Την ανάγκη υπενθύμισης ορισμένων βασικών αρχών για την ορθή διανομή των φαρμάκων, διαπίστωσε μετά από ελέγχους ο ΕΟΦ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων προχώρησε στην επανάληψη κάποιων αρχών που πρέπει να τηρούνται σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση (2013/C 343/01). Επανάληψη, που αφορά τους  κατόχους αδειών χονδρικής πώλησης για θέματα GDP.

Έτσι λοιπόν εφιστάται η προσοχή των κατόχων αδειών χονδρικής πώλησης στα παρακάτω σημεία: 
• Ως προς την αναγραφή του αριθμού παρτίδας σε όλα τα παραστατικά τεκμηρίωσης, θεωρείται ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα ικανό για την προσαρμογή των επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη απαίτηση της νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής θα θεωρείται δεδομένη μέχρι το τέλος του 2022 από όλες τις φαρμακαποθήκες. 
• Ως προς τον υπεύθυνο φαρμακοποιό, στη γραπτή περιγραφή των καθηκόντων του θα πρέπει να προσδιορίζεται η αρμοδιότητά του να αποφασίζει όσον αφορά τις ευθύνες του, όπως αυτές ορίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες. Ο χονδρέμπορος θα πρέπει να αναθέτει στον υπεύθυνο την καθορισμένη εξουσία, τους πόρους και τις ευθύνες που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. 
• Ως προς την τεκμηρίωση, αυτή αποτελεί ουσιώδες μέρος της ποιότητας του συστήματος. Με τη γραπτή τεκμηρίωση αποφεύγονται σφάλματα της προφορικής επικοινωνίας και δίνεται η δυνατότητα να βρεθεί το ιστορικό των σχετικών ενεργειών κατά τη διανομή των φαρμάκων. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει όλες τις γραπτές διαδικασίες, οδηγίες, συμβάσεις, καταχωρίσεις και στοιχεία, έγγραφα ή ηλεκτρονικά και θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμη/ανακτήσιμη. Με αυτή την έννοια γίνεται σαφές ότι σε περίπτωση ελέγχου, η προσκόμιση στοιχείων τεκμηρίωσης χωρίς έγκριση, υπογραφή και χρονολόγηση της τεκμηρίωσης από το κατάλληλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν είναι αποδεκτή. 
• Ως προς τη διαδικασία επιστροφών, υπενθυμίζονται με έμφαση τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 6.3 των Κατευθυντηρίων Γραμμών. 
Επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι τα επιστραφέντα μπορούν να ενταχθούν εκ νέου στο εμπορεύσιμο απόθεμα μόνο αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται σαφώς. Για παράδειγμα, τα φάρμακα που επιστρέφονται από φαρμακεία, θα πρέπει να επιστρέφονται στο εμπορεύσιμο απόθεμα μόνο σε περίπτωση που επιστραφούν σε αποδεκτή προθεσμία, παραδείγματος χάριν δέκα ημέρες. 
• Δεν δικαιολογείται σε επίπεδο χονδρικής η ύπαρξη φαρμάκων με αποκολλημένη την ταινία γνησιότητας και όταν αυτό συμβαίνει σε μεμονωμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως η κάθε περίπτωση, έχοντας υπόψη τις αυστηρές διατάξεις της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του ψευδεπίγραφου προϊόντος. Σύμφωνα με το άρθρο 3, της ΚΥΑ ΦΕΚ 545 Β΄/2012 περί ταινίας γνησιότητας, απαγορεύεται η κατοχή αποκολληθεισών ταινιών γνησιότητας, καθώς και φαρμάκων από τα οποία έχει αποκολληθεί ή διαγραφεί, σε όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης φαρμάκων. Η ταινία γνησιότητας εξασφαλίζει την απόδειξη αυθεντικότητας και της ανάγκης της διαδικασίας αποζημίωσης από ασφαλιστικούς φορείς. Η αποκόλλησή της από τη συσκευασία λαμβάνει χώρα μόνο στο επίπεδο της υλοποίησης μιας συνταγής από τα φαρμακεία για λόγους αποζημίωσης.  

Ειδήσεις υγείας σήμερα
'Ερευνα της ΕΛΑΣ για 15 θανάτους παιδιών σε νοσοκομεία
Τι γνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνες για την άνοια - Οι αναφορές από το Βυζάντιο έως τον 20ό αιώνα
Υπό στενή παρακολούθηση και το καλοκαίρι γρίπη, κορωνοϊός και RSV