Στον ΕΟΠΥΥ περιέχεται το 50% του κτιρίου του ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ που βρίσκεται στην οδό Ηπείρου 38, στην Αθήνα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, η μεταβίβαση του κτιρίου γίνεται αυτοδίκαια, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου 3918/2011.

Πρόκειται για επταώροφο κτίριο γραφείων με πυλωτή, δύο υπόγεια και δώμα επί οικοπέδου. Έχει συνολικό μήκος 36,20 και πλάτος 16 μέτρα.

Το ακίνητο, περιήλθε στην ιδιοκτησία του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ) το 2002, κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή.

Το 2008, μεταβιβάστηκε αυτοδικαίως στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ).

Η μεταβίβαση του 50% του ακινήτου στον ΕΟΠΥΥ, πραγματοποιείται με βάση τους νόμους 3918/11 και 4075/12.

Στον νόμο 3918/11 αναφέρεται πως οι κεντρικές υπηρεσίες των μεταφερόμενων στον ΕΟΠΥΥ κλάδων Υγείας καταργούνται μετά την ολοκλήρωση της ένταξης όλων των περιφερειακών υπηρεσιών και μονάδων Υγείας στον Οργανισμό.

Η κεντρική υπηρεσία του ΟΠΑΔ, οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΤΥΔΚΥ, οι υπηρεσιακές μονάδες των εντασσόμενων φορέων και κλάδων που ασκούσαν και άλλες αρμοδιότητες πέραν εκείνων των σχετικών με παροχές υγείας, διατηρούνται σε ισχύ.

Μετά την ολοκλήρωση της ένταξης στον ΕΟΠΥΥ όλων των κλάδων και μονάδων παροχών Υγείας σε είδος, συστήνονται στον ΟΠΑΔ Τομέας Υγείας Ασφαλισμένων Δημοσίου και Τομέας Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για παροχές σε χρήμα με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

Τομείς

Σκοπός των ανωτέρω Τομέων είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους τους, καθώς και στους εισερχόμενους στην ασφάλιση των Τομέων αυτών.

Ο νόμος 4075/12 προβλέπει πως η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΤΥΔΚΥ – ΟΠΑΔ κατανέμεται κατά ποσοστό 50% και 50% μεταξύ του Τομέα και του ΕΟΠΥΥ του δε ΟΠΑΔ κατά ποσοστό 6,54% και 93,46% μεταξύ του Τομέα Υγείας Ασφαλισμένων του Δημοσίου - ΟΠΑΔ και του ΕΟΠΥΥ.

Δημ.Κ.