereotacticBodyRadiationThera py – SBRT) εκτός Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) ονομάζεται η στερεοτακτικήακτινοθεραπευτική τεχνική κατά την οποία χορηγείται σε έναν όγκοστόχο του σώματος, εκτός ΚΝΣ, θεραπευτική δόση ακτινοβολίας σε έως 5 (ή σε αιτιολογημένες κλινικές περιπτώσεις σε έως 8 συνεδρίες), με χωρική ακρίβεια εναπόθεσης των δοσιμετρικών κατανομών μικρότερη ή ίση από 1,5mm. 

Όπως αναφέρει η απόφαση "Η χορήγηση άδειας καταλληλότητας στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές για την εκτέλεση όλων των παραπάνω στερεοτακτικών ακτινοθεραπευτικών πρακτικών απαιτεί την εξασφάλιση εκ μέρους των οργανισμών (νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές) της απαραίτητης ακρίβειας χορήγησης της θεραπείας με κριτήρια χωρικής αβεβαιότητας μικρότερης ή ίσης από 1mm και δοσομετρικής αβεβαιότητας μικρότερης από 5% ανεξάρτητα από τη θέση της βλάβης για πρακτικές εντός κεντρικού νευρικού συστήματος και με κριτήρια χωρικής αβεβαιότητας μικρότερης ή ίσης από 1,5mm και δοσομετρικής αβεβαιότητας μικρότερης ή ίσης από 5% για πρακτικές εκτός κεντρικού νευρικού συστήματος. 

Η ακρίβεια των συστημάτων αυτών θα πρέπει να βεβαιώνεται με αναλυτική έκθεση του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής με την εφαρμογή ελέγχων ποιότητας συνολικής θεραπευτικής αλυσίδας (end – to – endtests) οι οποίοι θα εκτελούνται από εμπειρογνώμονα Ιατρικής Φυσικής ή εξωτερικό φορέα χρησιμοποιώντας κατάλληλα δοσομετρικά συστήματα ελέγχων και κατάλληλη τεκμηριωμένη μεθοδολογία και θα πρέπει να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον μία φορά ανά τριετία και η σχετική έκθεση να είναι διαθέσιμη στον Οργανισμό.

Επιπλέον, θα πρέπει να ακολουθούνται πρωτόκολλα ελέγχου ποιότητας σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και τα διεθνή πρωτόκολλα για τις αδειοδοτούμενες πρακτικές. 

Οποιαδήποτε περίπτωση χρήσης συστήματος, η οποία αιτιολογημένα δεν καλύπτεται από τα οριζόμενα κριτήρια, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από εκτεταμένη έγκριτη βιβλιογραφία η οποία να περιλαμβάνει τεχνικές λεπτομέρειες και ευρύτατο φάσμα σχετικών κλινικών εφαρμογών, προκειμένου να αξιολογηθεί ως προς την κάλυψη των κριτηρίων κλινικής ακρίβειας που απαιτούνται σε κάθε τεχνική (στερεοτακτική ακτινοχειρουργική, στερεοτακτική ακτινοθεραπεία εντός κεντρικού νευρικού συστήματος και στερεοτακτική ακτινοθεραπεία εκτός κεντρικού νευρικού συστήματος) από το ΚεΣΥ. 

Τα νοσοκομεία που προτίθενται να αξιολογηθούν ως κατάλληλα για την εκτέλεση των ανωτέρω ακτινοθεραπευτικών πρακτικών υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με συνημμένο φάκελο δικαιολογητικών, στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας, διαμέσου των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών. Η εν λόγω Διεύθυνση μετά τον αρχικό έλεγχο του φακέλου, διαβιβάζει τις αιτήσεις στο Κε.Σ.Υ. προκειμένου να εισηγηθεί για την έκδοση ή μη απόφασης χορήγησης άδειας, στο νοσοκομείο. 

Τι ισχύει για τις Ιδιωτικές Κλινικές

Οι ιδιωτικές κλινικές υποβάλλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας.

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του φακέλου βάσει του οποίου αξιολογήθηκε η καταλληλότητα των νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών (π.χ. μεταβολή της στελέχωσης του προσωπικού, αλλαγή του βασικού εξοπλισμού κ.λ.π.) και μέχρι την ολοκλήρωση της επαναξιολόγησής τους, με την προαναφερόμενη διαδικασία, η διενέργεια των σχετικών ακτινοθεραπευτικών πράξεων διακόπτεται. 

Τα νοσοκομεία και οι ιδιωτικές κλινικές που έχουν αδειοδοτηθεί με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, οφείλουν να καταθέσουν φάκελο για επαναξιολόγηση εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης.  

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Το ΕΣΥ σε αναζήτηση παθολόγων - Η κατάσταση σε 4 "κόκκινα" νοσοκομεία
Εγκαίνια της ανακαινισμένης Ψυχιατρικής Κλινικής του "Αγία Όλγα"
Συνταγές με χαμηλούς υδατάνθρακες για διαβητικούς