Στην κάλυψη 120 θέσεων επικουρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, προχωρεί ο ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, οι θέσεις αφορούν την κεντρική υπηρεσία του Οργανισμού, αλλά και περιφερειακές και κατανέμονται ως εξής:

  • 62 άτομα της κατηγορίας ΠΕ Φαρμακοποιών.
  • 9 άτομα της κατηγορίας ΔΕ Βοηθοί Φαρμακείου.
  • 34 άτομα κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
  • 10 άτομα κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
  • 2 άτομα κατηγορίας ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας – Οδηγοί.
  • 3 άτομα κατηγορίας ΥΕ Προσωπικό Ασφαλείας – Εργάτες.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να προσλάβει, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, επικουρικό προσωπικό των κατηγοριών και κλάδων.

Η πρόσληψη θα γίνει από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που καταρτίζονται και τηρούνται στην 1η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ) όσον αφορά την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ και στις ΔΥΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί όσον αφορά τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες και εγγράφονται στους ηλεκτρονικούς καταλόγους σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και στην ηλεκτρονική μοριοδότηση, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας ΔΥΠΕ.

Ένσταση

Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα υποβολής ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ, το οποίο δύναται να προβεί σε έλεγχο νομιμότητας.

Οι επιλεγέντες θα συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Το κόστος για την πρόσληψη των 120 ατόμων για το 2020 ανέρχεται στο 1,59 εκατομμύριο ευρώ, σε 1,9 εκατομμύριο για το έτος 2021 και σε 317.947 ευρώ για το 2022.

Επιπλέον Πληροφορίες