Πρόγραμμα εθελοντικής απασχόλησης σε δομές δημόσιας Υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, προβλέπεται σε νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στο άρθρο 31 της ΠΝΠ, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, αναφέρεται πως το εθελοντικό σώμα αφορά ενηλίκους, οι οποίοι δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και συστήνεται έως τις 30 Ιουνίου.

Ως δομές δημόσιας Υγείας ορίζονται τα νοσοκομεία δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, τα στρατιωτικά νοσοκομεία, οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας και κάθε αντίστοιχη υγειονομική δομή, συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΑΒ και του ΕΟΔΥ.

Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του νοσοκομείου. Ο χρόνος απασχόλησής τους δύναται να αναγνωρίζεται ως χρόνος μοριοδότησης για την πρόσληψη στο Δημόσιο.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι όροι λειτουργίας του προγράμματος, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επαγγελματικές ειδικότητες και η διαδικασία συλλογής δεδομένων των συμμετεχόντων εθελοντών.\

Ορίζεται, επίσης, το αρμόδιο όργανο επιλογής τους, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους, τυχόν προβλεπόμενα έξοδα κίνησης ή άλλες αποζημιώσεις.

Αρχειοθέτηση

Στην ΠΝΠ προβλέπεται, επίσης, η δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος αρχειοθέτησης, με την επωνυμία "Αρχείο Συμμετεχόντων στο εθελοντικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των αναγκών υγείας λόγω του κορωνοϊού".

Στο αρχείο τηρείται το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων ταυτοποίησης των δεδομένων υγείας των συμμετεχόντων.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες