Σε 17 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα γενόσημα ελέγχουν το 50% (βάσει όγκου) της αγοράς, ενώ μόνο σε 4 κράτη παίζουν δεύτερο ρόλο. Το μεγαλύτερο μερίδιο- σχεδόν 70%- κατέχουν στην αγορά της Γερμανίας, ενώ στον αντίποδα βρίσκεται η Ελλάδα (τελευταία θέση στην κατάταξη) με μερίδιο λίγο πιο πάνω από το 25%. Όσον αφορά την γειτονιά μας, εν προκειμένω την Τουρκία, τα γενόσημα κατέχουν βάσει όγκου, περίπου το 48% της αγοράς.

Τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά για να επιβεβαιώσουν ότι η ελληνική αγορά είναι μακριά από τον κυβερνητικό στόχο που θέλει τα γενόσημα να ελέγχουν πάνω από το 65% των συνολικά διακινηθέντων σκευασμάτων.

Σύμφωνα δε με τους επισυναπτόμενους πίνακες, τα off patent συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο όγκο συνταγογράφησης/ κατανάλωσης, τα on patent την μεγαλύτερη αξία και άρα  αποτελούν τον κύριο όγκο της φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ και τα δύο μαζί αντιπροσωπεύουν τον κύριο όγκο ιδιωτικής δαπάνης. Όσον αφορά τα γενόσημα, τα συμπεράσματα που εξάγονται από τους πίνακες είναι ότι χαρακτηρίζονται από χαμηλή κατανάλωση και μικρή ιδιωτική δαπάνη.

Αυτά τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από  την κα. Αναστασία  Μουντάκη, Φαρμακοποιό  Msc (Τμήμα Αξιολόγησης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης ΕΟΦ και Αναπληρωματικό Μέλος Παιδιατρικής Επιτροπής Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων)  στο πλαίσιο του 2ου Ελληνικού Συμποσίου Φαρμακοεπιδημιολογίας που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη. 

Σύμφωνα με την παρουσίασή της, η εικόνα αυτή για να αλλάξει απαιτούνται κάποια βασικά βήματα.

  1. Να γίνουν κινήσεις βελτίωσης της εσωτερικής αγοράς, ώστε να εξισορροπηθεί η αναλογία πρωτοτύπων και γενοσήμων στις φαρμακευτικές κατηγορίες.
  2. Να δοθούν κίνητρα, κυρίως στους ιατρούς, προς την κατεύθυνση της στήριξης της χρήσης γενοσήμων
  3. Να θεσπιστούν αυστηρότερα κριτήρια ένταξης των νέων πρωτοτύπων σκευασμάτων στην θετική λίστα αποζημίωσης από την κοινωνική ασφάλιση (φαρμακοοικονομική αξιολόγηση).
  4. Η παρακολούθηση του όγκου κατανάλωσης και της εξέλιξής του, καθώς και των συνταγογραφικών πρακτικών, αντί μόνο της τιμολόγησης φαρμάκων.
  5. Η αναβάθμιση του ρόλου όλων των συμμετεχόντων, με την εκπαίδευση των ιατρών και την καθολική εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων καθώς και την πληρέστερη ενημέρωση των ασθενών και της δυνατότητας να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την υγεία τους και στην οικονομική τους επιβάρυνση
  6. Η εφαρμογή οικονομικών κριτηρίων για το ύψος της συμμετοχής που θα πληρώνει ο πολίτης, ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση του πληθυσμού στη φαρμακευτική θεραπεία.

Επιπλέον Πληροφορίες