Τη διαδικασία πρόσληψης ειδικευόμενων και ειδικευμένων γιατρών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες από τον κορωνοϊό, καθορίζεται σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στο άρθρο 32 της ΠΝΠ, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, αναφέρεται πως ο χρόνος απασχόλησης των τοποθετούμενων ιατρών προσμετράται ως χρόνος άσκησης στην ειδικότητα, για την οποία εκκρεμεί η αίτησή τους, για ισόχρονο χρονικό διάστημα με την εκ μέρους τους παροχή υπηρεσιών στο νοσοκομείο.

Ο προσμετρώμενος χρόνος στην ειδίκευση απομειώνει ισομερώς τον εναπομείναντα χρόνο εκπαίδευσης σε κάθε επιμέρους αντικείμενο εκπαίδευσης κατά την ειδίκευση.

Οι τελούντες υπό διαδικασία πρόσληψης ειδικευόμενοι ιατροί δύνανται να προσέλθουν άμεσα προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τη διοίκηση του νοσοκομείου, στο οποίο έχουν υποβάλει αίτηση πρόσληψης.

Η σύμβαση είναι ανώτατης διάρκειας τεσσάρων μηνών, με τοποθέτηση στην ίδια οργανική θέση για την οποία εκκρεμεί η τοποθέτησή τους.

Ειδικευμένοι

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού, γιατροί που τελούν σε παράταση της εξειδίκευσής τους δύνανται, ενόσω τελούν στην παράταση αυτή, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη ως επικουρικό προσωπικό χωρίς να καθίσταται αναγκαία η προηγούμενη υποβολή παραίτησης.

Σε περίπτωση πρόσληψής τους ως επικουρικών, λύεται αυτοδικαίως η σύμβασή τους ως εξειδικευομένων.

Δημ.Κ.