Αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Apostolopoulos Holdings, που κατέχει το 5,18% του μετοχικού κεφαλαίου, η γενική συνέλευση του Υγεία, ενώ ορίστηκε νέα ημερομηνία στις 2 Αυγούστου. 

Οπως αναφέρει και σχετική ανακοίνωση του Υγεία, «κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 05.07.2018 παρέστησαν νομίμως 29 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 80,095% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης αναβλήθηκε, κατόπιν αιτήματος μετόχου που εκπροσωπούσε ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, για την 2α Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο».