Εγκρίθηκε πριν από λίγες ημέρες η νέα φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη. Η στρατηγική αυτή θα διασφαλίσει ότι οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε καινοτόμα και οικονομικώς προσιτά φάρμακα, και θα στηρίξει την ανταγωνιστικότητα, την καινοτόμο ικανότητα και τη βιωσιμότητα της φαρμακευτικής βιομηχανίας της ΕΕ. Η στρατηγική θα επιτρέψει στην Ευρώπη να καλύψει τις φαρμακευτικές της ανάγκες, μεταξύ άλλων σε περιόδους κρίσης, μέσω ισχυρών αλυσίδων εφοδιασμού.

Στόχοι

Η φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη έχει τέσσερις κύριους στόχους:

 • Τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε οικονομικώς προσιτά φάρμακα και την αντιμετώπιση μη καλυπτόμενων ιατρικών αναγκών (π.χ. στους τομείς της μικροβιακής αντοχής, του καρκίνου, των σπάνιων νόσων)·
 • Τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας της φαρμακευτικής βιομηχανίας της ΕΕ και την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, ασφαλών, αποτελεσματικών και πιο πράσινων φαρμάκων·
 • Την ενίσχυση των μηχανισμών ετοιμότητας και αντιμετώπισης κρίσεων, και την αντιμετώπιση των θεμάτων ασφάλειας του εφοδιασμού·
 • Την εξασφάλιση ισχυρής φωνής της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή, με την προώθηση προτύπων ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας υψηλού επιπέδου.

Η φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη σηματοδοτεί την έναρξη μιας διαδικασίας: η εφαρμογή της περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα νομοθετικών και μη νομοθετικών δράσεων οι οποίες θα δρομολογηθούν κατά τα προσεχή έτη.

Οι δράσεις θα καλύπτουν ολόκληρο το οικοσύστημα των φαρμακευτικών προϊόντων, αλλά και ορισμένες πτυχές των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η στρατηγική δημιουργεί συνέργειες με την Πράσινη Συμφωνία και τις δράσεις μας στο πλαίσιο της στρατηγικής προσέγγισης της ΕΕ σχετικά με τα φάρμακα στο περιβάλλον, για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους κινδύνου, την αντιμετώπιση της ρύπανσης από φαρμακευτικά κατάλοιπα και την προώθηση οικολογικότερων μεθόδων παρασκευής, χρήσης και απόρριψης. 

Δράσεις

Οι εμβληματικές δράσεις της στρατηγικής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 1. Αναθεώρηση της βασικής φαρμακευτικής νομοθεσίας (ημερομηνία-στόχος για την υποβολή πρότασης: 2022) με στόχο να θωρακιστεί το πλαίσιο αυτό έναντι των μελλοντικών προκλήσεων και να καταστεί φιλικό προς την καινοτομία·
 2. Πρόταση για μια αρχή της ΕΕ για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών στον τομέα της υγείας (υποβολή πρότασης: 2ο τρίμηνο του 2021)·
 3. Αναθεώρηση των κανονισμών σχετικά με τα φάρμακα για παιδιά και τις σπάνιες νόσους
 4. Έναρξη διαρθρωμένου διαλόγου με όλους τους παράγοντες της φαρμακοβιομηχανίας και τις δημόσιες αρχές, καθώς και μεταξύ αυτών, προκειμένου να εντοπιστούν τα τρωτά σημεία της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού κρίσιμων φαρμάκων και να διαμορφωθούν επιλογές πολιτικής για την ενίσχυση της συνέχειας και της ασφάλειας του εφοδιασμού στην ΕΕ·
 5. Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για τις πολιτικές τιμολόγησης, πληρωμών και προμηθειών, με σκοπό τη βελτίωση της οικονομικής προσιτότητας, της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των φαρμάκων και της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας·
 6. Δημιουργία ισχυρής ψηφιακής υποδομής, συμπεριλαμβανομένης πρότασης για έναν ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων υγείας (ημερομηνία-στόχος για την υποβολή πρότασης: 2021)·
 7. Στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως μέσω των προγραμμάτων "Ορίζων 2020" και "Η ΕΕ για την υγεία" (EU4Health)·
 8. Δράσεις για την προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων όσον αφορά τον τομέα έρευνας και ανάπτυξης της ΕΕ και δημόσιες συμβάσεις για αντιμικροβιακά φάρμακα και εναλλακτικές λύσεις, καθώς και μέτρα για τον περιορισμό και τη βελτιστοποίηση της χρήσης τους.

Η στρατηγική θα συζητηθεί σε πολιτικό επίπεδο στο πλαίσιο της συνόδου του Συμβουλίου EPSCO μεθαύριο Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου.