Συμπληρώνονται φέτος τα 180 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου της Αθήνας και της Ιατρικής Σχολής.

Το Οθώνειο Πανεπιστήμιο αρχικά και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) σήμερα, αποτελούν εμβληματικά ιδρύματα για την πρωτεύουσα.

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, δε, είναι η πρώτη Ιατρική Σχολή των Βαλκανίων. Ιδρύθηκε το 1837 και ήταν ένα από τα τέσσερα τμήματα που αποτέλεσαν το πρώτο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.

Σε ολη τη διάρκεια της ιστορικής της πορείας, από την ίδρυση σχεδόν του νέου ελληνικού κράτους, αποστολή της ήταν και παραμένει: η διαρκής αναβάθμιση της εκπαίδευσης των νέων ιατρών, η καλλιέργεια του πνεύματος αριστείας και διάκρισης και η συνεχής βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας και της ανανέωσης των προγραμμάτων σπουδών.

Σύμφωνα με τον πρύτανη του ΕΚΠΑ, κ. Θάνο Δημόπουλο, η ιστορική διαδρομή και προσφορά, καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξής της και έθεσαν τους άξονες που καθορίζουν τους στρατηγικούς στόχους της στο πλαίσιο του οράματος και της αποστολής της.

Οι στόχοι αυτοί, παραμένουν σταθερά προσανατολισμένοι στο να καινοτομεί και να διακρίνεται, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς.

Σύμφωνα με τον πρύτανη, ανταποκρινόμενοι στις διαρκείς εξελίξεις του 21ου αιώνα, οι καθηγητές, οι ερευνητές και οι φοιτητές μας μέσα στις Κλινικές και τα Εργαστήρια αναζητούν την καινοτομία και την προαγωγή της ιατρικής γνώσης, που οδηγεί στην αξιοποίηση από την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς των αποτελεσμάτων της εκπονούμενης έρευνας στη Σχολή:

Παράδοση

“Συνεχίζοντας την παράδοση 180 ετών, στοχεύουμε στην άρτια ιατρική εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στην προαγωγή της ιατρικής επιστήμης μέσω της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, έχοντας παράλληλα καθοριστική συμμετοχή στην προαγωγή της υγείας γενικότερα στη χώρα μας.

Στόχος μας, επίσης, είναι να αποτελούμε πόλο έλξης των ικανοτέρων υποψηφίων φοιτητών, αλλά και καθηγητών διεθνούς φήμης. Βασική μας μέριμνα είναι οι απόφοιτοί μας να χαίρουν ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό”.

Αδιαμφισβήτητη είναι η διεθνής αναγνώριση της Σχολής στους παγκόσμιους καταλόγους κατάταξης των Ιατρικών Σχολών.

Κατατάσσεται σε καλύτερη θέση από τα δύο τρίτα των αμερικανικών Ιατρικών Σχολών.

Η συμβολή της στην έρευνα, αποτυπώνεται τόσο στον αριθμό και το μέγεθος των ερευνητικών έργων που προσελκύουν οι καθηγητές από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ, όσο και στη διεθνή απήχηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ και ερευνητών της Σχολής.

Έρευνα

Κατά την τελευταία τριετία, η µέση ετήσια χρηµατοδότηση για τα έργα έρευνας και ανάπτυξης των καθηγητών του Πανεπιστηµίου υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Η Ιατρική Σχολή συμβάλλει σε αυτά κατά μέσο όρο σε ποσοστό 40%. Ως συνέπεια, οι πόροι για έργα έρευνας και ανάπτυξης όχι μόνο ενισχύουν αποφασιστικά την προαγωγή της έρευνας, την προμήθεια οργάνων και επιστημονικού εξοπλισμού, αλλά κυρίως την απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού.

Εκτός από τους καθηγητές της Σχολής και το άλλο μόνιμο προσωπικό του Ιδρύματος, η πλειονότητα των απασχολούμενων στα ερευνητικά αυτά έργα είναι νέοι επιστήμονες.

Υποψήφιοι διδάκτορες, µεταδιδάκτορες, νέοι ερευνητές, τεχνικοί, επιστηµονικό και άλλο προσωπικό, απασχολούνται στον τομέα της έρευνας. Συνέπεια αυτού, η µείωση της ανεργίας των νέων επιστηµόνων και της διαρροής επιστημονικού δυναµικού προς το εξωτερικό.

Δημ.Κ.