Η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Κορωνοϊό και η χορήγηση φαρμάκων εκτός ένδειξης στο νοσοκομείο ή στο σπίτι, προβλέπεται σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην ΠΝΠ, που παρατίθεται πιο κάτω προβλέπονται αναλυτικά τα εξής:

Με απόφαση του υπουργού Υγείας συστήνεται και λειτουργεί Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον Κορωνοϊό. Αποσκοπεί στην κάλυψη της ανάγκης καταγραφής επιδημιολογικών δεδομένων, τη φαρμακοεπαγρύπνηση και την άσκηση εποπτείας στους φορείς υγειονομικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα.

Σκοποί λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου είναι:

  • Η άμεση και ταχεία καταγραφή των κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα νοσοκομεία αναφοράς, στα ειδικά κέντρα υγείας της χώρας και σε κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών Υγείας με δυνατότητα επέκτασης της χρήσης του.
  • Η άμεση καταγραφή και ιατρική παρακολούθηση της εξέλιξης των κρουσμάτων που εντοπίζονται ή και παρακολουθούνται από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού.
  • Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας έκδοσης παραπεμπτικών για την εξέταση του κορωνοϊού.
  • Η διαμόρφωση επαρκών επιδημιολογικών δεδομένων, η αποστολή των δειγμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) προς τα διαπιστευμένα εθνικά και άλλα εργαστήρια.

Την επεξεργασία των δεδομένων, για λογαριασμό του υπουργείου Υγείας, αναλαμβάνει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ.

Η ΗΔΙΚΑ θα έχει και την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση της μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων, καθώς και την τήρηση της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας. 

Εξετάσεις

Στη διαδικαδία των εξετάσεων για τον κορωνοϊό μπαίνει και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), το οποίο μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικού και αντιδραστηρίων.

Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών.

Φάρμακα

Στην ΠΝΠ προβλέπεται πως, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος και δεν υφίστανται εγκεκριμένες κατάλληλες θεραπείες για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, με απόφαση του υπουργού Υγείας μπορεί να χορηγούνται στους ασθενείς φάρμακα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας για άλλη ένδειξη και θεωρούνται πιθανώς αποτελεσματικά.

Με την ίδια απόφαση, θα ορίζονται τα εγκεκριμένα προς χορήγηση θεραπευτικά σχήματα, με αναφορά στις δραστικές τους ουσίες, τη μορφή, την περιεκτικότητα και την ενδεικνυόμενη δοσολογία, και χορηγείται στους θεράποντες ιατρούς το δικαίωμα της χορήγησης της εγκεκριμένης αντιϊκής θεραπείας στις εξής κατηγορίες:

  • Σε ασθενείς που έχουν εκδηλώσει σοβαρή πνευμονία λόγω της έκθεσης στον ιό.
  • Σε ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο με συμπτώματα ήπιας ή μέτριας βαρύτητας, στους οποίους συνυπάρχουν παράγοντες κινδύνου ή ηλικιακοί παράγοντες ή εργαστηριακές ενδείξεις για δυσμενή έκβαση λόγω υποκείμενων νοσημάτων.

ΕΟΠΥΥ

Για τη χορήγηση των εν λόγω φαρμάκων, ο θεράπων ιατρός γνωστοποιεί στο "Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης" (ΣΗΠ) του ΕΟΠΥΥ τη χορήγηση φαρμάκου ή συνδυασμού φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε συγκεκριμένο ασθενή.

Συνυποβάλλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τα πεδία της πλατφόρμας, καθώς επίσης:

  • Έγγραφη συναίνεση για τη χορήγηση, κατόπιν ενημέρωσης του ασθενή ή συγγενών του ή των νόμιμων εκπροσώπων αυτού, εφόσον ο ίδιος αδυνατεί να τη χορηγήσει.
  • Υπεύθυνη δήλωση του ιατρού για την αναγκαιότητα της εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων χορήγησης του φαρμάκου.
  • Έγκριση του διευθυντή της κλινικής του νοσοκομείου όπου χορηγείται το φάρμακο.

Σκάφη

Στο άρθρο 31 της ΠΝΠ προβλέπεται και η  επίταξη σκαφών για τη διακομιδή ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό.

Η διάταξη ισχύει για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος.

Αφορά γεωγραφικές περιοχές της Επικράτειας, στις οποίες δεν είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών διακομιδής ή μεταφοράς ασθενών που πάσχουν από κορωνοϊό.

Δημ.Κ.

 

Επιπλέον Πληροφορίες