Αμετάβλητο στα 150 ευρώ παραμένει και φέτος το επίδομα λουτροθεραπείας για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Το ανωτέρω ποσό χορηγείται για την πραγματοποίηση κατά ανώτατο όριο 15 λούσεων και σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν λιγότερες, θα αποδίδεται ποσό που αντιστοιχεί στις πραγματοποιηθείσες λουτροθεραπείες κατ΄ αναλογία.

Όπως προκύπτει από εγκύκλιο του προέδρου του Οργανισμού, που παρατίθεται ολόκληρη πιο κάτω, το επίδομα παρέχεται όταν είναι αναγκαία η θεραπεία πάθησης, σε αναγνωρισμένες από το κράτος λουτροπηγές.

Η λουτρική περίοδος διαρκεί από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Οκτωβρίου και δικαίωμα για την χορήγηση του επιδόματος έχουν οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από τις εξής παθήσεις:

  • Αυτοάνοσες ρευματικές παθήσεις με προβολή του μυοσκελετικού συστήματος, που δεν βρίσκεται σε οξύ στάδιο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται παθήσεις όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, συστηματική σκλήρυνση, πολυμυοσίτιδα – δερματίτιδα, ρευματοειδής πολυμυαλγία, μεικτή νόσος του συνδετικού ιστού.
  • Μετατραυματικές δυσκαμψίες, μετατραυματική αρθρίτιδα.
  • Δερματοπάθειες, όπως ψωρίαση, χρόνιο έκζεμα και χρόνια διάχυτη νευροδερματίτιδα.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβάλλουν οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να δικαιωθούν της λήψης της παροχής είναι τα εξής:

  • Γνωμάτευση γιατρού, αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας, (ορθοπαιδικού, ρευματολόγου, δερματολόγου, φυσιάτρου).

Στη γνωμάτευση θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά η πάθηση του ασφαλισμένου και να αιτιολογείται αναλυτικά η αναγκαιότητα υποβολής του σε λουτροθεραπεία.

Σε περίπτωση έλλειψης ιατρού ειδικότητας ρευματολόγου στην περιοχή, (συμβεβλημένων, υπηρετούντων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, στα στρατιωτικά και Πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή σε μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ,) θα γίνονται αποδεκτές γνωματεύσεις από ορθοπεδικούς συμβεβλημένους ή υπηρετούντες στις μονάδες αυτές.

  • Ιατρική γνωμάτευση ειδικευμένου καρδιολόγου, από την οποία να προκύπτει, δεδομένης της κλινικής κατάσταση του ασφαλισμένου, ότι δύναται να προβεί στην συγκεκριμένη θεραπεία και ότι δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη για την διενέργεια αυτής. Εκδίδεται από γιατρούς νοσοκομείων του ΕΣΥ, στρατιωτικών και Πανεπιστημιακών, γιατρούς των μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ και από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς.
  • Τα εισιτήρια των λούσεων.
  • Βεβαίωση της λουτροπηγής από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, ότι η λουτροπηγή ανήκει στις αναγνωρισμένες από το Κράτος λουτροπηγές. Από την ίδια βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτουν οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των λούσεων καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου διενεργήθηκαν.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών του ξενοδοχείου ή του ενοικιαζόμενου δωματίου, προκειμένου να διαπιστώνεται η μετάβαση και διαμονή του ασφαλισμένου στον τόπο της λουτροπηγής.

Στην περίπτωση που η λουτροπηγή βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου και δεν προκύπτει διαμονή, απαραίτητη κρίνεται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ασφαλισμένου στην οποία θα δηλώνει ότι, μετακινήθηκε τις ημερομηνίες όπως αυτές αναφέρονται στην βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της λουτροπηγής.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες