Αλλαγές στην παροχή εξωνοσοκομειακής (Πρωτοβάθμιας) φροντίδας, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο έθεσε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο "Γιατρός Για Όλους, Ισότιμη και Ποιοτική Πρόσβαση στις Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις".

Περιλαμβάνει συνολικά 52 άρθρα και είχε παρουσιαστεί συνοπτικά από το iatronet.gr στις 9 και στις 14 Μαρτίου.

Με το άρθρο 26, περιγράφεται η διαδικασία εγγραφής στον οικογενειακό γιατρό, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται "προσωπικός γιατρός". Η διαδικασία έχει ως εξής:

Ο ενήλικος πληθυσμός εγγράφεται υποχρεωτικά στον προσωπικό ιατρό. Οι ανασφάλιστοι, καθώς και οι άλλοι δικαιούχοι, έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται σε προσωπικό ιατρό συμβεβλημένο του ΕΟΠΥΥ, εφόσον δεν δύναται να καλυφθούν από προσωπικό ιατρό των δημόσιων μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Τοπικές Ομάδες Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία). 

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν προσωπικό ιατρό. Μετεγγραφή σε άλλο προσωπικό ιατρό επιτρέπεται μία φορά ανά έτος.

Οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) διασυνδέονται άμεσα, λειτουργικά και επιστημονικά με το Κέντρο Υγείας, του οποίου αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες και με το νοσοκομείο αναφοράς εντός της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ).

Παραπέμπουν, κατά προτεραιότητα σε αυτά, τους λήπτες υπηρεσιών Υγείας για περαιτέρω διάγνωση, παρακολούθηση, θεραπεία ή νοσηλεία. Αν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για κάλυψη σε υπηρεσίες υγείας από το Κέντρο Υγείας και το Νοσοκομείο Αναφοράς οι ΤΟΜΥ παραπέμπουν τους λήπτες υπηρεσιών Υγείας σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους.

Οι χρονίως πάσχοντες εγγράφονται σε προσωπικό ιατρό, ο οποίος έχει την ευθύνη τήρησης του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και παραπέμπονται άπαξ ανά έτος σε εξειδικευμένους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι μπορούν να υπηρετούν σε δημόσιες μονάδες Υγείας είτε να είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ είτε να εργάζονται σε συμβεβλημένους παρόχους με τον ΕΟΠΥΥ.

Ο προσωπικός ιατρός διατηρεί την υποχρέωση ενημέρωσης του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και της τακτικής συνταγογράφησης του χρονίως πάσχοντα σε διασύνδεση με τον θεράποντα ιατρό του.

Ο πολίτης - λήπτης υπηρεσιών Yγείας επιλέγει τον προσωπικό του ιατρό, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή διαμονής από το σύνολο των εγγεγραμμένων στους σχετικούς, επικαιροποιημένους κάθε φορά, καταλόγους προσωπικών ιατρών. Η επιλογή του προσωπικού ιατρού όσων τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση γίνεται από τα πρόσωπα που ορίζονται στον Αστικό Κώδικα.

Oι κάτοικοι των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές και άγονες, δύνανται να εγγράφονται για την υπηρεσία του προσωπικού ιατρού και για τη λειτουργία του συστήματος παραπομπών στην υγειονομική μονάδα της περιοχής κατοικίας τους ή σε όποια άλλη δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας επιλέξουν.

Σε περίπτωση κατά την οποία στην υγειονομική μονάδα δεν υπηρετεί ειδικευμένος ιατρός που μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του προσωπικού ιατρού και η μονάδα καλύπτεται από ιατρό υπόχρεο υπηρεσίας υπαίθρου, η παραπομπή του ασθενούς πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας στο οποίο υπάγεται το Περιφερειακό Ιατρείο.

Ραντεβού

Το πρόγραμμα των προσωπικών ιατρών διαμορφώνεται ανάλογα με το πλήθος των εγγεγραμμένων πολιτών και με αντίστοιχη μηνιαία δέσμευση συγκεκριμένου αριθμού ραντεβού, που να δύνανται να εξυπηρετούν τους εγγεγραμμένους πολίτες.

Η διαθεσιμότητα δηλώνεται από τον προσωπικό ιατρό ή τον αρμόδιο για την ενημέρωση του συστήματος των ηλεκτρονικών ραντεβού, με τρόπο δεσμευτικό στο ηλεκτρονικό σύστημα των ραντεβού της ΗΔΙΚΑ. Το ημερήσιο πρόγραμμα των ιατρών στα Κέντρα Υγείας περιλαμβάνει τις προγραμματισμένες επισκέψεις και την αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγόντων περιστατικών.

Με απόφαση του υπουργού Υγείας καθορίζεται το ημερήσιο πρόγραμμα των ιατρών στα Κέντρα Υγείας, η χρονική διάρκεια των προγραμματισμένων επισκέψεων, το ποσοστό των προγραμματισμένων επισκέψεων από παραπομπή, που καλύπτει το ημερήσιο πρόγραμμα του ιατρικού προσωπικού και το μεταβατικό διάστημα μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου μοντέλου λειτουργίας.

Παραπομπές

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται σύστημα παραπομπών των πολιτών από τον προσωπικό ιατρό ως αναγκαία προϋπόθεση για την πρόσβαση στις δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας Υγείας (νοσοκομεία).

Ο προσωπικός ιατρός καθοδηγεί τον πολίτη και λειτουργεί ως "πύλη εισόδου" (gate keeper)  για την πρόσβαση των εγγεγραμμένων πολιτών στις δομές και υπηρεσίες Yγείας. Το σύστημα παραπομπών από τον προσωπικό ιατρό δεν ισχύει για τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά.

Με απόφαση του υπουργού Υγείας θα καθορίζονται, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό, η διαδικασία και η λειτουργία του συστήματος των παραπομπών, τυχόν εξαιρέσεις από το σύστημα παραπομπών, η μεταβατική περίοδος μέχρι την πλήρη εφαρμογή του συστήματος των παραπομπών και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Ιδιώτες πάροχοι

Στο άρθρο 28 του νομοσχεδίου αναφέρεται πως οι υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας παρέχονται και από ιδιώτες παρόχους.

Οι δημόσιες δομές δύνανται να συνεργάζονται με ιδιώτες παρόχους, πολυϊατρεία και ιδιώτες ιατρούς, για τη διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το πλαίσιο συνεργασίας, οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη συνεργασία αυτή και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Νοσηλεία κατ' οίκον

Με το άρθρο 39 προβλέπεται κατ’ οίκον νοσηλεία από Μονάδες Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από Διατομεακά Τμήματα ή από Μη Αυτόνομες Ειδικές Μονάδες, που υπάγονται οργανικά και λειτουργικά στα Διατομεακά Τμήματα Βραχείας - Ημερήσιας Νοσηλείας, τα οποία λειτουργούν στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και από δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Οι ιατροί και οι λοιποί επαγγελματίες Υγείας που ορίζονται, με αποφάσεις της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, να υπηρετούν ή να συνεργάζονται στις υπηρεσίες κατ' οίκον νοσηλείας, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην οικία των ασθενών, που έχουν ενταχθεί στις σχετικές υπηρεσίες και για τους οποίους έχει εγκριθεί από το ασφαλιστικό τους ταμείο η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας.

Βασικοί άξονες

Στο εισαγωγικό του κείμενο, ο κ. Πλεύρης αναφέρει πως βασικοί άξονες του σχεδίου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα περιλαμβάνουν

  • Ορθολογική και αποτελεσματική διάρθρωση, στελέχωση και διοίκηση του συστήματος των δημοσίων μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Μονάδων Υγείας, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις άγονες και προβληματικές περιοχές,
  • Εισαγωγή του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού για κάθε πολίτη που θα αναλαμβάνει την πρόληψη, ενημέρωση και καθοδήγηση του πολίτη στις υπηρεσίες Υγείας.
  • Εφαρμογή κινήτρων και αντικινήτρων για την εγγραφή στον προσωπικό ιατρό που θα λειτουργεί και ως "πύλη εισόδου" για την παραπομπή στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές Υγείας.
  • Ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου και των φορέων παροχής κατ’ οίκον νοσηλείας και φροντίδας.
  • Ενίσχυση του ρόλου των απογευματινών χειρουργείων και ιατρείων στο πλαίσιο του ΕΣΥ.
  • Συμβολή των συμβαλλόμενων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών παρόχων και ιατρών για την κάλυψη των αναγκών του  ΕΣΥ.

Περιλαμβάνει, τέλος, την επίλυση ζητημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων του, για την καλύτερη δυνατή και αποτελεσματική λειτουργία τους.