Την ανάγκη να βρεθεί ισορροπία μεταξύ των αναγκών που έχουν τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη φαρμακοβιομηχανία, εξέφρασε ο Ανδρέας Ξανθός, συμμετέχοντας στις εργασίες του άτυπου συμβουλίου υπουργών, στη Βουδαπέστη.

Αντικείμενο της συνάντησης είναι το ζήτημα πρόσβασης των ασθενών στις αναγκαίες θεραπείες, με έμφαση στα καινοτόμα φάρμακα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, διεθνείς Οργανισμοί, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) υπογραμμίζουν τη σημασία της καθολικής κάλυψης και της ισότητας στην Υγεία, ως κρίσιμων δεικτών δίκαιης ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας.

Παρά τις επισημάνσεις και κοινές διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του συμβουλίου υπουργών στη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας το 2016, δεν υπήρξε η αναμενόμενη πρόοδος, ούτε οι απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες αναδιαμόρφωσης του ανίσχυρου και αναποτελεσματικού ευρωπαϊκού πλαισίου για το φάρμακο.

“Είναι γνωστές οι εγγενείς αντιστάσεις σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου των ευρωπαϊκών οργάνων στη χάραξη κοινής φαρμακευτικής πολιτικής”, είπε ο κ. Ξανθός.

Εκτίμησε πως είναι αδήριτη ανάγκη να κινηθούμε ταχύτερα και πιο αποφασιστικά, αναζητώντας μια νέα ισορροπία ανάμεσα στα κράτη - μέλη και τις ανάγκες των ασθενών από τη μια, και στη φαρμακοβιομηχανία από την άλλη:

“Η πρώιμη πρόσβαση σε νέα, καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα, η πρόσβαση σε ορφανά φάρμακα και η συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές, συνιστούν σημαντικές πτυχές του ζητήματος που συζητάμε.

Στην Ελλάδα, παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και τα μέτρα λιτότητας, δίνουμε προτεραιότητα και έχουμε διασφαλίσει την ευχερή πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες και στα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) , σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ρυθμιστικά πρότυπα και τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA)”.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η προσπάθεια διευκόλυνσης των κλινικών μελετών στη χώρα μας, πέρα από σκοπούς ερευνητικούς και αναπτυξιακούς, υπηρετεί και μια στρατηγική πρώιμης πρόσβασης επιλεγμένων ασθενών σε σύγχρονες θεραπείες που δεν επιβαρύνουν οικονομικά το σύστημα υγείας.

Σε κάθε περίπτωση – είπε – η έμφαση δίνεται σε διαρθρωτικές αλλαγές που διασφαλίζουν την αξιόπιστη κλινική αξιολόγηση της προστιθέμενης θεραπευτικής αξίας των νέων φαρμάκων, τη διαπραγμάτευση βιώσιμων τιμών αποζημίωσης τους και την ορθολογική συνταγογράφηση μέσω θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μητρώων ασθενών.

Πρόκληση

Μόνο έτσι μπορεί να δημιουργηθεί ο απαραίτητος “δημοσιονομικός χώρος” για την πραγματική καινοτομία, την τεκμηριωμένη και αποτελεσματική ιατρική φροντίδα:

“Ωστόσο, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε πως η απάντηση στην πρόκληση της φαρμακευτικής καινοτομίας δεν μπορεί να δοθεί μόνο σε εθνικό επίπεδο και πως οι εθνικές προσπάθειες δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ανάγκη συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο”, τόνισε ο κ. Ξανθός, προτείνοντας τα εξής:

  • Διαφάνεια στα κόστη έρευνας και ανάπτυξης.
  • Συστηματική και συνεχή καταγραφή δεδομένων (real world data) και ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου.
  • Κοινές αξιολογήσεις των νέων φαρμακευτικών προϊόντων.
  • Ενίσχυση της διαπραγματευτικής ικανότητας και ισχύος των μεμονωμένων χωρών, μέσα από διακρατικές συμμαχίες όπως η Valetta και η Beneluxa, για την επίτευξη δίκαιων τιμών αποζημίωσης.
  • Πολιτικές πρωτοβουλίες όπως το ψήφισμα που προτείνει η Ιταλία στο πλαίσιο της 72ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αναφορικά με την ενίσχυση της διαφάνειας στις αγορές φαρμάκων, εμβολίων και τεχνολογιών Υγείας.

Ο υπουργός Υγείας ανέδειξε, επίσης, την ανάγκη για μία Ευρώπη περισσότερο κοινωνική, αλληλέγγυα και δημοκρατική, ικανή να δίνει αποτελεσματικές λύσεις στα κοινά προβλήματα όπως η προστασία της Δημόσιας Υγείας και η οικονομικά προσιτή πρόσβαση στα φάρμακα.

Δημ.Κ.