Πολύς λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα για τις τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνισμών και τις παρενέργειες που αυτές προκαλούν στην όλη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Ο κ. Χρήστος Καζάσης, εμπειρογνώμονας αξιολόγησης ιατρικής τεχνολογίας μας εξηγεί  τι πρέπει να διασφαλίζουν ταυτόχρονα οι προδιαγραφές:

Συγκεκριμένα:
1. Τις απαιτήσεις (κλινικές, λειτουργικές και αποτελεσματικών εκβάσεων) από τον ανάδοχο της σύμβασης σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα της σύμβασης, οι οποίες πρέπει να είναι ξεκάθαρες, απόλυτα και μονοσήμαντα κατανοητές και διαφανείς, ώστε οι οικονομικοί φορείς να προσφέρουν αυτό που πραγματικά ζητείται για τον σκοπό τον οποίο έχει προσδιορισθεί σε συγκεκριμένο λειτουργικό περιβάλλον.
2. Τις απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να έχουν την αναγκαία ευελιξία και να επιτρέπουν (καθιστούν αποδεκτές) άλλες συμβατές, καινοτόμες και οικονομικά συμφέρουσες (best value for money) λύσεις, που ικανοποιούν τις ευρύτερες απαιτήσεις της σύμβασης.
3. Τις απαιτήσεις που δεν πρέπει να οδηγούν σε διακρίσεις μεταξύ των οικονομικών φορέων, ούτε σε αποκλεισμό κάποιων από αυτούς από τον διαγωνισμό, αλλά αντίθετα να δίνουν ίσες ευκαιρίες σε όλους.
4. Την αναθέτουσα αρχή η οποία θα πρέπει να έχει την δυνατότητα (δηλαδή δεν θα έχει πρόβλημα εξαιτίας των προδιαγραφών) να αξιολογήσει τις προσφορές των υποψηφίων οικονομικών φορέων και να αναθέσει –έγκαιρα, χωρίς προβλήματα- τη σύμβαση.
Εάν οι προδιαγραφές είναι λανθασμένες ή ανεπαρκείς ή πολύ περιοριστικές, τότε είναι πολύ πιθανό να συμβούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
1. Να αποκλειστούν από τον διαγωνισμό κάποιοι ικανοί/κατάλληλοι οικονομικοί φορείς.
2. Οι απαιτήσεις της σύμβασης να ερμηνευτούν από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς λανθασμένα ή με διαφορετικούς τρόπους.
3. Να μην υποβληθούν ικανοποιητικές (ποιοτικά, κλπ) προσφορές.
4. Να υπάρξει δυσκολία στην αξιολόγηση των προσφορών.
5. Να περιληφθούν στις προσφορές των διαγωνιζομένων λανθασμένα ή ακατάλληλα υλικά ή υπηρεσίες.
6. Να μην επιτευχθεί η βέλτιστη σχέση αξίας προσφοράς προς κόστος του έργου (value for money).
7. Να προκληθεί σημαντικό κόστος ή/ και ζημιές.
8. Να προκληθούν καθυστερήσεις ή/ και μη υλοποίηση (ή ολοκλήρωση) της σύμβασης.
9. Να υπάρξει αρνητική δημοσιότητα και να μειωθεί η δημόσια εικόνα του φορέα του έργου.


Προς αποφυγή των ανωτέρω και επίτευξη των επιδιώξεων της σύμβασης, σύμφωνα με τον κ. Χ. Καζάση, επιβάλλεται (αλλά και όπου δεν επιβάλλεται συνιστάται) ο προσδιορισμός των προδιαγραφών να γίνεται με προδιαγραφές λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας οι οποίες εξασφαλίζουν:
1. την πληρότητα της περιγραφής των απαιτήσεων,
2. τη βέλτιστη διατύπωσή τους,
3. τη «συνεργασιμότητα» των χρησιμοποιούμενων συναφών απαιτήσεων και συνεπώς την εύκολη «ολοκλήρωση» της διατύπωσης των απαιτήσεων,
4. το σωστό τρόπο και τον πλήρη καθορισμό της ευθύνης αυτού που θα υλοποιήσει την σύμβαση,
5. την εξοικονόμηση προσπάθειας,
6. τη διαφάνεια, ηθική δεοντολογία, κλπ.
7. το δημόσιο συμφέρον
8. το κλινικό αποτέλεσμα στον ασθενή.