Οπτικοί - οπτομέτρες έχουν δικαίωμα να διατηρούν κατάστημα οπτικών. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και σε ιδιώτες, οι οποίοι απασχολούν επιστημονικά υπεύθυνο οπτικό, που κατέχει βεβαίωση - άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Οπτικά είδη μπορούν να διατίθενται και από καταστήματα που δεν είναι σχετικά, εφόσον έχει οριστεί επιστημονικά υπεύθυνος οπτικός.

Τα παραπάνω προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στον κώδικα δεοντολογίας οπτικού – οπτομέτρη, ο οποίος εγκρίθηκε από τον υφυπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη.

Στον κώδικα, ο οποίος παρατίθεται πιο κάτω, επισημαίνεται πως στην περίπτωση που διατίθενται οπτικά και συναφή προς την όραση είδη από καταστήματα μη οπτικών ειδών, υποχρεωτικά επιστημονικά υπεύθυνος είναι οπτικός που κατέχει βεβαίωση - άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Ο οπτικός ή ο ιδιώτης που απασχολεί επιστημονικά υπεύθυνο οπτικό, υποχρεούνται να αναρτούν σε εμφανές σημείο του καταστήματος, τον τίτλο σπουδών και την βεβαίωση - άδεια άσκησης επαγγέλματος οπτικού οπτομέτρη.

Ο οπτικός δύναται να διατηρεί ένα ή και δύο καταστήματα, αρκεί να δηλώνει τις ώρες που παρευρίσκεται στο καθένα και να τηρεί το συγκεκριμένο ωράριο.

Δεν επιτρέπεται σε οπτικούς, οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρού, φαρμακοποιού ή άλλου επαγγέλματος υγείας να διατηρούν ιατρεία, φαρμακεία και άλλα αντιστοίχως, εκτός αν παύσουν την άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού.

Διαφήμιση

Στον κώδικα τονίζεται πως απαγορεύεται η δημόσια διαφήμιση οπτικού - οπτομέτρη, που μπορεί να παρασύρει το κοινό σε λάθος επιλογές ή οι υπερβολές στη δημοσιοποίηση πράξεων, που υπερβαίνουν την κοινή λογική.

Απαγορεύεται η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δημόσια διαφήμιση (ΜΜΕ, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τοιχοκόλληση, διανομή έντυπου υλικού) του οπτικού ή η δημόσια αναφορά του ονόματός του με σκοπό τη διαφήμιση είτε απ’ αυτόν είτε από τρίτο πρόσωπο καθ’ υπόδειξή του.

Απαγορεύεται η δημοσίευση ανακοινώσεων για διαφημιστικό σκοπό ή για επαγγελματική επικράτηση.

Δεν επιτρέπεται η διά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έκφραση απόψεων που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση ή παραπλάνηση του κοινού για θέματα Υγείας. Ο περιορισμός αυτός ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υποθέσεων οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

Οι οπτικοί μπορούν να διατηρούν ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο στην οποία αναφέρονται ιδίως τα οριζόμενα στον κώδικα δεοντολογίας.

Επιπλέον Πληροφορίες