H ομιλία του αναπληρωτή υπουργού Υγείας στο Delphi forum.

‘’Ο καρκίνος είναι μια από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου στη χώρα μας και είναι προφανές ότι η αντιμετώπισή του αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα.
Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας ελήφθησαν όλα τα μέτρα που βοηθούσαν τους ογκολογικούς ασθενείς να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν λιγότερες δυσκολίες στην αναζήτηση και την λήψη της αναγκαίας φροντίδας.

Μεταξύ άλλων, προχωρήσαμε στην εισαγωγή της άυλης συνταγογράφησης, στην έκδοση επαναλαμβανόμενων συνταγών μέσω της ΗΔΙΚΑ και στην απρόσκοπτη συνέχιση της αγωγής μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής προέγκρισης του ΕΟΠΥΥ αλλά και στην κατ' οίκον αποστολή φαρμάκων σε ασθενείς που ανήκουν σε ευπαθείς Η προσαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης στα δεδομένα της χώρας μας είναι μια πρόκληση και δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Όπως έχει αναφερθεί στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο δράσης, η πρόληψη είναι πιο αποτελεσματικό μέτρο από οποιαδήποτε θεραπεία και περίπου το 40% των περιπτώσεων καρκίνου στην ΕΕ μπορούν να προληφθούν. Το Υπουργείο Υγείας συντάσσεται με αυτή τη προσέγγιση και ήδη έχει προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις για την πρόληψη κινδύνων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του καρκίνου.
Το Υπουργείο Υγείας και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας έχουν καταρτίσει, εξειδικεύσει και εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση του φιλόδοξου πενταετούς προγράμματος Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης», όπως αποτυπώνεται στον Νόμο 4675/2020, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει εμβληματικές πρωτοβουλίες και πολλαπλές υποστηρικτικές δράσεις, που διαρθρώνονται γύρω από τέσσερις βασικούς τομείς, την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση, τη θεραπευτική αγωγή και την ανακουφιστική φροντίδα. Πρόκειται για ένα Σχέδιο με εξασφαλισμένους πόρους χρηματοδότησης, γεγονός που εγγυάται και την υλοποίησή του.

Η Κυβέρνηση πιστεύει στην σημασία της  διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και για αυτό το λόγο το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στη δημιουργία του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγείας (Ο.ΔΙ.Π.Υ.) ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο ασφάλειας, επάρκειας και καθολικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με βάση τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα.
Μία μεγάλη παρέμβαση που έχει σχεδιαστεί είναι το πρόγραμμα του ψηφιακού μετασχηματισμού διαχείρισης του καρκίνου. Η καινοτομία του προγράμματος αυτού αφορά στη δημιουργία των κατάλληλων ψηφιακών υποδομών σε περιβάλλον νοσοκομείου που θα υποστηρίζει τη διατομεακή λήψη αποφάσεων (multi disciplibary decision support teams), την υποστήριξη του σχεδιασμού της αγωγής και θεραπείας του ασθενή, τη χορήγηση τη θεραπείας και θα περιλαμβάνει επίσης εργαλεία αυτό-αξιολόγησης  της κατάστασης υγείας, την παροχή φροντίδας κατ΄ οίκον και παροχής ανακουφιστικής φροντίδας.
Επίσης, ο σχεδιασμός της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των νοσοκομειακών μονάδων αναμένεται να οδηγήσει στην βελτίωση της ποιότητας και της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μεταξύ των άλλων, ολοκληρώνουμε την πρότασή μας για τη δημιουργία ενός νέου ογκολογικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη το οποίο θα εξυπηρετήσει όλη τη βόρεια Ελλάδα.
Στο πλαίσιο καλύτερης εξυπηρέτησης των ασθενών, και ειδικότερα για αυτούς που διαβιούν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, νησιά, ορεινές και δύσβατες περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσκολία προσέγγισης σε μεγάλες νοσοκομειακές δομές, υπό προϋποθέσεις και σε πιστοποιημένα Κέντρα Υγείας που θα πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς χορήγησης φαρμάκων θα είναι δυνατόν να χορηγηθεί αντινεοπλασματική αγωγή.
Αξιοποιούμε τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες και στηρίζουμε τους μηχανισμούς επιστημονικής ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας με την ανάπτυξη ογκολογικών δικτύων με κέντρο ογκολογικές κλινικές στη χώρα για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των μονάδων υγείας, να φέρουμε την φροντίδα του ειδικού όσο πιο κοντά στον πολίτη και να διασφαλίσουμε την ισότιμη πρόσβαση κάθε πολίτη στις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας.

Όσον αφορά την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης κάνει μία εξαιρετική δουλειά για τη σύναψη συμφωνιών με τις φαρμακευτικές εταιρείες που στόχο έχουν να διασφαλίσουν τόσο την πρόσβαση των ασθενών στην Ελλάδα σε καινοτόμες θεραπείες, όσο και τη βιωσιμότητα του συστήματος, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός Ταμείου Καινοτομίας που θα συμβάλλει στην αποδοτική χρήση των πόρων, την υλοποίηση του Μηχανισμού Σάρωσης Ορίζοντα (horizon scanning) και την εισαγωγή στο σύστημα αποζημίωσης φαρμάκων μηχανισμών όπως διαμερισμού του ρίσκου (Risk Sharing Agreements) και ελεγχόμενης πρόσβασης (Managed Entry Agreements).
Αναγνωρίζουμε την αξία της εξατομικευμένης ιατρικής με τη χρήση βιοδεικτών και ξεκινούμε άμεσα το διάλογο προκειμένου να βρούμε τις λύσεις που θα εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμα την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών με καρκίνο σε αυτές τις διαγνωστικές τεχνολογίες.’’