Ο αριθμός ατυχημάτων στον χώρο εργασίας έχει μειωθεί κατά 25% την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, εκτιμάται ότι οι ασθένειες που συνδέονται με την εργασία εξακολουθούν να ευθύνονται για 2,4 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο, εκ των οποίων οι 200.000 σημειώνονται στην Ευρώπη.

Το 2015, το 17 % των εργαζομένων στην ΕΕ ανέφεραν ότι εκτίθενται σε χημικά προϊόντα ή χημικές ουσίες τουλάχιστον κατά το 25 % του χρόνου εργασίας τους, ποσοστό που ουσιαστικά έχει παραμείνει αμετάβλητο από το 2000, ενώ το 15 % ανέφεραν ότι εισπνέουν καπνό, αναθυμιάσεις, σωματίδια ή σκόνη  κατά την εργασία τους. Ορισμένες ουσίες μεγάλης επικινδυνότητας —όπως ο αμίαντος  ή τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)— έχουν πλέον απαγορευτεί ή τελούν από αυστηρό έλεγχο.

Σύμφωνα με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014–2020 , μία από τις προτεραιότητες του Ευρωπαικού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία είναι η στήριξη της πρόληψης ασθενειών που συνδέονται με την εργασία. Στόχος δεν είναι μόνο να βελτιωθούν σε ατομικό επίπεδο οι ζωές των εργαζομένων, αλλά και να ελαχιστοποιηθεί το κόστος των ασθενειών και των θανάτων που συνδέονται με την εργασία.

Το έργο του Οργανισμού στον τομέα των ασθενειών που συνδέονται με την εργασία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας βάσης τεκμηρίωσης σε θέματα πρόληψης, χάραξης πολιτικής και πρακτικών. Άλλος σημαντικός στόχος είναι να σχηματιστεί πληρέστερη εικόνα της έκτασης της επαγγελματικής επιβάρυνσης λόγω ασθενειών.

Στις ασθένειες που συνδέονται με την εργασία περιλαμβάνονται:

  • Μυοσκελετικές παθήσεις
  • Άγχος και διαταραχές ψυχικής υγείας
  • Καρκίνος που σχετίζεται με την εργασία
  • Δερματικές παθήσεις
  • Ασθένειες που συνδέονται με την εργασία και οφείλονται σε βιολογικούς παράγοντες

 

Πάντως σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το ποσοστό απασχόλησης για άτομα ηλικίας 55–64 ετών στην ΕΕ-28 αυξήθηκε από το 39,9% το 2003 στο 50,1% το 2013. Το ποσοστό αυτό ακόμη υστερεί σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των ατόμων ηλικίας 22–64 ετών. Ο μέσος όρος της ηλικίας αποχώρησης από την αγορά εργασίας αυξήθηκε από τα 59,9 έτη το 2001 στα 61,5 έτη το 2010.

 

Πηγές: Ευρωπαικός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία