Την ώρα που το ελληνικό υπουργείο Υγείας μετράει τα κονδύλια για βελτίωση των συστημάτων πυρόσβεσης και...πύργων ψύξης στα νοσοκομεία, οι προηγμένες χώρες μετρούν κάτι πολύ πιο σημαντικό: την εμπειρία των νοσηλευόμενων.

Το κάνουν συστηματικά, με ειδικούς φορείς, οι οποίοι αξιολογούν κάθε πτυχή των παρεχόμενων υπηρεσιών και εισηγούνται στην Πολιτεία μέτρα για τη βελτίωσή τους.

Όπως συμβαίνει σε μία σειρά από κρίσιμους ποιοτικούς δείκτες στην Υγεία, η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των χωρών, οι οποίες διαθέτουν παρόμοιους φορείς.

Αυτό προκύπτει από έκθεση επιστημόνων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο οποίος ηγείται μίας διεθνούς προσπάθειας να αναδειχθούν οι εμπειρίες των ασθενών στα συστήματα Υγείας των χωρών – μελών του.

Η έκθεση, που παρατίθεται πιο κάτω, δείχνει πως, την τελευταία δεκαετία, όλο και περισσότερες χώρες αξιολογούν την εμπειρία των ασθενών.

Σχεδόν το σύνολο των χωρών – μελών του ΟΟΣΑ έχουν προχωρήσει σε βελτιώσεις των μηχανισμών καταγραφής. Στη λίστα αυτή δεν βρίσκονται η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Τουρκία...

Συστήματα

Ενδεικτική του τρόπου λειτουργίας του συστήματος καταγραφής της εμπειρίας των ασθενών στις υγειονομικά προηγμένες χώρες, είναι η παράθεση των παρακάτω στοιχείων:

  • Στη Νορβηγία, έχει συσταθεί από το 2004 ειδικό κέντρο το οποίο παρέχει ερευνητικό υλικό για τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας. Το Κέντρο μετράει την ποιότητα των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενης και της εμπειρίας των ασθενών.
  • Στη Δανία, λειτουργεί παρόμοιο κέντρο, το οποίο συνεργάζεται με άλλα δημόσια όργανα, τα οποία συγκεντρώνουν τις γνώμες των ασθενών.
  • Στην Ολλανδία, ο αντίστοιχος φορέας ιδρύθηκε το 2006 και έχει αναπτύξει μία κλίμακα μέτρησης της ικανοποίησης. Ορίζει, μεταξύ άλλων, τα εθνικά επίπεδα στην παροχή περίθαλψης και το 2014 έγινε ανεξάρτητος εθνικός φορέας.
  • Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η επιτροπή ποιότητας φροντίδας Υγείας είναι ένας ανεξάρτητος φορέας. Ιδρύθηκε με σκοπό να διασφαλίσει την παροχή ποιοτικής φροντίδας και έχει την ευθύνη για την εθνική έρευνα σε νοσοκομεία, επείγουσα φροντίδα και δημόσιες ψυχιατρικές δομές.
  • Μία σειρά από φορείς έχουν αναλάβει το συγκεκριμένο έργο στη Γερμανία και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το ινστιτούτο “Robert Koch”, η Ένωση Ιατρών Ασφάλισης και ιδιωτικοί φορείς.
  • Η Αυστρία έχει ιδρύσει ένα παρόμοιο όργανο (Gesundheit Österreich GmbH), το οποίο έχει την ευθύνη για τη διενέργεια εθνικής έρευνας και τον σχεδιασμό του συστήματος Υγείας της χώρας.
  • Στην Αυστραλία, λειτουργεί το “Australian Bureau of Statistics”, το οποίο έχει την ευθύνη για τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση της εμπειρίας του πληθυσμού από τη χρήση υπηρεσιών Υγείας.
  • Στον Καναδά, υπάρχει ινστιτούτο, το οποίο διαμορφώνει τους δείκτες εμπειρίας των ασθενών και διενεργεί συγκριτικές μελέτες σε διάφορες περιοχές της χώρας.
  • Στο Ισραήλ, το έργο αυτό έχει αναλάβει το υπουργείο Υγείας.
  • Προηγμένο σύστημα διαθέτει και η Νότια Κορέα, όπου γίνεται έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών και εκδίδονται εκθέσεις με την εμπειρία των ασθενών κατά την επαφή τους με το σύστημα Υγείας.

Στην Τσεχία, ξεκίνησαν πρόσφατα οι διαδικασίες για τη μέτρηση της εμπειρίας των ασθενών. Συμμετέχουν η Εταιρεία Γενικής Ιατρικής και το υπουργείο Υγείας.

Προσπάθεια

Τα τελευταία χρόνια, ο ΟΟΣΑ ηγείται μίας παγκόσμιας προσπάθειας μέτρησης της εμπειρίας των ασθενών στα συστήματα Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν διαμορφωθεί ειδικά ερωτηματολόγια, με τα οποία διερευνάται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και φωτίζονται μία σειρά από κρίσιμες παραμέτρους.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται οι χρόνοι αναμονής, η αποφυγή εξετάσεων ή ιατρικών πράξεων λόγω κόστους, η διάρκεια εξέτασης από γιατρούς και η παροχή δυνατότητας από τους γιατρούς στους ασθενείς να υποβάλλουν ερωτήσεις.

Επιπλέον Πληροφορίες