Ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή Δημάρχων, εκπροσώπων OTA,  και επιστημονικών φορέων  το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων διάρκειας τριών ημερών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου αναπτύχθηκαν οι 6 Πυλώνες της Πολιτικής των Υγιών Πόλεων που είναι:  ’νθρωποι, Τόπος, Ευημερία, Ειρήνη, Συμμετοχή και Πλανήτης. Η προτεραιότητα στους ανθρώπους και η διασφάλιση της πρόσβασης όλων σε κοινά αγαθά και υπηρεσίες, η λήψη προοδευτικών μέτρων κοινωνικής προόδου και επενδύσεις στην κυκλική οικονομία ήταν στο επίκεντρο.

Κατά την ενότητα των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. παρουσιάστηκε η Πολιτική του Π.Ο.Υ., του Δικτύου και των ΟΤΑ μελών για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πολύ σημαντική ήταν η ενημέρωση για τα Προγράμματα του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που επικεντρώνονται στην Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας. Αναπτύχθηκε εκτενώς ο ρόλος του ΕΔΔΥΠΠΥ στην Ελλάδα, η θεσμική του λειτουργία, το Προφίλ Υγείας και τα Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας).

Ακόμα, εκπρόσωποι των ΟΤΑ παρουσίασαν καλές πρακτικές που εφαρμόζονται  σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Π.Ο.Υ. και εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων μίλησαν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, των νεότερων δεδομένων, καθώς και την πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογίας με ηλεκτρονικές εφαρμογές. Καθώς το Δίκτυο αναπτύσσεται και εξελίσσεται διαρκώς, παρουσιάστηκαν προγράμματα που θα είναι στη διάθεση των μελών του στο άμεσο χρονικό διάστημα.

Κατά τη διάρκεια και των τριών ημερών του Συνεδρίου πραγματοποιούνταν ταυτόχρονες ενημέρωσεις, εγγραφές και εκπαιδεύσεις σε ποικίλα θέματα, όπως: Ενημέρωση και  Εγγραφή Εθελοντών Δοτών Αιμοποιητικών Κυττάρων – από τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδα, Παρουσίαση Πρώτων Βοηθειών ΚΑΡΠΑ από την ΕΔΟΚ, Επίδειξη του Συστήματος Φοντίδας Υγείας LLM Care, Ενημέρωση για το Πρόγραμμα ΚΕΠ Υγείας.

Την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου βραβεύτηκαν οι Δήμαρχοι περισσότερων από 80 Δήμους που πληρούν τα κριτήρια του Π.Ο.Υ ή έχουν δημιουγήσει ΚΕΠ Υγείας και έχουν επιδείξει σημαντικό έργο προς όφελος των δημοτών τους.

Παράλληλα με τις εργασίες του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Δικτύου και οι εκλογές του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων. Το νέο Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ συγκροτήθηκε σε σώμα με επανεκλογή ως Προέδρου του, τον κ. Γιώργο Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττικής.

Συμπεράσματα:

Η διάρθρωση των Ενοτήτων του φετινού Πανελλήνιου Συνεδρίου, στηρίχθηκε, στο μεγαλύτερο μέρος, πάνω στους έξι βασικούς πυλώνες πολιτικής δράσης των Υγιών Πόλεων Ευρώπης, όπως αποφασίσθηκαν και ψηφίστηκαν από την Σύνοδο Δημάρχων και στους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης  των Η.Ε., με επίκεντρο την Υγεία. Σε κάθε ενότητα υπήρξε  θεωρητική προσέγγιση και Καλές Πρακτικές των Δήμων μελών.

Η μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία στην εφαρμογή προγραμμάτων Δημόσιας και Αστικής Υγείας, η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία των Τοπικών Αρχών, η αποτελεσματικότητα στην επαφή με τους πολίτες και τελικά μια επιτυχημένη μέθοδος για την προαγωγή της Υγείας, έθεσαν το κίνημα των Υγιών Πόλεων στην καρδιά των πολιτικών του Π.Ο.Υ. δίνοντας αυξημένο ρόλο στις τοπικές αρχές.

Έχουμε νέες Πολιτικές Ατζέντες και Συμφωνίες, που σηματοδοτούν την 7η πενταετία στην οποία μόλις εισήλθαμε, και νέες Στρατηγικές που θα καθορίσουν την εργασία μας με συνέργειες, συμμαχίες, και νέες βασικές αρχές, όπως υγιή Διακυβέρνηση και Ηγεσία, που θα κληθούμε να εφαρμόσουμε.

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε: «Σε ελληνικό επίπεδο, έχουμε αλλαγή και εκσυγχρονισμό του Καταστατικού, εναρμόνιση του με τις νέες πολιτικές, διεύρυνση προς τις Περιφέρειες της Χώρας και νέες Τοπικές Αρχές που μόλις ανέλαβαν μετά την πρόσφατη εκλογική διαδικασία. Το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων έχει ήδη μια επιτυχημένη πορεία εντός και εκτός Χώρας. Μια πορεία που του επιτρέπει να πρωτοστατήσει και στην υιοθέτηση των νέων πολιτικών και Συμφωνιών. Με 227 ΟΤΑ μέλη, είναι πλέον ένα ισχυρό Δίκτυο που εκπροσωπεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Χώρας και με όλο και περισσότερους Δήμους και Περιφέρειες να διαδραματίζουν ιδιαίτερα ενεργό ρόλο με καινοτόμα προγράμματα για τους πολίτες τους. Είναι έτοιμο να περάσει στην υλοποίηση των νέων πολιτικών και να πρωτοστατήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Το φετινό Πανελλήνιο Συνέδριο απέδωσε αυτήν την νέα διάσταση και δυναμική για την προσεχή πενταετία.

Ομιλητές

Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Ελληνικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., Περιφερειάρχης Αττική

Αναστασία Γκίκα, Γενική Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής

Ανδρέας Λεωτσάκος, Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικού Το΅έα Αττικής, τ. Αντιδή΅αρχος Αγ. Βαρβάρας - Μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής Ε∆∆ΥΠΠΥ     

Ελένη Για΅αρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας - Λοι΅ώξεων Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη΅ίου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χη΅ειοθεραπείας

Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Επιστη΅ονικής Επιτροπής Ελληνικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Ιωάννης Φωστηρόπουλος, ∆ή΅αρχος Παλαιού Φαλήρου, Τα΅ίας Ελληνικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Elisabeth Bengtsson, Είδική Σύμβουλος του Π.Ο.Υ.

Ε΅΅ανουήλ Καλα΅πόκας, MSc, PhD Μαιευτήρ - RCOG Γυναικολόγος Ογκολόγος Εντεταλ΅ένος ∆η΅οτικός Σύ΅βουλος Υγείας ∆ή΅ου Αθηναίων

Γιώργος Κορ΅άς, Επιστη΅ονικός Υπεύθυνος των ΚΕΠ Υγείας και Εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ∆ιαδικτύου

∆ή΅ητρα Παπαγεωργίου, Ψυχολόγος MSc, Προϊστα΅ένη Τ΅ή΅ατος Κοινωνικής Μέρι΅νας, Συντονίστρια Ε∆∆ΥΠΠΥ για το ∆ή΅ο Μοσχάτου - Ταύρου, Μέλος Επ. Επ. Ε∆∆ΥΠΠΥ

∆ρ. Ευανθία Ευαγγέλου, Κοινωνική Λειτουργός, Αναπληρώτρια Συντονίστρια Προγρά΅΅ατος Υγιείς Πόλεις ∆ή΅ου Γλυφάδας

∆ρ. Ηρακλής Τιτόπουλος MD, Ph.D. Επε΅βατικός Πνευ΅ονολόγος ∆ιευθυντής Πνευ΅ονολογικής Κλινικής Ιατρικό, ∆η΅. Σύ΅βουλος Πυλαίας - Χορτιάτη, Μέλος ∆Σ Ε∆∆ΥΠΠΥ, ∆ιαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Εταιρείας Νοση΅άτων Θώρακος Ελλάδος, ∆η΅. Σύ΅βουλος Πυλαίας - Χορτιάτη, Μέλος ∆Σ Ε∆∆ΥΠΠΥ

∆ρ. Μυρτώ - Μαρία Ράγγα, ∆ιευθύνων Σύ΅βουλος: 1ο STAY ACTIVE FESTIVAL, ∆ιδάκτωρ Ψυχολογίας - Γεροντολογίας

Αγγελική Οικονο΅οπούλου, Ψυχολόγος MSc, ∆ιευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής ∆ή΅ου Αγ. Αναργύρων - Κα΅ατερού, ΅έλος Επ. Επ. Ε∆∆ΥΠΠΥ

Αθανασία Μυγδάκη, Κοινωνική Λειτουργός, Συντονίστρια του ∆ή΅ου στο Ε∆∆ΥΠΠΥ, Υπεύθυνη ΚΕΠ Υγείας ∆ή΅ου Αγίας Βαρβάρας, Μέλος Επ. Επ. Ε∆∆ΥΠΠΥ

Αθανάσιος Μπα΅πάνας, Προϊστά΅ενος Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας ∆ή΅ου Αγ. ∆η΅ητρίου

Αι΅ιλία Σταθούλια, Συντονίστρια Έργου Προγρά΅΅ατος ESTIA της Ύπατης Αρ΅οστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στο ∆ή΅ο Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας

Αικατερίνη ∆ούρα, MSc Επόπτρια ∆η΅όσιας Υγείας, ∆ή΅ου Σερρών

Αικατερίνη Πλάκα, Κοινωνιολόγος MSc, υπεύθυνη ΚΕΠ Υγείας ∆ή΅ου Ηρακλείου Αττικής

Αναστασία Κεντεποζίδου, Κοινωνιολόγος (Msc) - Προϊστα΅ένη Τ΅ή΅ατος Κοινωνικής Προστασίας ∆ή΅ου Αγ. Αναργύρων - Κα΅ατερού, ΅έλος Επ. Επ. Ε∆∆ΥΠΠΥ

Αναστάσιος ∆. Χατζής, Παιδίατρος - Εντατικολόγος ∆ιευθυντής ΜΕΘ παιδιών Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών Μέλος ∆Σ Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

’ννα Γιαννάκου - Πάσχου, Αντιδή΅αρχος Κοινωνικής Πολίτικης ∆ή΅ου Καλλιθέας

Αριστεία Πλακίδα, MSc Π.Φ.Υ. Ιατρική Σχολή, Πανεπιστή΅ιο Θεσσαλίας, Προϊστα΅ένη Υπηρεσίας, Εκπαιδευτικός Υγειονο΅ικός Σταθ΅ός ’νω Λιοσίων, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Επ. Συνεργάτης Μ.Ε.Υ

Βασίλειος Μαυρίδης, ∆ή΅αρχος Ορεστιάδας

Γεωργία Μπούρη, Κοινωνική Λειτουργός, MSs, Σύ΅βουλος Ψυχικής Υγείας BSc ECP , Προϊστα΅ένη Τ΅ή΅ατος Πολιτικών Ισότητας & Αντι΅ετώπισης ∆ιακρίσεων, ∆ή΅ου Αθηναίων

Γεωργία Πίσπα, Υπ. ∆ιδάκτωρ Φιλοσοφίας, Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας "Αργώ", Εκπρόσωπος του ∆ή΅ου Αγίας Παρασκευής

Γεώργιος ∆αφούλας, Επιστη΅ονικός συνεργάτης υπηρεσιών ψηφιακής υγείας Cities Net

Γεώργιος Στάντζος, ∆ή΅αρχος Ανατολικής Σά΅ου

Γιάννης Λαγουδάκης, ∆ή΅αρχος Περά΅ατος

Γιάννης Φέρρας, Ψυχολόγος Υγείας Msc, Επιστη΅ονικός Υπεύθυνος Συ΅βουλευτικού Σταθ΅ού για την ’νοια, ∆ή΅ου Μετα΅όρφωσης

Γιώργος Μακρυνός, τ. ∆η΅. Σύ΅βουλος Κορυδαλλού, Αντιπρόεδρος Β’ ∆Σ Ε∆∆ΥΠΠΥ

Γρα΅΅ατική Τριτσινιώτου, Αναπληρώτρια Προϊστα΅ένη ∆/νσης Τουρισ΅ού, Πολιτισ΅ού & ’θλησης

Ελένη Σίσκου, MSc Νοσηλεύτρια ∆η΅όσιας Υγείας, ∆ή΅ου Σερρών

Ελίζα Φερεκύδου, ∆ρ Βιολόγος - Coach Συντονίστρια εθελοντικού προγρά΅΅ατος "Σύ΅΅αχοι Υγείας" του Πανεπιστη΅ίου Αθηνών

Ευαγγελία Ρω΅ανοπούλου, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ Σχολής Επιστη΅ών Υγείας Αριστοτέλειου Πανεπιστη΅ίου Θεσσαλονίκης & Επιστη΅ονική Συνεργάτης του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του ΑΠΘ

Ευαγγελία Τσαπατσάρη, Κοινωνιολόγος-Σύ΅βουλος Ψυχικής Υγείας, Προϊστα΅ένη Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της ∆η΅όσιας Υγείας ∆ή΅ου Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, Μέλος Επ. Επ. Ε∆∆ΥΠΠΥ

Ευστάθιος Βλαχάκης, Ειδικός Σύ΅βουλος Υγείας στο ∆ή΅ο Μετα΅όρφωσης και Νευροχειρουργός

Ευστάθιος Ρεστέ΅ης, Γενικός Γρα΅΅ατέας ∆ή΅ου Ασπροπύργου, Κοινωνικός Λειτουργός MSc ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Μέλος Επ. Επ. Ε∆∆ΥΠΠΥ

Ηλίας Σαββάκης, Χη΅ικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, MSc, Γενικός Γρα΅΅ατέας ∆ή΅ου Αγίου ∆η΅ητρίου

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ∆ή΅αρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, ΅έλος ∆Σ Ελληνικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Ιωάννης Αρκου΅άνης, Ιατρός Παθολόγος - ∆ιαβητολόγος, Αντιδή΅αρχος Υγείας & Κοινωνικής Αρωγής ∆ή΅ου Παλαιού Φαλήρου

Ιωάννης Λαδόπουλος, ∆η΅. Σύ΅βουλος Χαλανδρίου, Γενικός Γρα΅΅ατέας Ε∆∆ΥΠΠΥ

Κατερίνα Κωστή, Προϊστα΅ένη Τ΅ή΅ατος Πολιτισ΅ού ∆ή΅ου Αγίων Αναργύρων - Κα΅ατερού

Κατερίνα Μάρκου, Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός, Msc ∆η΅όσια Υγεία, Προϊστα΅ένη Τ΅ή΅ατος, Τεχνικών Θε΅άτων & Συντήρησης Υποδο΅ών του ∆ή΅ου Αλεξανδρούπολης, Μέλος Επ. Επ. Ε∆∆ΥΠΠΥ

Κατερίνα Πλεξίδα, ΤΕ, MSc Νοσηλευτών, Συντονίστρια ∆ή΅ου Ηρακλείου Αττικής

Κυπαρισσένια Σα΅αρά, Επισκέπτρια Υγείας, ∆/τρια Κοινωνικής Προστασίας ∆ή΅ου Αιγάλεω Πανεπιστή΅ιο ∆υτικής Αττικής Τ΅ή΅α ∆η΅όσιας και Κοινοτικής Υγειας, Μέλος Επ. Επ. Ε∆∆ΥΠΠΥ

Κωνσταντίνα Φραγκιά - Τσίβου, M.D, Ph.D, Παθολογοανατό΅ος, Επιστη΅ονική ∆ιευθύντρια ΗistoBio Diagnosis [HBD] AE, Πρόεδρος ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ Οργανισ΅ού Πρόληψης και Αντι΅ετώπισης Μελανώ΅ατος Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μελανώ΅ατος – ΕΛΕΜΜΕΛ

Κωνσταντίνος Ασίκης, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, MSc Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Προϊστά΅ενος Τ΅ή΅ατος προγρα΅΅ατισ΅ού ∆ή΅ου Φαρκαδόνας

Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, Πρόεδρος Κυπριακού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων, ∆ή΅αρχος Λευκωσίας

Λευτέρης Ραβιόλος, ∆ή΅αρχος Καρύστου

Μ. Γαβαλά, Κοινωνική λειτουργός ∆ή΅ου Μοσχάτου - Ταύρου Γ. ∆ούνια, Κοινωνική λειτουργός ∆ή΅ου Μοσχάτου – Ταύρου

Μαίρη Καρα΅πέτσου, Εργοθεραπεύτρια MSc, ∆ιευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής ∆ή΅ου Ηρακλείου Αττικής, ΅έλος Επ. Επ. Ε∆∆ΥΠΠΥ

Μαρία Αϊδίνη, Ψυχολόγος MΑ, Υπεύθυνη Προγρα΅΅άτων Ε∆∆ΥΠΠΥ

Μαρία Βερούχη - Λε΅ονιά, ∆η΅οτική Σύ΅βουλος ∆ή΅ου Καρύστου

Μαρία Ντούρου, Κοινωνιολόγος, Προϊστα΅ένη ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής ∆η΅όσιας Υγείας ∆ή΅ου Μετα΅όρφωσης

Μαρία Παπακωνσταντίνου, Ιατρός Βιοπαθολόγος, MD, MSc, Αντιπρόεδρος Medisyn

Μέ΅η Τσεκούρα, Πρόεδρος Συλλόγου Σκελετικής Υγείας - Πεταλούδα

Μιχάλης Λάβδας, Ψυχολόγος Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, υπεύθυνος εκπαίδευσης προγρά΅΅ατος Συ΅βουλευτικών Σταθ΅ών για την άνοια στους ∆ή΅ους της Ελλάδας

Νέλλη Λάβδα, ∆ια΅ερισ΅ατική Σύ΅βουλος Φιλοθέης, τ. ∆η΅. Σύ΅βουλος Φιλόθεης - Ψυχικού - Αναπλ. Τα΅ίας Ε∆∆ΥΠΠΥ

Νεόφυτος Νεοφύτου, Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας

Νικόλαος Παντελιάς, ∆η΅. Σύ΅βουλος Αγ. Αναργύρων - Κα΅ατερού, Μέλος ∆Σ Ε∆∆ΥΠΠΥ

Νταίζη Παπαθανασοπούλου, Συντονίστρια Προγρά΅΅ατος Υγιείς Πόλεις στο Ελληνικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ Μέλος της Συ΅βουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα ∆ίκτυα Υγιών Πόλεων

Ξ. Ντβεικ, Ψυχολόγος ∆ή΅ου Μοσχάτου – Ταύρου

Ορέστης Γιωτάκος, Ψυχίατρος, Πρόεδρος ΜΚΟ Ο΅πρέλα

Παναγιώτης Γιατζίδης, Αντιδή΅αρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ή΅ου Ν. Σ΅ύρνης

Παναγιώτης Ζητάκης, τ. ∆η΅. Σύ΅βουλος Αλεξανδρούπολης, Ειδικός Γρα΅΅ατέας Αποκεντρω΅ένων και Παρα΅εθόριων Περιοχών Ε∆∆ΥΠΠΥ

Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Εσωτερικών

Παναγιώτης Λουσίδης, Αντιδή΅αρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής ∆η΅όσιας Υγείας ∆ή΅ου Μετα΅όρφωσης, Ιατρός Καρδιολόγος

Παντελής Καστρινάκης, Πρόεδρος ∆Σ της Εθελοντικής ∆ιασωστικής Ο΅άδας Κρίσεων Ε.∆.Ο.Κ.

Σοφίκα Παπανικολάου, Γενική ∆ιευθύντρια Εν.Ε.Α.Π

Στάθης Παπαχρήστου, Ψυχολόγος MSc. Προαγωγή Ψυχικής Υγείας - Πρόληψη Ψυχιατρικών ∆ιαταραχών, ΙΚΠΙ

Στάθης Ρεστέ΅ης, Γενικός Γρα΅΅ατέας Ασπροπύργου, Κοιν. Λειτουργός MSc ∆ιοίκηση Υπηρ. Υγείας

Στέλιος Ι. Γραφάκος, Αν. Καθηγητής Παιδιατρικής Αι΅ατολογίας, τ. ∆ιευθυντής Μονάδος Μετα΅όσχευσης Μυελού των Οστών Γ.Ν.Π. Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Επιστη΅ονικός ∆ιευθυντής της Τράπεζας Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ»

Στέφανος Σιδηρόπουλος, Deputy CEO Trekking Hellas Group of Companies, Ταμίας Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Υπαίθριων Δραστηριοτήτων (ΣΕΤΕΥΔ)

Στράτος Ηλίας, Μηχανικός Υπολογιστών και Πληροφορικής ∆ή΅ου Μετα΅όρφωσης

Συ΅εών ∆ανιηλίδης, ∆ή΅αρχος Νεάπολης-Συκεών, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της ΚΕ∆Ε

Τζαννής Πολυκανδριώτης, Νοσηλευτής, RNMH, MSc, Μέλος ∆ιοικητικού Συ΅βουλίου Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος

Χάρης Σβώλος, Μηχανολόγος Μηχανικός Msc, Προϊστά΅ενος Τ΅ή΅ατος Μελετών, ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, ∆ή΅ου Αιγάλεω

Παριστάμενοι

Θοδωρής Λιβάνιος Υφυπουργός Εσωτερικών, Αναστασία Γκίκα Γενική Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας, Ευστάθιος Κούλης Δήμαρχος Γορτυνίας, Γεώργιος Στάντζος Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Ηλίας Αποστολόπουλος Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού, Κωνσταντίνος Λύρος Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου, Γεώργιος Δανιήλ Δήμαρχος Οινουσσών Χίου, Δημήτρης Κάρναβος Δήμαρχος Καλλιθέας, Ιγνάτιος Καϊτετζίδης Δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη, Γιώργος Θωμάκος Δήμαρχος Κηφισίας, Ιωάννης Λώλος Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, Παναγιώτης Γκυρίνης Δήμαρχος Αλεξάνδριας, Ανδρέας  Ευθυμίου Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ιωάννης Σέγκος Δήμαρχος Χερσονήσου, Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος Αργιθέας, Σταύρος Τζουλάκης Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Ιωάννης Φωστηρόπουλος Δήμαρχος Π. Φαλήρου, Βασίλειος Μαυρίδης Δήμαρχος Ορεστιάδας, Μπάμπαλος Νικόλαος Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, Παυλίδης Μιχάλης Δήμαρχος Γεροσκήπου (Κύπρος), Ραβιόλος Λευτέρης Δήμαρχος Καρύστου, Βεντάρης Κωνσταντίνος Δήμαρχος Κιμώλου, Γρηγόρης Σταμούλης Δήμαρχος Μεγαρέων, Σπυρίδων Σταματόπουλος Δήμαρχος Σικυωνιών, Αναστάσιος Μαυρίδης Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης, Συμεων Δανιηλίδης Δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, Μικέλης Εμμανουήλ Δήμαρχος Μήλου, Ζούτσος Αθανάσιος Δήμαχρος Παλλήνης.

Και πλήθος εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πανελλαδικά.