Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 88 του ν. 4600/2019 αναφορικά με την θέσπιση Τέλους καλλυντικών σε αντικατάσταση της ισχύουσας εισφοράς 1% επί των πωλήσεων των καλλυντικών προώθησε ο ΕΟΦ. Σύμφωνα με αυτές, από την 1/1/2019 καταργείται η εισφορά 1% επί των καθαρών χονδρικών πωλήσεων των καλλυντικών που προβλέπονταν με τον ν.1316/1983 και αντικαθίσταται από Τέλος καλλυντικών. Το τέλος καλλυντικών επιβάλλεται στις ετήσιες καθαρές χονδρικές πωλήσεις και αν υπάρχουν και λιανικές με αναγωγή αυτών σε χονδρικές και καταβάλλεται από τους υπόχρεους παραγωγούς, αντιπροσώπους ή εισαγωγείς των προϊόντων αυτών για τις πωλήσεις τους εντός της χώρας. Υπολογίζεται δε με την εξής κλίμακα:

α) έως 100.000 ευρώ, συντελεστής 0,75%
β) από 100.001 ευρώ έως και 5.000.000 ευρώ συντελ. 1%
γ) για ποσό άνω των 5.000.001 ευρώ συντελ. 1,25%

Η πληρωμή του τέλους γίνεται ηλεκτρονικά με e-paravolo και θα γίνεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους για τις πωλήσεις του προηγουμένου έτους, δηλ. για τις πωλήσεις του 2019 το τέλος θα πληρωθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου του 2020. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πέραν της παραπάνω προθεσμίας, υπόκειται σε πρόστιμα και τόκους υπερημερίας όπως προβλέπονται στον ν.1316/83 αρθρ 11.

Οι ετήσιες πωλήσεις και το αναλογούν τέλος δηλώνονται με δήλωση του υπόχρεου, υπογεγραμμένη αρμοδίως (σχετικό υπόδειγμα στο site eof.gr, επιλογές «καλλυντικά», «δικαιολογητικά/έντυπα», «Τέλος καλλυντικών») η οποία μαζί με το e-paravolo και το αποδεικτικό πληρωμής του παραβόλου υποβάλλονται εντός δέκα (10) ημερών στην Διεύθυνση οικονομικού του ΕΟΦ για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Επισημαίνεται ότι η μη αποστολή των παραστατικών στον ΕΟΦ καθιστά την πληρωμή μη ως μη γινόμενη, επιφέρουσα πρόστιμα και τόκους υπερημερίας σε ενδεχόμενο επιτόπιο έλεγχο.