Την έντονη αντίδραση των παιδιάτρων προκαλεί η άρνηση του ΕΟΠΥΥ να τους δώσει δυνατότητα συνταγογράφησης θεραπειών ειδικής αγωγής.

Σε επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, επισημαίνεται πως οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ αναθεώρησαν αρχική θέση, σύμφωνα με την οποία θα χορηγούσαν τη δυνατότητα συνταγογράφησης στους παιδιάτρους γενικής κατεύθυνσης.

Με νεότερη επιστολή τους, οι υπεύθυνοι του Οργανισμού σημειώνουν πως πρόθεση της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ είναι να δώσει αυτή τη δυνατότητα σε συγκεκριμένους παιδιάτρους.

Στην επιστολή αναφέρονται αναλυτικά τα ακόλουθα:

Κατόπιν των επανειλημμένων επιστολών μας προς τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, λάβαμε την με ΑΠ ΔΒ3Α/Φ114/3/οικ.4594/15-2-2023 επιστολή του κ. διευθυντού της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, με την οποία μας διαβεβαίωνε ότι ο Οργανισμός βρίσκεται σε διαδικασία τροποποίησης του παραρτήματος του άρθρου 45, προκειμένου να υλοποιηθεί η τροποποίηση του ΕΚΠΥ ΦΕΚ 6544/τ.Β΄/21-12-2022, σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα συνταγογράφησης Ειδικής Αγωγής από Παιδιάτρους Γενικής Κατεύθυνσης.

Όμως έκτοτε και μέχρι σήμερα, έχει παρέλθει περισσότερο του ενός έτους και ουδεμία τροποποίηση του παραρτήματος του άρθρου 45 έχει υλοποιηθεί, γεγονός που δημιουργεί έντονη ενόχληση στους παιδιάτρους λόγω της συνεχιζόμενης πίεσης που υφιστάμεθα από τους γονείς που ζητούν τη συνδρομή μας και της αδυναμίας μας να ανταποκριθούμε.

Αίφνης και σε πλήρη αντίθεση με το προηγούμενο του ΕΟΠΥΥ, μας κοινοποιήθηκε το ΑΠ ΔΒ3Α/114/2/οικ.9588/9-4-2024 έγγραφο του Τμήματος ΕΚΠΥ και Προγραμμάτων Πρόληψης & Προαγωγής της Υγείας, το οποίο διαστρεβλώνει πλήρως την πρόθεση του νομοθέτη της υπουργικής απόφασης αριθμ. ΕΑΛΕ/ΓΠ47749/14-12-2022. Συγκεκριμένα αναφέρεται σε αυτό ότι:

"Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης δεν είναι να μπορούν όλοι οι παιδίατροι να συνταγογραφούν θεραπείες ειδικής αγωγής, αλλά για να δοθεί η διοικητική ευχέρεια στον Οργανισμό να χορηγήσει τη δυνατότητα συνταγογράφησης γνωματεύσεων παροχών ΕΚΠΥ ειδικής αγωγής σε παιδιάτρους Γενικής Κατεύθυνσης όπου κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη λόγω ελλείψεων των αρμοδίων ιατρικών ειδικοτήτων ή εξειδικεύσεων και ως επί το πλείστ(Ω)ν σε ακριτικές, νησιωτικές περιοχές της χώρας με σκοπό την εξυπηρέτηση των παιδιών και των γονέων τους".

Η παραπάνω αναφορά των υπηρεσιακών παραγόντων του ΕΟΠΥΥ, παραβιάζει ευθέως το νόμο για τους εξής λόγους:

  • Ουδεμία αναφορά γίνεται στην υπουργική απόφαση περί δυνατότητας των υπηρεσιακών παραγόντων να επιλέγουν σε ποιες περιοχές θα "απονέμουν"» το σχετικό δικαίωμα συνταγογράφησης.
  • Ουδεμία πρόνοια υπάρχει για περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα, όπως παραμεθόριες ή νησιωτικές περιοχές, όπως γίνεται στην περίπτωση (1) και συγκεκριμένα στους παιδοψυχολόγους. Κατά συνέπεια η δυνατότητα συνταγογράφησης που παρέχεται προς τους παιδιάτρους αφορά όλες τις περιοχές της Ελλάδας και αναφέρεται συλλήβδην για το σύνολο των παιδιάτρων.
  • Αυθαιρέτως, χωρίς να παρέχεται σχετικό δικαίωμα ούτε η αντίστοιχη νομοθετική πρόβλεψη, οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνουν ρόλο που ουδέποτε τους ανετέθη και συγκεκριμένα πότε, πού και σε ποιους θα χορηγούν το δικαίωμα συνταγογράφησης.
  • Στην υποθετική περίπτωση που ισχύσουν οι ισχυρισμοί των υπηρεσιακών παραγόντων του ΕΟΠΥΥ και απονεμηθεί το δικαίωμα συνταγογράφησης σε παιδιάτρους παραμεθορίων ή νησιωτικών περιοχών, ενώ δεν θα αποδοθεί στους λοιπούς παιδιάτρους, παραβιάζονται ευθέως τα άρθρα 5§1, 25§1 και 4§1 του Συντάγματος, αποδίδοντας διαφορετικές δυνατότητες σε ιατρούς οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια προσόντα.
  • Στην ΥΑ Γ5α/Γ.Π.οικ.48901/27-6-2019 (ΦΕΚ Β΄2854/2019) με θέμα "Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Παιδιατρικής" στο στοιχείο "α. Θεωρητική γνώση" αναφέρεται ότι "Η ειδικότητα της γενικής Παιδιατρικής απαιτεί τεκμηριωμένες και αξιολογημένες γνώσεις, καθώς και ανάπτυξη διαγνωστικών και θεραπευτικών αλγορίθμων σε κλινικά προβλήματα που άπτονται των παρακάτω θεματικών ενοτήτων και υποειδικοτήτων: …. 18) Ανάπτυξη και συμπεριφορά Παιδιατρική". Ομοίως στο άρθρο 2 "Εκπαιδευτικά Κέντρα" της ίδιας ΥΑ, αναφέρεται ρητά ότι "1. Προδιαγραφές Παιδιατρικών Κλινικών που δύνανται να παρέχουν πλήρη Εκπαίδευση στην Ειδικότητα της Παιδιατρικής Πλήρη εκπαίδευση στην ειδικότητα της Παιδιατρικής δύνανται να παρέχουν οι Κλινικές που διαθέτουν (ή που στο ίδιο νοσοκομείο υπάρχει) Μονάδα Νεογνών και κατά περίπτωση ΜΕΘ Παίδων, καθώς και τουλάχιστον πέντε (5) από τις παρακάτω υποειδικότητες της Παιδιατρικής:….. Αναπτυξιακή Παιδιατρική".

Κατά συνέπεια ο ισχυρισμός της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, τον οποίο αβασάνιστα υιοθέτησαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΕΟΠΥΥ, εκτός του απολύτως ανυπόστατου κατά τα ανωτέρω, καθίσταται και προσβλητικός για την επιστημονική κατάρτιση των ελευθεροεπαγγελματιών παιδιάτρων, οι οποίοι έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και κλινική εμπειρία να διαχειριστούν παρόμοια περιστατικά.

Περαιτέρω όμως οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΕΟΠΥΥ επικαλούνται την επιστολή της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, την οποία αγνοούμε και δεν μας κοινοποιήθηκε, αναφέροντας ότι αποτελεί η Εταιρεία αυτή τον Επίσημο Φορέα της ειδικότητας της Παιδιατρικής, υποβαθμίζοντας όλους εμάς τους παιδιάτρους που ανήκουμε σε άλλο ή και σε άλλους επιστημονικούς φορείς, πολύ δε περισσότερο την Ομοσπονδία μας. Η δε Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία αναφέρει ως αρμόδιες δήθεν για να καθορίσουν τα θέματα των ειδικών θεραπειών την "Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία" και την "Ελληνική Εταιρεία Αναπτυξιακών Παιδιάτρων". Με την "Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία" να μην είναι αναγνωρισμένη στην χώρα μας και την "Ελληνική Εταιρεία Αναπτυξιακών Παιδιάτρων" να είναι επί του παρόντος στην διαδικασία της αναγνώρισης.

Ισχυρίζονται οι υπηρεσιακοί παράγοντες ότι για το σκοπό της αναμόρφωσης του πλαισίου Ειδικής Αγωγής συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας από εκπροσώπους Επιστημονικών Εταιρειών, χωρίς όμως να κληθούμε εμείς να εκφέρουμε τη γνώμη μας επί των θεμάτων που αναφερόμαστε στην παρούσα, γεγονός που μας δημιουργεί αλγεινή εντύπωση. Μάλιστα αναφέρουν ότι "λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες", αφήνοντας να αιωρείται η εντύπωση ότι έχουν τη δυνατότητα υπέρτερης κρίσης από εκείνη που έχουμε εμείς αντιμετωπίζοντας καθημερινά τους γονείς και τα παιδιά, οι οποίοι προφανώς ταλαιπωρούμενοι δεν θα επιβαρύνουν περαιτέρω την ταλαιπωρία τους προκειμένου να καταγγείλουν την ολιγωρία των υπηρεσιακών παραγόντων.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, επειδή το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ είναι καταφανώς μη σύννομο, ζητούμε την εφαρμογή της σχετικής υπουργικής απόφασης, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται σε αδιέξοδο και ήδη ταλαιπωρούνται.

Σε αναμονή των ενεργειών σας, παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνδρομή.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Τρεις συμβουλές για να φτάσετε τα 100 [μελέτη]
Η αφαίρεση των ωοθηκών πριν την εμμηνόπαυση επηρεάζει τον εγκέφαλο [μελέτη]
ΙΣΑ: “Ορίζοντες Υγείας, με το βλέμμα στο Μέλλον”