Με συμμετοχή 15% θα μπορούν να υποβάλλονται στις εξετάσεις Oncotype DX και MammaPrint οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού.

Αυτό επισημαίνεται σε εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ, που παρατίθεται πιο κάτω και στην οποία περιγράφεται η διαδικασία διενέργειας και κάλυψης των ειδικών αυτών εξετάσεων.

Με βάση τις συμβάσεις που έχει υπογράψει ο Οργανισμός, η διαδικασία που εφαρμόζεται είναι η εξής:

Ασθενείς

Κατόπιν της παραπομπής του θεράποντος γιατρού, απευθύνονται στο συμβεβλημένο πάροχο που διενεργεί την εξέταση.

Για το Oncotype DΧ, συμβεβλημένο εργαστήριο είναι το Genekor ΑΕ (τηλέφωνο 2106032138) και για το MammaPrint το εργαστήριο Karyo ΕΠΕ (τηλέφωνο  2310235233 και 2106410054).

Καταβάλουν στον πάροχο ως αποζημίωση, μόνο το 15% της δικής τους συμμετοχής, Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), σύμφωνα με τις οποίες ισχύει μικρότερο ποσοστό ή μηδενική συμμετοχή.

Γιατροί

Μέχρι την ενσωμάτωση των εξετάσεων Oncotype DX και MammaPrint στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-prescription), η παραπομπή θα γίνεται βάσει της προτυποποιημένης φόρμας, που επισυνάπτεται στην εγκύκλιο.

Οι ιατρικές ειδικότητες που δύνανται να παραπέμπουν για τις εξετάσεις, είναι οι ογκολόγοι παθολόγοι και οι γενικοί χειρουργοί, που έχουν διενεργήσει το χειρουργείο στην ασθενή και εργάζονται σε μονάδα ή κλινική μαστού.

Το παραπεμπτικό θα πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού, καθώς και τη σφραγίδα του νοσοκομείου ή κλινικής στο οποίο βρίσκεται ο ιατρός.

Πάροχοι

Οι συμβεβλημένοι πάροχοι οφείλουν να εκτελούν τα παραπεμπτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΕΟΠΥΥ και να υποβάλουν σε μηνιαία βάση τη δαπάνη με τους κωδικούς που τους δόθηκαν.

Αιτήματα ασθενών, για απόδοση της δαπάνης των εξετάσεων, των οποίων η απόδειξη θα φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της χθεσινής δεν θα γίνονται πλέον δεκτά.

Θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών για τον έλεγχο και εκκαθάριση των δαπανών.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες