Οι παροχές περίθαλψης στους στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους, περιγράφονται σε Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ), που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το Διάταγμα, που παρατίθεται πιο κάτω,φέρει τον τίτλο "Υγειονομική περίθαλψη του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και των μελών των οικογενειών τους". Από την έναρξη ισχύος του, καταργείται τα παλαιότερα Π.Δ. 432/1983 και 169/2004 (Α΄142).

Όπως αναφέρεται, η υγειονομική περίθαλψη στους στρατιωτικούς παρέχεται από τους ιατρούς των Μονάδων και τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.

Εάν στην περιοχή όπου υπηρετεί ο στρατιωτικός δεν υπηρετεί στρατιωτικός ιατρός ειδικότητας ανάλογης της πάθησης ή δεν λειτουργεί στρατιωτικό νοσοκομείο ή αυτό που λειτουργεί στερείται χώρου, θεραπευτικών μέσων ή ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, η δε κατάσταση του ασθενούς δεν επιτρέπει τη μετακίνησή του στο πλησιέστερο στρατιωτικό νοσοκομείο ή αν αυτή κρίνεται ασύμφορη για το Δημόσιο, οι στρατιωτικοί δικαιούνται περίθαλψη ως εσωτερικοί ασθενείς κατά προτεραιότητα στα δημόσια νοσοκομεία, τα νοσηλευτικά ιδρύματα ΝΠΙΔ κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τις ιδιωτικές κλινικές και ως εξωτερικοί ασθενείς από ιδιώτες ιατρούς ή εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικών κλινικών, εφόσον δεν είναι δυνατή η περίθαλψη στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων και νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Η νοσηλεία παρέχεται σε κλίνη Α΄ θέσης για τους αξιωματικούς, σε κλίνη Ββ’ θέσης για τους ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς και σε κλίνη Γ’ θέσης για τους λοιπούς δικαιούχους.

Η αγορά προθέσεων και ορθοπεδικών ειδών πραγματοποιείται από το Στρατιωτικό Ορθοπεδικό Εργοστάσιο. Εάν δεν λειτουργεί στη φρουρά, όπου υπηρετεί ο στρατιωτικός ή αν αυτό που λειτουργεί δεν δύναται να καλύψει την εν λόγω ανάγκη, η αγορά πραγματοποιείται με ελεύθερη επιλογή.

Η οδοντιατρική περίθαλψη και η αγορά φαρμάκων, για εξωτερικούς ασθενείς, πραγματοποιείται με ελεύθερη επιλογή.

Η περίθαλψη για μαιευτικά περιστατικά πραγματοποιείται με ελεύθερη επιλογή. Στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η περίθαλψη πραγματοποιείται καταρχήν από τη Διακλαδική Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής που εδρεύει στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Εάν το στέλεχος υπηρετεί σε άλλη περιοχή ή η περίθαλψη δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί από τη Μονάδα, η περίθαλψη πραγματοποιείται με ελεύθερη επιλογή.

Ειδικές περιπτώσεις

Με το νέο πλαίσιο, αναγνωρίζονται ειδικές περιπτώσεις δαπανών περίθαλψης, κατόπιν γνωμάτευσης της αρμόδιας Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής, ως εξής:

Για την αγορά ακουστικών βαρηκοΐας, καταβάλλεται χρηματικό επίδομα ίσο με ποσοστό 38,4% επί του 35ου μισθολογικού κλιμακίου της Α΄ Κατηγορίας βασικού μισθού.

Για την αγορά γυαλιών οράσεως, καταβάλλεται χρηματικό επίδομα:

 • Ίσο με ποσοστό 10% επί του 35ου μισθολογικού κλιμακίου της Α΄ Κατηγορίας βασικού μισθού, τέσσερις φορές κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τη συμπλήρωση του 40ού έτους της ηλικίας τους και εφόσον έχουν συμπληρωθεί δύο έτη από την προηγούμενη καταβολή του επιδόματος.
 • Ίσο με ποσοστό 10% επί του 35ου μισθολογικού κλιμακίου της Α΄ Κατηγορίας βασικού μισθού, έξι φορές κατ’ ανώτατο όριο μετά τη συμπλήρωση του 40ού έτους της ηλικίας τους και εφόσον έχουν συμπληρωθεί δύο έτη από την προηγούμενη καταβολή του επιδόματος.

ια την αγορά ορθοπεδικών ειδών και προθέσεων, καταβάλλεται το αντίτιμο των ειδών με βάση το τιμολόγιο του Στρατιωτικού Ορθοπεδικού Εργοστασίου, εφόσον η αγορά πραγματοποιείται από αυτό, όταν δε πρόκειται για αγορά από το ελεύθερο εμπόριο, το αντίτιμο αυτό προσαυξημένο κατά 10%.

Για την αγορά ατομικών υγειονομικών συσκευών, καταβάλλεται το αντίτιμο των συσκευών, όπως καθορίζεται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Οι δαπάνες που αναγνωρίζονται, δεν υπερβαίνουν το ποσό που δαπανήθηκε. Σε περίπτωση πληρωμής μικρότερου ποσού, αναγνωρίζεται το ποσό που πληρώθηκε.

Όταν ο στρατιωτικός υπηρετεί στο εξωτερικό, τα επιδόματα αυτά διπλασιάζονται.

Τοκετός

Για τον φυσιολογικό τοκετό, καταβάλλεται επίδομα ίσο με την αξία του ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου δέκα ημερών των Γενικών Νοσοκομείων, σε κλίνες Α΄θέσης, όπως αυτό καθορίζεται για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου. Για την πληρωμή υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου είτε αυτό γεννήθηκε ζωντανό είτε νεκρό. Σε περίπτωση γέννησης περισσότερων του ενός τέκνων, το επίδομα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 30%. Το επίδομα διπλασιάζεται όταν ο στρατιωτικός υπηρετεί στο εξωτερικό.

Για τον μη φυσιολογικό τοκετό, που πραγματοποιείται με καισαρική τομή ή πρώιμη εκβολή του εμβρύου (πριν τη συμπλήρωση του 6ου μήνα εγκυμοσύνης) αναγνωρίζεται η δαπάνη νοσηλείας, με ποσοστό συμμετοχής του στρατιωτικού, κατά περίπτωση, εφόσον το επίδομα υπολείπεται αυτής.

Συμμετοχή 

Οι στρατιωτικοί δεν υποχρεούνται σε συμμετοχή στις δαπάνες της υγειονομικής περίθαλψης στο εσωτερικό ή εξωτερικό, εκτός των οδοντοπροσθετικών εργασιών που πραγματοποιούνται στα ιδιωτικά οδοντιατρεία, στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό 25%, καθώς και της προμήθειας φαρμάκων, στην οποία συμμετέχουν, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του ν. 1902/1990.

Όταν οι οδοντοπροσθετικές εργασίες πραγματοποιούνται σε στρατιωτικά οδοντιατρεία, οι στρατιωτικοί δεν υποχρεούνται σε καμία συμμετοχή, το δε Δημόσιο απαλλάσσεται από τη συμμετοχή του στη δαπάνη.

Η αξία του χρυσού, της χρυσοπλατίνας και άλλων κραμμάτων μετάλλων, καταβάλλεται σε όλες τις περιπτώσεις από τους δικαιούχους, όταν δε οι εργασίες εκτελούνται στα στρατιωτικά οδοντιατρεία, καταβάλλεται από τους δικαιούχους και το αντίτιμο αμοιβής του οδοντοτεχνίτη.

Σε περίπτωση απώλειας δοντιών σε διατεταγμένη υπηρεσία και εξαιτίας αυτής ή εξαγωγής δοντιών που επιβλήθηκε για τη θεραπεία σοβαρού νοσήματος ή απώλειας δοντιών που οφείλεται σε σοβαρό νόσημα, καταβάλλεται από το Δημόσιο και η αξία των ευγενών μετάλλων για τις οδοντοπροσθετικές εργασίες. Η σχέση εξαγωγής ή απώλειας των δοντιών προς το σοβαρό νόσημα αποδεικνύεται με γνωμάτευση της αρμόδιας Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής.

Μέλη οικογένειας

Η νοσηλεία των μελών οικογένειας στρατιωτικών παρέχεται:

 • Σε κλίνη Α΄ θέσης για μέλη οικογένειας συνταγματάρχη και άνω και αντιστοίχων.
 • Σε κλίνη Βα’ θέσης για μέλη οικογένειας ανθυπολοχαγού μέχρι και αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων.
 • Σε κλίνη Ββ’ θέσης για μέλη οικογένειας ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών.
 • Σε κλίνη Γ’ θέσης για μέλη οικογένειας λοιπών δικαιούχων.

Σε περίπτωση έλλειψης κλίνης Γ’ θέσης, η νοσηλεία παρέχεται σε κλίνη Ββ’ θέσης. Όταν υφίσταται ενιαία θέση Β’, οι δικαιούμενοι νοσηλείας σε κλίνη Ββ’ θέσης, νοσηλεύονται στην ενιαία θέση Β’.

Για τις δαπάνες περίθαλψης μελών οικογένειας, ο στρατιωτικός συμμετέχει με ποσοστό ως εξής:

 • Επί της δαπάνης προμήθειας φαρμάκων, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του ν. 1902/1990, όπως ισχύει.
 • Στο 20% της δαπάνης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.
 • Στο 20% της δαπάνης οδοντοθεραπευτικής περίθαλψης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό σε ιδιωτικά οδοντιατρεία ή σε ποσοστό 10% αυτής, εφόσον οι θεραπευτικές εργασίες εκτελούνται σε στρατιωτικά οδοντιατρεία, οπότε το Δημόσιο επιβαρύνεται με ποσοστό 75% της δαπάνης, το δε υπόλοιπο 15% βαρύνει το στρατιωτικό οδοντιατρείο.
 • Στο 50% της δαπάνης οδοντοπροσθετικής ή ορθοδοντικής περίθαλψης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό σε ιδιωτικά οδοντιατρεία ή σε ποσοστό 25% αυτής, εφόσον οι εργασίες εκτελούνται σε στρατιωτικά οδοντιατρεία, οπότε το Δημόσιο επιβαρύνεται με ποσοστό 50% της δαπάνης, το δε υπόλοιπο 25% βαρύνει το στρατιωτικό οδοντιατρείο. Η αξία του χρυσού, της χρυσοπλατίνας και των άλλων κραμμάτων καταβάλλεται σε όλες τις περιπτώσεις από τους δικαιούχους. Όταν οι εργασίες εκτελούνται στα στρατιωτικά οδοντιατρεία, καταβάλλεται από τους δικαιούχους και το αντίτιμο αμοιβής οδοντοτεχνίτη.
 • Στο 20% της δαπάνης αγοράς προθέσεων, ορθοπεδικών ειδών και υγειονομικών συσκευών για ατομική χρήση, εκτός αν η αγορά πραγματοποιείται από φορέα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., οπότε το ποσοστό ορίζεται σε 10%.
 • Στο 20% της δαπάνης νοσηλείας στις ιδιωτικές κλινικές, εκτός αν η νοσηλεία παρέχεται σε ψυχιατρικές ή πνευμονολογικές κλινικές, οπότε οι δικαιούχοι σε ουδεμία συμμετοχή υποχρεούνται και το Δημόσιο επιβαρύνεται με το σύνολο της δαπάνης.
 • Στο 10% γενικά της δαπάνης νοσηλείας στο εξωτερικό, ως εσωτερικοί ή εξωτερικοί ασθενείς, στην οποία περιλαμβάνονται τα οδοιπορικά έξοδα και τα έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο, ασθενούς και συνοδού.

Οδοιπορικά για περίθαλψη 

Σε περίπτωση μετακίνησης του ασθενούς για νοσηλεία σε άλλη περιοχή από αυτήν που διαμένει, επειδή δεν υφίστανται σε αυτή νοσοκομεία είτε τα υφιστάμενα νοσοκομεία δεν διαθέτουν κενές κλίνες είτε δεν υφίστανται ιατροί ανάλογης ειδικότητας, το Δημόσιο καταβάλλει το αντίτιμο του εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής με συνηθισμένα μεταφορικά μέσα. Η μετακίνηση πραγματοποιείται στην πλησιέστερη περιοχή, όπου μπορεί να παρασχεθεί η περίθαλψη.

Για βαριά πάσχοντα ασθενή, ο οποίος δεν μπορεί να διακομισθεί με συνηθισμένα μεταφορικά μέσα, είτε κατά τη μετάβαση είτε κατά την επιστροφή, το Δημόσιο καταβάλλει τη δαπάνη για διακομιδή με ειδικό μεταφορικό μέσο.

Αν η σοβαρότητα της κατάστασης του ασθενούς επιβάλλει τη χρησιμοποίηση συνοδού, αναγνωρίζονται τα έξοδα μετακίνησής του.

Έξοδα μετακίνησης του ασθενούς στην περιοχή που διαμένει και σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από αυτή δεν αναγνωρίζονται, εκτός των περιπτώσεων μετακίνησης των νεφροπαθών για αιμοκάθαρση και των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία για μετάγγιση, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Η ανάγκη μετακίνησης του ασθενούς, χρησιμοποίησης συνοδού και χρήσης ειδικού μεταφορικού μέσου διαπιστώνεται με γνωμάτευση της αρμόδιας Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής.

Περίθαλψη στο εξωτερικό

Η υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό επιτρέπεται:

 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν οι στρατιωτικοί ή τα μέλη της οικογένειάς τους πάσχουν από σοβαρότατο νόσημα, η διάγνωση ή η θεραπεία του οποίου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, επειδή δεν υπάρχουν κατάλληλα επιστημονικά μέσα και ιατροί που διαθέτουν την απαιτούμενη ειδίκευση, κατόπιν γνωμάτευσης της οικείας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής και έγκρισης του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Ειδικά για τα μέλη οικογένειας που διαμένουν στη Μακεδονία και Θράκη η γνωμάτευση εκδίδεται και από τη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
 • Στις περιπτώσεις των στρατιωτικών που υπηρετούν στο εξωτερικό και αυτών που εκπαιδεύονται με δικά τους έξοδα ή με έξοδα της υπηρεσίας ή με υποτροφία, καθώς και των μελών οικογένειας, όταν υφίσταται διαταγή μετάκλησης.
 • Στις περιπτώσεις των στρατιωτικών που ευρίσκονται με άδεια στο εξωτερικό, καθώς και των μελών οικογένειας, μόνο για έκτακτα περιστατικά.

Ειδικά για παθόντες σε διατεταγμένη υπηρεσία και εξαιτίας αυτής υπηρετούντες έφεδρους αξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας, κατόπιν γνωμάτευσης της οικείας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, με την οποία βεβαιώνεται ότι η θεραπεία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό και ότι υπάρχουν βάσιμες ελπίδες θεραπείας στο εξωτερικό και έγκρισης του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.

Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό για σοβαρά νοσήματα, για τα οποία δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, κατόπιν γνωμάτευσης της οικείας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής ή της Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη για τα μέλη οικογένειας που διαμένουν στη Μακεδονία και Θράκη και έγκρισης του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.

Στις γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών αιτιολογείται πλήρως η συνδρομή των προϋποθέσεων, καθώς και η αναγκαιότητα συνοδού.

Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται

Δεν αναγνωρίζονται σε βάρος του Δημοσίου οι δαπάνες από τους στρατιωτικούς και τα μέλη οικογένειας, για:

 • Φάρμακα και υλικά που δεν καλύπτονται, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας, καθώς και αυτά που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα.
 • Μεταλλικά πόσιμα νερά.
 • Παιδικές τροφές και προϊόντα ειδικής διατροφής, εκτός από τις περιπτώσεις νοσημάτων για τα οποία αναγνωρίζονται, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ για τους δημοσίους υπαλλήλους.
 • Ιατρικές πράξεις, παρακλινικές εξετάσεις και θεραπείες που δεν περιλαμβάνονται στο κρατικό τιμολόγιο.
 • Αισθητικές επεμβάσεις.
 • Θεραπείες που δεν είναι ευρέως διαδεδομένες και επιστημονικά δόκιμες, εκτός εάν υφίσταται σχετική γνωμάτευση της αρμόδιας Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής.
 • Επισκευή ορθοπεδικών ειδών.
 • Λουτροθεραπεία.
 • Αμοιβή αποκλειστικής αδελφής νοσοκόμου, εκτός από περιπτώσεις σοβαρότατης νόσου κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής, αποκλειστικά κατά τη διάρκεια ενδονοσοκομειακής περίθαλψης και κατά τη νύκτα.

Για ειδικές περιπτώσεις αναγνώρισης δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο Διάταγμα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Για ειδικές περιπτώσεις δαπανών αγοράς φαρμάκων, που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, η δαπάνη αναγνωρίζεται για τη θεραπεία σοβαρότατης νόσου, κατόπιν γνωμάτευσης της αρμόδιας Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πνιγμών στην Ελλάδα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και διαχείριση του αυτισμού
Γ. Πατούλης: "Σκληρό μέτρο" η αποχή από τη συνταγογράφηση