Δεν επιτρέπεται να λειτουργούν υπόγειοι χώροι ψυχαγωγίας παιδότοπων, ενώ πρέπει να διασφαλίζεται ο καλός εξαερισμός τους. Αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, σε κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας, Υγείας, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Από την απόφαση, που παρατίθεται ολόκληρη πιο κάτω, εξαιρούνται χώροι όπου αναπτύσσεται ανάλογη ή συναφής δραστηριότητα με παιδότοπους, η οποία διέπεται από ειδικότερες διατάξεις.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται παιδικοί σταθμοί και σχολεία, χώροι πανηγυριών και γήπεδα ή αίθουσες αθλοπαιδιών ή παιδικές κατασκηνώσεις, εγκαταστάσεις αναψυχής (λούνα πάρκ, τσίρκο, υδροπάρκα), χώροι δημιουργικής απασχόλησης και παιδικές χαρές.

“Παιδότοπος” είναι ο οριοθετημένος, μη κοινόχρηστος χώρος, στον οποίο παρέχεται αποκλειστικά ψυχαγωγία σε νήπια και παιδιά από 2,5 μέχρι 14 ετών, παρουσία συνοδών, υπό την επίβλεψη προσωπικού. Μπορεί να βρίσκεται εντός κτιρίου (κλειστός), να είναι περιφραγμένος ή εκτός κτιρίου (υπαίθριος).

Το σύνολο του εξοπλισμού και των κατασκευών, στα οποία περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία, με τα οποία ή επάνω στα οποία, τα παιδιά μπορούν να παίζουν, σύμφωνα με δικούς τους κανόνες ή επιλογές δραστηριότητας παιχνιδιού, μπορούν να αλλάζουν οποιαδήποτε στιγμή.

Υπεύθυνος λειτουργίας παιδότοπου είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι υπεύθυνο για την εκμετάλλευση του παιδότοπου, το οποίο θέτει τον παιδότοπο στην άμεση διάθεση των χρηστών.

Στον παιδότοπο πρέπει να εξασφαλίζεται η υγιεινή του χώρου και η ασφαλής παραμονή των παιδιών. Ο χώρος πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των προτύπων (ΕΛΟΤ) και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Γενικού Κτιριοδομικού Κανονισμού.

Προδιαγραφές

Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ. Ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία του παιδότοπου δίνεται στη σχεδίαση του χώρου, σύμφωνα με τον προορισμό και τη χρήση του. Ειδικότερα, πρέπει να πληρούνται οι εξής προδιαγραφές:

  • Ο κλειστός παιδότοπος, να διαθέτει διακριτό χώρο για τις παιχνιδοκατασκευές και για τα παιχνίδια ψυχαγωγίας των παιδιών και διακριτό χώρο αναμονής των συνοδών.
  • Στον κλειστό παιδότοπο, ο χώρος ψυχαγωγίας δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε υπόγειο χώρο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία παιδότοπου σε χώρο (επίπεδο) εμπορικού κέντρου, όπου στεγάζονται λοιπές επιχειρήσεις, εφόσον είναι κύριας χρήσης, διαθέτει φυσικό φωτισμό και αερισμό και πληροί τις κείμενες απαιτήσεις πυρασφαλείας.
  • Ο φωτισμός όλων των χώρων του κλειστού παιδότοπου πρέπει να είναι επαρκής και να γίνεται από τα παράθυρα και τις υαλόθυρες του χώρου, το συνολικό εμβαδόν των οποίων δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 1/9 του εμβαδού του αντίστοιχου δαπέδου.
  • Στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιείται τεχνητός φωτισμός, πρέπει η ένταση κατ' ελάχιστον 250 λουξ, οι φωτιστικές πηγές και τα σημεία ρευματοδότησης να φέρουν καλύμματα και να προβλέπεται η διάταξη του ηλεκτρονόμου διαφυγής (ρελαί).
  • Οι παιδότοποι να διαθέτουν τους απαραίτητους χώρους σαφώς οριοθετημένους, ανάλογα με τις προδιαγραφές των παιχνιδοκατασκευών και την ηλικιακή κατανομή των παιδιών σε αυτές. Οι επιβλέποντες οφείλουν να διασφαλίζουν την ορθή κατανομή των παιδιών στους ανωτέρω χώρους.
  • Το εμβαδόν να είναι ανάλογο με τον αριθμό των παιδιών (τουλάχιστον 2 τ.μ. ανά παιδί) και το είδος των παιχνιδιών.
  • Στον χώρο του παιδότοπου να παρέχεται ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών, να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο είδος και ύφος των κιγκλιδωμάτων, σε ανοίγματα παραθύρων, στις τζαμαρίες του χώρου ψυχαγωγίας (τζάμια ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδεδυμένα με ειδική μεμβράνη), στα κλιμακοστάσια και στην ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών και φωτιστικών, ηλεκτρικός πίνακας ασφαλείας).
  • Ο χώρος που καταλαμβάνει ο παιδότοπος, καθώς και όλος ο εξοπλισμός να τηρείται καθαρός με τη χρήση κατάλληλων υλικών και μεθόδων καθαρισμού.
  • Οι χώροι υγιεινής οφείλουν να πληρούν τις διατάξεις του υπουργείου Υγείας. Επιπλέον, να υπάρχει μία τουαλέτα και δύο νιπτήρες ανά 25 παιδιά, αποκλειστικής χρήσης από αυτά, καθώς και ένα αποχωρητήριο με νιπτήρα για χρήση των ενηλίκων.

Στον χώρο διαμονής του παιδότοπου επιτρέπεται η διάθεση των ειδών κυλικείου στους συνοδούς και στα παιδιά, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων της σχετικής Υγειονομικής Διάταξης. Στον παιδότοπο απαγορεύεται το κάπνισμα.

Υπαίθριοι

Ο υπαίθριος παιδότοπος οφείλει να λειτουργεί εντός χώρου ο οποίος διαθέτει ικανή περίφραξη, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής παραμονή των παιδιών.

Να διαθέτει κατάλληλο φωτισμό, καθίσματα για τους συνοδούς, κατάλληλη υδραυλική εγκατάσταση πόσιμου νερού, τουαλέτες κατάλληλες για παιδιά και ενήλικες, μέσα πυρασφάλειας και το έδαφος να διαθέτει ικανό σύστημα απορροής υδάτων.

Δεν επιτρέπεται να γειτνιάζει με χώρους φόρτωσης − εκφόρτωσης ή και εναπόθεσης απορριμμάτων ή και επικίνδυνων υλικών, ή με χώρους όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών και πρέπει να βρίσκεται μακριά από δραστηριότητες υψηλού θορύβου.

Οι διαδρομές πρόσβασης πρέπει να είναι επαρκώς ηλεκτροφωτισμένες και καλά προστατευμένες, να μην έχουν άμεση και ευθεία πρόσβαση σε οδούς ταχείας και αυξημένης κυκλοφορίας και, σε κάθε περίπτωση, να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα.

Έλεγχοι

Ο αρχικός έλεγχος αφορά νέους και υφιστάμενους παιδότοπους και οφείλει να διεξαχθεί εντός δωδεκαμήνου από την έναρξη ισχύος της απόφασης, προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας.

Δεν επιτρέπεται λειτουργία παιδότοπων που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας.

Ο Φορέας Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης χορηγεί το πιστοποιητικό ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας, συνοδευόμενο υποχρεωτικά από αναλυτική έκθεση/επιθεώρηση.

Αν διαπιστωθούν αποκλίσεις ή μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της απόφασης, ο Φορέας Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον υπεύθυνο λειτουργίας του παιδότοπου και να προτείνει τη λήψη μέτρων συμμόρφωσης, ορίζοντας στην έκθεση ελέγχου το χρονικό διάστημα που θεωρεί εύλογο για τη διενέργεια του επαναληπτικού ελέγχου.

Οι παιδότοποι υπόκεινται υποχρεωτικά σε ετήσιο περιοδικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει τον έλεγχο συντήρησης της εγκατάστασης και του εξοπλισμού. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια περιοδικού ελέγχου, αν δεν προηγηθεί αρχικός έλεγχος.

Επιπλέον Πληροφορίες