Ευαισθητοποίηση στα θέματα που αφορούν την ποιότητα του πόσιμου νερού, ζητεί το υπουργείο Υγείας από τους διαχειριστές δικτύων ύδρευσης.

Με εγκύκλιο του υπουργού Υγείας (παρατίθεται πιο κάτω) προς τις Περιφέρειες και τους διαχειριστές ιδιωτικών δικτύων ύδρευσης, ζητείται η λήψη μίας σειράς μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Σύμφωνα με την Ανδρέα Ξανθό, για την επίτευξη του στόχου της διασφάλισης παροχής καθαρού και υγιεινού νερού σε όλους τους πολίτες της χώρας, πρωταρχικής σημασίας είναι ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός των απαραίτητων έργων ύδρευσης, καθώς και η ανελλιπής τήρηση των διαδικασιών ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς.

Για τον λόγο αυτό, οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως υπεύθυνοι ύδρευσης πρέπει να αξιολογούν με προτεραιότητα τα έργα εκσυγχρονισμού των δικτύων ύδρευσης και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πηγών ύδρευσης (γεωτρήσεις, υδρομαστεύσεις, φυσικές δεξαμενές ύδατος).

Να συντηρούν, επίσης, τακτικά και να ελέγχουν συστηματικά τα συστήματα ύδρευσης (εξωτερικά και εσωτερικά δίκτυα), ενώ τα φθαρμένα δίκτυα να αντικαθίστανται με προτεραιότητα.

Οι διαχειριστές των δικτύων θα πρέπει να διενεργούν συστηματικά τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία ελέγχους.

Μεταξύ των υποχρεώσεών τους είναι να διενεργούν δειγματοληπτικούς και εργαστηριακούς ελέγχους σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολόκληρου του δικτύου διανομής από την πηγή υδροληψίας μέχρι τη διάθεση στον καταναλωτή.

Παρακολούθηση

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να καταρτίσουν προγράμματα παρακολούθησης, τα οποία θα αναφέρονται μεταξύ άλλων και στον καθορισμό των σημείων δειγματοληψίας.

Ένα ποσοστό των δειγμάτων πρέπει να λαμβάνεται από σταθερά σημεία (αντλιοστάσια, δεξαμενές αποθήκευσης) και σε μέρη όπου υπήρξαν προβλήματα στο παρελθόν.

Άλλα δείγματα να λαμβάνονται τυχαία στο δίκτυο μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται κατά προτεραιότητα πολυσύχναστα κτίρια, όπως νοσοκομεία, σχολεία, δημόσια κτίρια, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, εργοστάσια και άλλες θέσεις που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κινδύνου μόλυνσης (διακλαδώσεις ή σημεία υποπίεσης).

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες