Γράφει η Θεανώ ΚαρποδίνηΔιοικήτρια του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με την ίδρυσή του το 2011, αποτέλεσε τη δεύτερη σημαντικότερη μεταρρύθμιση στην υγεία μετά τη δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Οι βασικοί στόχοι του Οργανισμού για το μέλλον είναι η διασφάλιση: α) της καθολικής και ισότιμης πρόσβασης όλων των δικαιούχων των ασφαλιστικών φορέων της χώρας σε όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες και παροχές υγείας, και β) της αποδοτικότερης διαχείρισης όλων των διαθέσιμων πόρων, με έμφαση στην ποιοτικότερη πρόσβαση όλων των πολιτών στις αναγκαίες υπηρεσίες υγείας, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας. Επομένως βασική επιδίωξη ήταν και παραμένει ο πλήρης μετασχηματισμός του Οργανισμού σε στρατηγικό αγοραστή υπηρεσιών υγείας, που θα εξασφαλίζει την ποιότητα, την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους πολίτες όλης της χώρας.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης στην υγεία, που στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και την οργάνωση και ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο ΕΟΠΥΥ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς ως αποκλειστικός σχεδόν αγοραστής υπηρεσιών υγείας μπορεί -και πρέπει- να διασφαλίζει στους ασφαλισμένους του την παροχή των ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Κρίσιμοι παράγοντες και στόχοι του Οργανισμού για το άμεσο μέλλον, για την ολοκλήρωση του πλήρη μετασχηματισμού του σε στρατηγικό αγοραστή υπηρεσιών υγείας, είναι:

  1. Η αποκλειστική διαχείριση και κατανομή του συνόλου των εθνικών πόρων για την υγεία (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας).
  2. Η πλήρης χαρτογράφηση τόσο των συνολικών αναγκών σε υπηρεσίες υγείας πανελλαδικά όσο και των υπηρεσιών υγείας που καλύπτονται από το ΕΣΥ, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπηρεσίες υγείας που δεν καλύπτονται ή δεν επαρκούν στο δημόσιο σύστημα και πρέπει να καλυφθούν από τον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, οι ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας θα πρέπει πρώτα να καταγραφούν σε ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, να αναλυθούν με δείκτες παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας σε συνάρτηση με το ανθρώπινο προσωπικό του συστήματος υγείας (ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπά επαγγέλματα υγείας).
  3. Η αγορά από τον ιδιωτικό τομέα των υπηρεσιών υγείας που είτε δεν είναι διαθέσιμες στον δημόσιο τομέα είτε δεν επαρκούν, στη βάση ποιοτικών κριτηρίων και διαπραγμάτευσης τιμών, βάσει των αποτελεσμάτων της πανελλαδικής χαρτογράφησης των αναγκών.
  4. Η εξωστρέφεια και η ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών σε συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες, ενώσεις ασθενών και κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την πρόσβαση των ασφαλισμένων σε καινοτόμες και αναγκαίες υπηρεσίες υγείας, καθώς και η εξάλειψη της ανισότητας πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείες.
  5. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του συνόλου των διαδικασιών και εφαρμογών του ΕΟΠΥΥ με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  6. Ο έλεγχος των δαπανών υγείας στα πρότυπα των ιδιωτικών ασφαλιστικών, με τη συνδρομή εξωτερικών ελεγκτών με εξειδίκευση στον έλεγχο ιατρικών δαπανών.

Η ενίσχυση της αυτοτέλειας του Οργανισμού σε συνδυασμό με την αύξηση της λογοδοσίας και την αποζημίωση των πάσης φύσεως παροχών υγείας από τον ΕΟΠΥΥ βάσει αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας με ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, θα εξασφαλίσει την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ο Οργανισμός συνεχίζει με στόχο την αγορά ανταγωνιστικών και αναγκαίων για τους ασφαλισμένους υπηρεσιών υγείας, ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις και τον εκσυγχρονισμό των δομών υγείας και στηρίζοντας όλες τις υγειονομικές περιφέρειες και δομές με τις αναγκαίες συνεργασίες και συμπράξεις, με στόχο την καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους πολίτες.

Ο ΕΟΠΥΥ μετασχηματίζεται, εκπαιδεύεται, αναπτύσσεται και προσαρμόζεται, ώστε να υπηρετεί με επιτυχία και συνέπεια τον στρατηγικό του ρόλο στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Θωρακίζεται ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει γρήγορα τυχόν μελλοντικές προκλήσεις και αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς. Διατηρεί πάντα στο επίκεντρο τον πολίτη και θέλει να εξασφαλίζει έγκαιρα και ισότιμα την πρόσβαση σε καινοτόμες υπηρεσίες υγείας.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Με ποιους τρόπους προσπαθούν οι Έλληνες να κόψουν το κάπνισμα [πίνακας]
Η MSD ανταγωνίζεται την Pfizer στην αγορά εμβολίων για τον πνευμονιόκοκκο μετά την έγκριση του FDA
Πολλαπλούν μυέλωμα: Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια