Συγκεκριμένα, προτάθηκε να συμπεριληφθούν νέες οριακές τιμές έκθεσης για πέντε χημικές ουσίες στην οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Αυτές οι οριακές τιμές καθορίζουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση για την παρουσία μιας καρκινογόνου χημικής ουσίας στην ατμόσφαιρα του χώρου εργασίας.

Έχουν επιλεγεί οι ακόλουθοι πέντε καρκινογόνοι παράγοντες υψηλής σημασίας για την προστασία των εργαζομένων:

  • Κάδμιο και ανόργανες ενώσεις του καδμίου
  • Βηρύλλιο και ανόργανες ενώσεις του βηρυλλίου
  • Αρσενικικό οξύ και τα άλατα αυτού, καθώς και ανόργανες ενώσεις του αρσενικού
  • Φορμαλδεΰδη
  • 4,4'-μεθυλενο-δις(2-χλωροανιλίνη) (MOCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Οι τρεις πρώτοι καρκινογόνοι παράγοντες που απαριθμούνται παραπάνω χρησιμοποιούνται ευρέως σε τομείς όπως η παραγωγή καδμίου και η διύλιση, η κατασκευή συσσωρευτών νικελίου-καδμίου, η μηχανική γαλβανοπλαστική, η εξαγωγή ψευδαργύρου και χαλκού, τα χυτήρια, το γυαλί, τα εργαστήρια, τα ηλεκτρονικά είδη, τα χημικά προϊόντα, η κατασκευή, η υγειονομική περίθαλψη, οι πλαστικές ύλες και η ανακύκλωση.

Ο καρκίνος είναι η πρώτη αιτία θανάτων που συνδέονται με την εργασία. Το 52 % των θανάτων ετησίως που συνδέονται με την εργασία οφείλεται στον καρκίνο, σε σύγκριση με το 24 % που οφείλεται σε καρδιαγγειακά νοσήματα και το 2 % που οφείλεται σε τραυματισμούς. Η έκθεση σε ορισμένους χημικούς παράγοντες στην εργασία μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Ενώ ο καρκίνος είναι μια σύνθετη νόσος και ορισμένοι παράγοντες είναι δύσκολο να εντοπιστούν, είναι σαφές ότι διάφορες μορφές καρκίνου που προκαλούνται από την έκθεση σε χημικές ουσίες στην εργασία μπορούν να αποφευχθούν με τη μείωση ή την εξάλειψη της έκθεσης αυτής.