Δημοσιεύτηκε σήμερα από τον ΕΟΠΥΥ η ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων με προσωπικούς ιατρούς, ειδικοτήτων Γενικής - Οικογενειακής Ιατρικής και εσωτερικής Παθολογίας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο προσωπικός γιατρός θα παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

  • Θα διαγιγνώσκει θέματα υγείας του ατόμου και να εντοπίζει τις πιθανές αιτίες τους.
  • Θα επιλύει και να χειρίζεται συνήθη προβλήματα υγείας.
  • Θα συνδιαχειρίζεται τους χρόνιους ασθενείς και τις διαταραχές ψυχικής Υγείας.
  • Θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας.
  • Θα μεριμνά για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.
  • Θα διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής-παρηγορητικής αγωγής και φροντίδας.
  • Θα συντείνει στην ψυχοκοινωνική ευεξία στο πλαίσιο των αναγκών του ασθενούς, της οικογένειάς του και του πληθυσμού μιας γεωγραφικά προσδιορισμένης περιοχής.
  • Θα συμβάλλει στο συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας υγείας, στην παραπομπή στα άλλα επίπεδα του συστήματος Υγείας και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας Υγείας.
  • Θα λαμβάνει, διατηρεί και ανανεώνει το ατομικό ιστορικό υγείας και τις συνήθειες ζωής του ατόμου, που σχετίζονται με αυτήν και να τα καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), να παραπέμπει σε ιατρούς ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας Υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών Υγείας.
  • Θα υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη της Ομάδας Υγείας.

Ο ανώτατος εγγεγραμμένος πληθυσμός στον προσωπικό ιατρό ορίζεται σε αναλογία ένας ιατρός ανά 2.000 εγγεγραμμένους πολίτες. Συνεπώς, ο προσωπικός ιατρός, ο οποίος θα συνάψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, θα έχει εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης, από 1 μέχρι 2.000 άτομα.

Η αποζημίωση καθορίζεται ανάλογα με τον εγγεγραμμένο πληθυσμό και ανά την ηλικιακή ομάδα.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο έτη, με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης για ένα έτος επιπλέον, εφόσον δεν υπάρξει καταγγελία της από το ένα ή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος και άρχεται από την υπογραφή της και από τα δύο μέρη.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος σε νέα άτομα και συσχέτιση με κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου
Yποτονική η ζήτηση για τα μη συνταγογραφούμενα
Αγαπηδάκη: Δεν θα με κάμψουν κανιβαλισμός, απειλές, αισχρός σεξισμός και συκοφαντίες...