Πρόσκληση ενδιαφέροντος για αναγνώριση Κέντρων Αναφοράς του HIV (AIDS, Ρετροϊών), αναμένεται να εκδοθεί από το υπουργείο Υγείας.

Αυτό επισημαίνεται σε σημερινή εγκύκλιο της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη, στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 5102/24 και συνεργασίας των Κέντρων Αναφοράς με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Ειδικότερα, η εργαστηριακή παρακολούθηση των HIV οροθετικών ατόμων θα ανατεθεί στα Κέντρα Αναφοράς του ιού HIV, που αναγνωρίζονται ως τέτοια δυνάμει υπουργικής απόφασης, η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του νόμου 4633/19.

Μέχρι στιγμής δεν υφίστανται Κέντρα Αναφοράς του ιού ΗΙV που να έχουν αναγνωρισθεί με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επιπλέον, για την αναγνώρισή τους αναμένεται να αναρτηθεί στο διαδίκτυο δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το υπουργείο Υγείας.

Στην εγκύκλιο επισημαίνονται τα εξής:

"Η γεωγραφική κατανομή και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης θα δημοσιευθούν στο πρώτο σχέδιο δράσης HIV, που θα εκπονηθεί στο προσεχές διάστημα.

Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης αναγνώρισης και εφεξής οι διαγνωστικές εξετάσεις HIV, που εκτελούνται στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων του ΕΟΔΥ με Κέντρα Αναφοράς, θα εκτελούνται αποκλειστικά στα Κέντρα Αναφοράς HIV (HIV, AIDS, Ρετροϊών), που θα έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 5102/2024 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4633/2019.

Μεταβατικά και για τον σκοπό της απρόσκοπτης εργαστηριακής παρακολούθησης των HIV ατόμων, έως την έκδοση της ως άνω αναγνωριστικής υπουργικής απόφασης, η εργαστηριακή παρακολούθηση ανατίθεται, σύμφωνα με το β΄ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 5102/2024, στα Κέντρα Αναφοράς που πληρούν το σύνολο των υπό στοιχεία α΄ έως ε΄ προϋποθέσεων του ιδίου εδαφίου.

Τα εργαστήρια στα οποία ανατίθεται η εργαστηριακή παρακολούθηση, σύμφωνα με το β΄ εδάφιο της παρ. 1, θα εκτελούν τις διαγνωστικές εξετάσεις του γ΄ εδαφίου της παρ. 1, μέχρι να ολοκληρωθεί η πράξη ανάθεσης του α΄ εδαφίου της παρ. 1 του ν. 5102/2024, κατά τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 4633/2019.

Επισημαίνεται ότι το ορόσημο της 31.12.2024 αφορά αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί η πράξη ανάθεσης του β' εδαφίου, δηλαδή η έκδοση της ως άνω διαπιστωτικής απόφασης από την Αναπληρώτρια Υπουργό, και όχι την εκτέλεση των διαγνωστικών εξετάσεων, η οποία δύναται να συνεχιστεί και μετά την 31.12.2024 και πάντως μέχρι τη δημοσίευση της πράξης ανάθεσης του α΄ εδαφίου.

Οι προγραμματικές συμβάσεις του ΕΟΔΥ για την εργαστηριακή διάγνωση και παρακολούθηση των HIV οροθετικών ασθενών συνεχίζουν να εκτελούνται μόνο κατά το στάδιο αυτό, δηλαδή μέχρι την έκδοση της αναγνωριστικής υπουργικής απόφασης του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 67.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση ο όρος 'διαγνωστικές εξετάσεις' περιλαμβάνει τόσο τις εξετάσεις διάγνωσης, όσο και την παρακολούθηση των HIV οροθετικών ασθενών. Προς επίρρωση αυτού, σημειώνεται ενδεικτικά ότι, στην υπ’ αριθμ. Γ3γ/40426/05.07.2016 υπουργική απόφαση 'Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων' (Β΄ 2221) προβλέπεται ότι 'Στα παραπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεων που εκδίδονται από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-prescription) που διαχειρίζεται η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προστίθενται πεδία που αναγράφουν 'Διάγνωση' και “Παρακολούθηση'".

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Δυσαρεστημένοι οι Γερμανοί από το σύστημα υγείας της χώρας τους [έρευνα]
Αύξηση Κέντρων Υγείας, με μείωση του προσωπικού [πίνακες]
Ρομποτική χειρουργική για  διαφραγματοκήλη και γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση