Τέσσερις νέους διοικητές και αναπληρωτές διοικητές νοσοκομείων ζητεί το υπουργείο Υγείας.

Η προηγούμενη προκήρυξη είχε γίνει τον περασμένο Μάιο και ζητούσε την κάλυψη εννέα θέσεων διοικητών και αναπληρωτών.

Στη νέα προκήρυξη, που παρατίθεται πιο κάτω, αναφέρεται πως οι θέσεις ανά Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) είναι οι εξής:

 • 1η ΥΠΕ Αττικής: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Παίδων “Π. & Αγλαΐας Κυριακού", αναπληρωτής διοικητής.
 • 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου: Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας “Θριάσιο”, αναπληρωτής διοικητής.
 • 3η ΥΠΕ Μακεδονίας: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γ. Παπανικολάου", διοικητής.
 • 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, με αρμοδιότητα στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Διδυμότειχο, αναπληρωτής διοικητής.

Απαραίτητο προσόν που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού.

Τα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν από την επιτροπή επιλογής είναι τα εξής:

 • Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τις υπηρεσίες Υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση, οικονομικά και πληροφορική μονάδων Υγείας ή άλλος συναφής τίτλος σπουδών στη διοίκηση και τα οικονομικά.
 • Εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες Υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά για τις υπηρεσίες Υγείας.
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής ή άλλης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποδεικνύεται από σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή σχετικό πιστοποιητικό επάρκειας τουλάχιστον επιπέδου Β2.
 • Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα επί πενταετία τουλάχιστον ή σχέση με τους Οργανισμούς Υγείας ως επαγγελματίας για μια δεκαετία τουλάχιστον.
 • Eπαγγελματική διαδρομή, όπως προκύπτει από θέσεις που υπηρέτησε ο υποψήφιος, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώρισή του.
 • Τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.
 • Προσωπικότητα και εκτίμηση δεξιοτήτων του υποψηφίου που απαιτούνται για τη θέση και η οποία θα προκύψει από την προφορική συνέντευξη και τη δοκιμασία αυτοαξιολόγησης.
 • Κοινωνικό έργο το οποίο αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Υγείας.
 • Ηλικία μέχρι 65 ετών.

Αιτήσεις

Δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση όποιος εργάζεται ή υπηρετεί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για το οποίο προκηρύσσεται η θέση.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για έως τρεις θέσεις (διοικητή ή αναπληρωτή διοικητή) από τις αναφερόμενες στην παρούσα και σε έως δύο Υγειονομικές Περιφέρειες.

Θα υποβάλει αίτηση μία φορά, σε μία εκ των δύο Υγειονομικών Περιφερειών και η Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία θα υποβληθεί η αίτηση θα την διαβιβάσει στην άλλη και θα ενημερώσει σχετικά και την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Προθεσμία

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην έδρα της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 20 μέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξς στον ημερήσιο τύπο πανελλαδικής εμβέλειας και λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας και ώρα 15:00 και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επομένη εργάσιμη ημέρα κατά την ίδια ώρα.

Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων που θα διαβιβαστούν σε αυτήν και ακολούθως προσκαλεί σε συνέντευξη του υποψηφίους οι οποίοι κατά την κρίση της, συγκεντρώνουν τα περισσότερα προσόντα.

Στη συνέχεια, καταρτίζει τον τελικό κατάλογο αξιολόγησης ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ αύξουσα σειρά, διπλάσιο αριθμό επιλεγέντων από τον αριθμό των υφισταμένων προς πλήρωση θέσεων.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες