Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων στις σχολικές μονάδες, ζητεί ο υπουργός Υγείας από τις Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειών.

Στην εγκύκλιο, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, ο Θάνος Πλεύρης επισημαίνει πως οι έλεγχοι πρέπει να διενεργηθούν στα σχολεία όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, στα ημερήσια και νυχτερινά, στα δημόσια και ιδιωτικά και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς.

Όπως αναφέρει, οι κανόνες υγιεινής πρέπει να τηρούνται σε όλους τους χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, αύλειος χώρος, κοινόχρηστοι χώροι, αποχωρητήρια). Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να διαπιστώνεται αν πληρούνται οι όροι σχετικά με τον τακτικό αερισμό των αιθουσών, τον επαρκή καθαρισμό όλων των χώρων, των θρανίων, των γραφείων σε καθημερινή βάση.

Κατά την διενέργεια των υγειονομικών ελέγχων πρέπει να δίνεται προσοχή στην τήρηση της εφαρμογής των υγειονομικών διατάξεων αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διασφάλισης της υγιεινής της ύδρευσης και της αποχέτευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στην καθαριότητα και απολύμανση των εγκαταστάσεων των αποχωρητηρίων, καθώς επίσης στον εφοδιασμό τους με χαρτί, σαπούνι, αντισηπτικό διάλυμα και κάδους απορριμμάτων, της διαχείρισης των απορριμμάτων, τη γενικότερη τήρηση της καθαριότητας, της επάρκειας του
αερισμού και του κλιματισμού ούτως ώστε ο σχολικός πληθυσμός να δραστηριοποιείται σε υγιεινό περιβάλλον και να αποφεύγεται η δημιουργία ανθυγιεινών εστιών.

Σε περίπτωση χρήσης επιβατηγών οχημάτων μεταφοράς μαθητών, πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες οδηγίες και να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά
που χρησιμοποιούνται και εκτός σχολικών μονάδων.

Καντίνες

Iδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα κυλικεία των σχολείων, στις καντίνες (σταθερές) και στους χώρους εστίασης των σχολείων, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων.

Αναφορικά με τα προγράμματα διανομής τροφίμων στα σχολεία (έτοιμων γευμάτων, φρούτων), τα οποία πραγματοποιούνται από φορείς υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας ή άλλων αρμόδιων υπουργείων, αυτά πρέπει να τηρούν τους όρους της σχετικής νομοθεσίας.

Ο υπεύθυνος φορέας που υλοποιεί το εκάστοτε πρόγραμμα, οφείλει να ενημερώσει το υπουργείο Υγείας σχετικά με τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και τους προμηθευτές - παρασκευαστές των γευμάτων, με πλήρη στοιχεία αυτών (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση).

Κορωνοϊός

Τα ειδικότερα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης από λοίμωξη με κορωνοϊό, είναι τα εξής:

 • Λήψη μέτρων περιορισμού συγχρωτισμού, τήρησης αποστάσεων (διαφορετικά διαλείμματα, διαγράμμιση σε χώρους σίτισης - κυλικεία, χώρος διανομής τροφίμων σε προγράμματα σχολικών γευμάτων).
 • Τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής με έμφαση στην συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών.
 • Τοποθέτηση αντλίας αλκοολούχου διαλύματος στα σημεία πλύσης των χεριών.
 • Σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας από εκπαιδευτικούς και μαθητές με μέριμνα για την σχετική εκπαίδευση, καθώς και του βοηθητικού προσωπικού και των εργαζομένων σε χώρους σίτισης.
 • Τακτικός αερισμός αιθουσών και - εφόσον γίνεται χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων - να τηρούνται οι σχετικές οδηγίες.
 • Καθαριότητα και απολύμανση επιφανειών και χώρων.
 • Ανάρτηση εικονογραφημένων οδηγιών σε κατάλληλα σημεία, ενημέρωση του σχολικού πληθυσμού για τον τρόπο μετάδοσης του ιού.
 • Τήρηση πρωτοκόλλου ΕΟΔΥ σε περίπτωση κρούσματος.

Κυλικεία

Με την εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες και για την ασφαλή λειτουργία των κυλικείων και των χώρων εστίασης. Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα εξής:

 • Απασχόληση του προσωπικού των κυλικείων - καντίνες (αναφορικά με τη μη μετάδοση της λοίμωξης Covid-19) σύμφωνα με τις γενικότερες οδηγίες του ΕΟΔΥ όπως κάθε φορά ισχύουν για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).
 • Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από το προσωπικό κατά την διάρκεια της εργασίας στο κυλικείο (προετοιμασία ή διανομή προϊόντων).
 • Τακτικός και σχολαστικός καθαρισμός των χεριών του προσωπικού (οδηγίες του ΕΟΔΥ ) με σαπούνι και ζεστό νερό.
 • Χρήση γαντιών μιας χρήσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας, όπως κάθε φορά ισχύει και να τηρούν τα μέτρα προσωπικής υγιεινής.
 • Εφαρμογή μεθόδων καθαρισμού - απολύμανσης και απεντόμωσης - μυοκτονίας της επιχείρησης.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με την τήρηση κανόνων υγιεινής.
 • Τακτικός και καλός αερισμός του χώρου.
 • Διάθεση των προσυσκευασμένων τροφίμων σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Ειδικά επισημαίνεται για τα προιόντα που διατίθενται μετά από επεξεργασία από το κυλικείο, ότι πρέπει να τοποθετούνται σε χάρτινο περιτύλιγμα.
 • Μέριμνα για την αποφυγή συνωστισμού κατά την διάρκεια του διαλείμματος σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 • Τοποθέτηση φιάλης αλκοολούχου διαλύματος με αντλίας έγχυσης σε ευκρινή θέση για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση των μαθητών και του προσωπικού.

Ζητείται, επίσης, η ανάρτηση αφισών σε εμφανή θέση για την σωστή χρήση του αντισηπτικού αλλά και των μέτρων ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες