Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παρατίθεται πιο κάτω η προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει 15 μέρες μετά τη δημοσίευσή της, δηλαδή στις 3 το μεσημέρι της 1ης Οκτωβρίου.

Στην προκήρυξη, που υπογράφεται από τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, πως απαραίτητο προσόν που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού.

Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι, με έμφαση στη διοίκηση, τα οικονομικά, την πληροφορική μονάδων Υγείας, η εμπειρία διοίκησης με έμφαση στις μονάδες Υγείας, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

  • Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντος και την θέση ή τις θέσεις για τις οποίες εκδηλώνεται ενδιαφέρον.
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή).
  • Υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης και περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού.

Δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση όποιος εργάζεται ή υπηρετεί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, για το οποίο προκηρύσσεται η θέση, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ν. 3329/2005, άρθρο 7, παρ. 7, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο ενδέκατο του ν. 4118/2013 (ΦΕΚ 32/Α’/2013).

Υπηρετούντες

Η παραπάνω διάταξη δεν ισχύει για τους υπηρετούντες διοικητές και αναπληρωτές διοικητές των οποίων η θητεία λήγει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την ίδια θέση του ίδιου νοσοκομείου στο οποίο υπηρετούν.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 15 μέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας και ώρα 15:00.

Εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα κατά την ίδια ώρα.

Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες