ΑΛΚΑΛΙΑ

Ανόργανα

 • Αλκαλικά σουλφίδια
 • Υδροξείδιο του νατρίου
 • Ανθρακικό νάτριο
 • Πυριτικό νάτριο και
 • Ανθρακικό νάτριο
 • Υδροξείδιο του αμμωνίου και
 • Ανθρακικό αμμώνιο
 • Υδροξείδιο του βαρίου και
 • Ανθρακικό βάριο
 • Οξείδιο του ασβεστίου
 • ανθρακικό ασβέστιο και
 • κυανούχο ασβέστιο

Οργανικά

 • Αιθανολαμίνες
 • Μεθυλαμίνη

ΟΞΕΑ

Ανόργανα

 • Αρσενικούχα
 • Χλωροπλατινικά
 • Χλωροθεϊκά
 • Χρωμικά
 • Υδροβρωμικά
 • Υδροχλωρικά
 • Υδροφθορικά
 • Υδροφθοροπυριτικά
 • Νιτρικά
 • Υπερχλωρικά
 • Φωσφορικά
 • Θειϊκά

Οργανικά

 • Οξεικά
 • Καρβολικά
 • Κρεσυλικά
 • Φορμικά
 • Γαλακτικά
 • Μαλεϊκά
 • Μετανιλικά
 • Οξαλικά
 • Σαλικυλικά

Στοιχεία και άλατα αυτών

 • Αντιμόνιο
 • Αρσενικό και άλατα
 • Χρώμιο και χρωμιούχα αλκαλικά
 • Θειϊκός χαλκός
 • Κυανιούχος χαλκός
 • Αλατα του υδραργύρου
 • Αλατα του νικελίου
 • Χλωριούχος ψευδάργυρος
 • Νιτρικός άργυρος

ΔΙΑΛΥΤΕΣ

 • Διαλύτες πετρελαίου
 • Διαλύτες λιθανρακόπισσας
 • Χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες
 • Εστέρες
 • Κετόνες
 • Διθειάνθρακας
 • Αλκοόλες
 • Τερεβενθίνη
 • Τερπένια

ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑ ΑΚΜΗ

 • Ελαια πετρελαίου
 • Παραφίνη
 • Πίσσα
 • Λιπαντικά λάδια
 • Χλωροναφθαλένια
 • Χλωροδιφαινύλια
 • Χλωροδιφαινυλοξείδια
 • Στερεά χλωροβενζόλια
 • Στερεές χλωροφαινόλες