Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις για απόκτηση ειδικότητας Επείγουσας Ιατρικής, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, διευκρινίζονται με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας.

Εκδόθηκε έπειτα από την δημοσίευση σε ΦΕΚ (Β', 7261/23) της Απόφασης Γ5α/Γ.Π.οικ.68023/15.12.2023, με θέμα "Τροποποίηση του άρθρου 1α της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29-08–2018 απόφασης 'Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας' ως προς την εξειδίκευση της Επείγουσας Ιατρικής".

Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα ακόλουθα:

  • Ο χρόνος προϋπηρεσίας που απαιτείται να έχει συμπληρωθεί από την ημερομηνία 12-09-2018 και εντεύθεν για τη συμμετοχή στις προβλεπόμενες εξετάσεις μειώνεται στα δύο (2) έτη.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ιατροί που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο ΕΣΥ και υπηρετούν ή διορίζονται για πρώτη φορά σε ΤΕΠ ή στο ΕΚΑΒ, σύμφωνα με την παρ.1 της ανωτέρω τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης.

  • Μέλη ΔΕΠ, μετά τη συμπλήρωση 2 ετών προϋπηρεσίας ως διευθυντές ΤΕΠ από 12-9-2018, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση έως και την 30η Ιουνίου τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την παρ. 4 της ανωτέρω τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης για την απόκτηση του τίτλου εξειδίκευσης, χωρίς εξετάσεις.
  • Ιατροί κλάδου ΕΣΥ με βαθμό διευθυντή που υπηρετούν σε ΤΕΠ μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον 2 ετών προϋπηρεσίας σε ΤΕΠ με βαθμό διευθυντή ή 2 ετών σε ΜΕΘ και 1 έτους σε ΤΕΠ, σε οποιονδήποτε βαθμό κλάδου ΕΣΥ, από 12-9-2018, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση έως και την 30η Ιουνίου τρέχοντος έτους για την απόκτηση του τίτλου εξειδίκευσης, χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με την παρ. 3 και 4 της ανωτέρω τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης.

Οι υποψήφιοι ιατροί υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]  (Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας), η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο του τίτλου ειδικότητας, Βεβαίωση προϋπηρεσίας από την οποία προκύπτει ο απαιτούμενος κατά περίπτωση χρόνος προϋπηρεσίας και Βιογραφικό Σημείωμα.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Το στρες αυξάνει την πιθανότητα εξάπλωσης του καρκίνου
3ος κύκλος webinar του ΕΛ.Ι.ΚΑΡΔ.ΜΕΤ. με τίτλο ''Φάκελοι Υγείας''
Σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσεις για τους νέους στην Ελλάδα - Τρίτη χειρότερη ευρωπαϊκή θέση