Σειρά περιορισμών και υποχρεώσεων σε σχέση με την άσκηση και την προβολή του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή, περιλαμβάνει ο Κώδικας Δεοντολογίας, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στο κείμενο, που υπογράφεται από την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα και παρατίθεται πιο κάτω, σημειώνεται πως φυσικοθεραπευτές με άδεια άσκησης άλλου επαγγέλματος Υγείας, όπως ιατρού ή φαρμακοποιού ή οδοντιάτρου δεν επιτρέπεται να ασκούν τα επαγγέλματα αυτά, εκτός εάν ανακληθεί η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή.

Στον επαγγελματικό τους χώρο απαγορεύεται να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με σκοπό την πώληση ιατρικών - φυσικοθεραπευτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και σκευασμάτων πάσης φύσεως και γενικά απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση, εκτός αυτής για την οποία χορηγήθηκε η άδεια - βεβαίωση λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας.

Στον Κώδικα Δεοντολογίας αναφέρεται πως ο φυσικοθεραπευτής προβαίνει στην εκτέλεση οποιασδήποτε φυσικοθεραπευτικής πράξης μετά από την ενυπόγραφη συναίνεση του λήπτη.

Οφείλει, δε, να τηρεί αυστηρά απόλυτη εχεμύθεια για οποιοδήποτε στοιχείο υποπίπτει στην αντίληψη του ή του αποκαλύπτει ο λήπτης ή τρίτοι, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του και το οποίο αφορά στον λήπτη ή τους οικείους του.

Εμφάνιση στα ΜΜΕ

Ο φυσικοθεραπευτής δύναται να εμφανίζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά, ηλεκτρονικά, κοινωνικής δικτύωσης, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του κοινού σε θέματα του γνωστικού του αντικειμένου, βασίζοντας την ενημέρωση σε στοιχεία επιστημονικώς τεκμηριωμένα και διεθνώς παραδεδεγμένα.

Προηγουμένως, γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή στον οικείο Περιφερειακό Τμήμα. Η εμφάνιση του πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις και ο ίδιος να μεριμνά, ώστε να μη δημοσιοποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας του.

Σε περίπτωση δημόσιας παρουσίας του φυσικοθεραπευτή για θέματα Υγείας, αυτός διασφαλίζει ότι η προβολή του αυτή είναι επιστημονική και ενημερωτική σε θέματα που άπτονται μόνο της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, χωρίς να προβάλλει συγκριτικά τον εαυτό του με σκοπό να προταχθεί των άλλων συναδέλφων του.

Απαγορεύεται η ανάρτηση σε δημόσιο χώρο διαφημιστικών πινακίδων ή επιγραφών, η διανομή φυλλαδίων, αγγελιών, δημοσιευμάτων ή οποιασδήποτε φύσης διαφημιστικών εντύπων ή άλλων ανακοινώσεων στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο.

Απαγορεύεται, επίσης, η εντοίχιση επιγραφών ή πινακίδων με εμπορικό ή κερδοσκοπικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο που παραπέμπει σε σύγκριση με άλλους συναδέλφους του, η ανάρτηση πινακίδων σε εξώστες, παράθυρα ή άλλα σημεία εκτός του χώρου που ορίζει η επαγγελματική του εγκατάσταση.

Απαγορεύεται η δημόσια προβολή (σε ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) της αγοράς εξοπλισμού, με την ταυτόχρονη ή όχι παρουσία της πωλήτριας εταιρείας και ευχαριστήριων από και προς αυτήν.

Οποιαδήποτε επιτρεπόμενη παροχή πληροφοριών δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να οδηγεί σε κατάχρηση της εμπιστοσύνης των ληπτών και σε εκμετάλλευση της έλλειψης ειδικών γνώσεων από πλευράς του κοινού.

Ενημέρωση κοινού

Δεν συνιστούν ανεπίτρεπτη διαφήμιση:

  • Οι δημόσιες ανακοινώσεις για φυσικοθεραπευτικά θέματα, εφόσον γίνονται με γνώμονα την ενημέρωση των συναδέλφων επαγγελματιών Υγείας ή της κοινής γνώμης,
  • Η συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις, στο γραπτό ή ηλεκτρονικό Τύπο, με σκοπό την ενημέρωση της κοινής γνώμης γύρω από θέματα αρμοδιότητας ή ειδικότητας του φυσικοθεραπευτή ή του πεδίου ευθύνης του, επίκαιρα ή μη, που την απασχολούν, εφόσον βεβαίως τηρούνται οι αρχές της αβρότητας, της έντιμης εκφοράς κρίσεων και επιχειρημάτων και του σεβασμού της άλλης άποψης, που διατυπώνεται με τους ίδιους κανόνες.

Η ενημέρωση του κοινού από τους φυσικοθεραπευτές σε θέματα της ειδικότητας ή του γνωστικού τους αντικειμένου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την άσκηση του επαγγέλματος και τη δεοντολογία. Πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία απόλυτα τεκμηριωμένα και διεθνώς παραδεκτά.

Η παρουσία του φυσικοθεραπευτή πρέπει να περιορίζεται στα αναγκαία για την ενημέρωση πλαίσια και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποκρύπτεται σκοπός διαφήμισης. 

Δεν επιτρέπεται η δια των ΜΜΕ έκφραση απόψεων για θέματα Υγείας, που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση ή παραπλάνηση του κοινωνικού συνόλου.

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η δημοσίευση οπτικοακουστικού υλικού με ασθενείς, η οποία αποβλέπει σε άμεση ή έμμεση διαφήμιση. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό το υλικό είναι υποστηρικτικό έρευνας και προβολής της σε συνέδρια ή δημοσιεύσεις, εφ’ όσον υπάρχει η έγγραφη συναίνεση του λήπτη ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή όταν καλύπτονται επιμελώς στοιχεία που δηλώνουν την ταυτότητά του.

Δεν επιτρέπεται η προβολή μέσω εκπτώσεων ή προσφορών στις παρεχόμενες υπηρεσίες μεμονωμένα ή σε συνεργασία με διαδικτυακούς φορείς ή στο πλαίσιο εκδηλώσεων (πολιτιστικών, αθλητικών). Απαγορεύεται κάθε προβολή σε τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς με διαφημιστικά σποτ.

Ιστοσελίδα 

Οι φυσικοθεραπευτές μπορούν να διατηρούν ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο, στην οποία μπορεί να φαίνονται οι αναγνωρισμένοι στην Ελλάδα ακαδημαϊκοί τίτλοι (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός, διδακτορικός), καθώς και αυτοί της δια βίου εκπαίδευσης που προέρχονται από ΑΕΙ ή αναγνωρίζονται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών.

Όταν παρέχουν επαγγελματική πληροφόρηση - ενημέρωση με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά και μέσω του Διαδικτύου, πρέπει να επιδεικνύουν ειλικρίνεια, εντιμότητα, αμεροληψία, ανιδιοτέλεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό στην ακεραιότητα του επαγγέλματος. Να εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες είναι βασισμένες στην τεκμηρίωση, αντικειμενικές, ακριβείς και κατανοητές και ότι σε καμία περίπτωση δεν παραπλανούν, ούτε προκαλούν σύγχυση στο κοινό.

Απαγορεύεται στον φυσικοθεραπευτή να κάνει αναφορά σε ασθενείς του, προβεβλημένους και διάσημους ή μη, να προβάλει φωτογραφίες πριν και μετά τη θεραπεία, να επικαλείται αριθμό φυσικοθεραπευτικών περιστατικών, να προβάλει υλικά, τεχνικές, εμπορικές εταιρείες, να προβαίνει σε άμεση ή έμμεση συγκριτική εκτίμηση προσόντων, πτυχίων και υπηρεσιών. 

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις ή τη - με οποιανδήποτε τρόπο - συνεργασία του με Φορείς του Δημοσίου.

Η ονομασία της ιστοσελίδας ή της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης πρέπει να συνάδει με την επαγγελματική του ευπρέπεια και αξιοπρέπεια και να ανταποκρίνεται στις πραγματικά παρεχόμενες υπηρεσίες.

Απαγορεύεται η διενέργεια πράξεων φυσικοθεραπευτή διαδικτυακά, παρά μόνο στους χώρους που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Νέες μέθοδοι

Ο φυσικοθεραπευτής δεν επιτρέπεται να εφαρμόζει νέες φυσικοθεραπευτικές μεθόδους αγνώστων συνεπειών, χωρίς την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων που διέπουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή κλινικών μελετών.

Αναγνωρίζει ως θεμελιώδη κανόνα ότι η πιθανή θεραπευτική αξία, προς όφελος του λήπτη, έχει προτεραιότητα έναντι της επιστημονικής γνώσης, που ενδεχομένως αποκτάται από τις νέες θεραπευτικές μεθόδους.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Συμβουλές για μαγειρική χωρίς αλάτι
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δράση ενημέρωσης για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών στην Ακρόπολη
Μουσική Φιλανθρωπική Βραδιά από τον ‘’Καλό Σαμαρείτη’’