Με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΔΒ3Α/Φ115/17/οικ.45587/09.12. 2019 (ΑΔΑ: 6ΞΠΣΟΞ7Μ-6ΝΗ) έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανακοινώθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των Ειδικών Θεραπειών για τους/τις δικαιούχους άνω του 21ου έτους ηλικίας (άρθρο 45, ΕΚΠΥ), η οποία θα τεθεί σε υποχρεωτική εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2020.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο έλεγχος της συνδρομής του ποσοστού αναπηρίας τουλάχιστον 67% για τη χορήγηση των ειδικών θεραπειών που προβλέπονται από την παράγραφο 9 της υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 2918/2019 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 889/Β/2019), θα διενεργείται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα και η απαραίτητη έκθεση επανεκτίμησης και επιστημονικής αξιολόγησης της εξέλιξης των ατόμων που χρήζουν ειδικών θεραπειών και της αναγκαιότητας συνέχισής τους θα υποβάλλεται από τους ιατρούς με ηλεκτρονικό τρόπο, απαλλάσσοντας τους γονείς των παιδιών με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες από περαιτέρω ταλαιπωρία.  

Μολονότι η ΠΟΣΓΚΑμεΑ χαιρέτισε την παραπάνω ενέργεια ζήτησε την άμεση επίσπευση της εκκαθάρισης των παραστατικών δαπανών για τους χιλιάδες δικαιούχους - ασφαλισμένους του Οργανισμού που παραμένουν σε αναμονή για την αποζημίωση των ειδικών θεραπειών των παιδιών τους, ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.