Μέχρι 6/12/2022 έχουν περιθώριο όσες εταιρείες ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις προσφορές τους για την προμήθεια του ΟΔΙΠΥ με οξύμετρα, αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με τη δυνατότητα εφαρμογής δικαιώματος προσαύξησης έως του 15% της ποσότητας των προσφερόμενων ειδών, πάντα εντός των ορίων του εγκεκριμένου και διαθέσιμου προϋπολογισμού του έργου της προμήθειας. 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).