Κατά το τελευταίο διάστημα έχουν διατυπωθεί ερωτήματα, που ανέδειξαν το ζήτημα του εφοδιασμού των φαρμακείων αεροπλάνων και πλοίων με φάρμακα ανθρώπινης χρήσης.

Ο εφοδιασμός των πλοίων και των αεροπλάνων με συγκεκριμένα φάρμακα είναι απαραίτητος για την έγκαιρη αντιμετώπιση καταστάσεων υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 
Διευκρινίζεται ότι ο εν λόγω εφοδιασμός μπορεί να γίνεται από τους κατόχους άδειας χονδρικής πώλησης, εφόσον, κατά τις κείμενες ειδικές διατάξεις περί πλοίων/αεροπλάνων, υπάρχουν πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να διαθέτουν φάρμακα στο κοινό. 

Περαιτέρω διευκρινίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ότι ο εφοδιασμός δεν είναι επιτρεπτό να γίνεται από τα φαρμακεία, αφού, στην περίπτωση αυτή, θα απαιτούνταν εξατομικευμένη ιατρική συνταγή.

Σε περίπτωση εφοδιασμού πλοίων με ξένη σημαία, ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις των κατόχων άδειας χονδρικής πώλησης όταν ασκούν εξαγωγικές δραστηριότητες (κάλυψη των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, ακύρωση ταινιών γνησιότητας προς εξαγωγή).