Πάνω από 8.500 τιμολόγια- και συγκεκριμένα 8.533-  οφείλει η Ελλάδα σε τρία κράτη της Ευρώπης για παρασχεθείσες υπηρεσίες υγείας σε ασφαλισμένους ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης βάσει των ΕΚ 883/2004 και 987/2009. Πρόκειται για την Γερμανία, την Ολλανδία και την Τσεχία, ενώ η αξία των τιμολογίων ξεπερνά κατά πολύ τα 5,5 εκατ. ευρώ, καθώς σε αυτά δεν έχουν συμπεριληφθεί οι τόκοι. 

Οι εν λόγω οφειλές των κρατών-μελών έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατόπιν εφαρμογής των Αποφάσεων Αριθ. S10 της 19ης Δεκεμβρίου 2013 και Αριθ. S9 της 20ής Ιουνίου 2013 της Διοικητικής Επιτροπής για τον Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και πληρούν τις προϋποθέσεις απόδοσης αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 55 του Ν.4486/2017 (Φ.Ε.Κ. 115/-07-08-2017 τ.Α’). 

Οι συγκεκριμένες οφειλές αντιστοιχούν: Α. Για την Γερμανία σε πλήθος 8.520 ευρωπαϊκών τιμολογίων Ε125 DΕ (πραγματικής δαπάνης) συνολικής αξίας 5.527.777,94 ευρώ που αφορούν το έτος 2001 και τα έτη από 2004 έως και 2014 για παρασχεθείσες υπηρεσίες υγείας σε ασφαλισμένους ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στο έδαφος της Γερμανίας λόγω προγραμματισμένης ή λόγω έκτακτης και αναγκαίας περίθαλψης κατ’ εφαρμογήν των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Β. Για την Ολλανδία σε πλήθος 12 ευρωπαϊκών τιμολογίων και ειδικότερα σε 7 Ε125 NL (πραγματικής δαπάνης) συνολικής αξίας 4.914,52 ευρώ που αφορούν τα έτη 2006 και τα έτη από 2008 έως και 2011 και σε 5 Ε127 NL (κατ’ αποκοπή ποσά) συνολικής αξίας 22.769,43 ευρώ που αφορούν τα έτη 2009 και 2010 για παρασχεθείσες υπηρεσίες υγείας σε ασφαλισμένους ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στο έδαφος της Ολλανδίας λόγω έκτακτης και αναγκαίας περίθαλψης και για κατ’ αποκοπή ποσά κατ’εφαρμογήν των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. 

Γ. Για την Τσεχία σε πλήθος 1 ευρωπαϊκού τιμολογίου Ε125 CZ (πραγματικής δαπάνης) συνολικής αξίας 319,51 CZK σε συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ που αφορά το έτος 2005 για παρασχεθείσες υπηρεσίες υγείας σε ασφαλισμένους ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στο έδαφος της χώρας.

Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων είναι αρμόδια για τη διαχείριση του μηχανισμού απόδοσης δαπανών υγειονομικής περίθαλψης από και προς τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία, καθώς επίσης προς ασφαλισμένους και παρόχους υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο είτε των ενωσιακών νομικών οργάνων είτε των διμερών συμβάσεων ή συμφωνιών για χορήγηση των εν λόγω παροχών σε τρίτες χώρες. Ειδικότερα μεριμνά για την απόδοση των δαπανών, όπως προβλέπεται από τον ειδικό μηχανισμό απόδοσης δαπάνης των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.