Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών - Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ ενημερώθηκε για την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που αφορά την πραγματοποίηση της δια ζώσης κλινικής άσκησης των φοιτητών των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και των φοιτητών φυσικοθεραπείας και διαισθανόμενο  την ανάγκη της προστασίας των αυριανών φυσικοθεραπευτών και νυν φοιτητών του Ιδρύματος, αποφάσισε να προβεί σε δωρεά μασκών για την προστασία τους λόγω της πανδημίας που βιώνουμε και λόγω της υποχρέωσης τήρησης κανόνων ασφαλείας.

Ο Π.Σ.Φ. είναι μέλος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (WCPT) από το 1978 και τονίζει την μεγάλη σημασία της κλινικής εκπαίδευσης, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της προπτυχιακής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (WCPT), ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον 1000 ώρες κλινικής εκπαίδευσης.

Πρόθεση του Π.Σ.Φ. είναι να παράσχει προστατευτικό υλικό και στα υπόλοιπα τμήματα φυσικοθεραπείας.

Επίσης, με επιστολή που προτίθεται να αποστείλει προς τα πέντε ακαδημαϊκά Τμήματα Φυσικοθεραπείας της χώρας, θα ζητά να πληροφορηθεί πόσο έχει επηρεαστεί η παροχή των προγραμμάτων εκπαίδευσης στους φοιτητές, κυρίως όσον αφορά το κομμάτι των εργαστηρίων, όπου η εκμάθηση και εφαρμογή των τεχνικών και μεθόδων απαιτεί σωματική επαφή και επίσης της κλινικής εκπαίδευσης (κλινική άσκηση και πρακτική άσκηση), η οποία γίνεται σε πραγματικές συνθήκες.

Ο Π.Σ.Φ. ως Ν.Π.Δ.Δ., είναι η επαγγελματική ένωση-σύλλογος, που είναι υπεύθυνη για την άσκηση του επαγγέλματος, την ποιοτική και ασφαλή παροχή υπηρεσιών στους Έλληνες Πολίτες και αποτελεί άμεσο συνεργάτη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών φυσικοθεραπείας, καθώς, σύμφωνα και με τις επιταγές της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ-πρώην ΑΔΙΠ), «…Οι επαγγελματικές ενώσεις και τα επιμελητήρια χρησιμοποιούν την πιστοποίηση ως απόδειξη της σύνδεσης ενός προγράμματος σπουδών με τον οικείο επαγγελματικό κλάδο και τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα…».

Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης, δήλωσε σχετικά: «Είναι σαφέστατο λοιπόν ότι, ο Π.Σ.Φ., σε συνεργασία με τα ΑΕΙ της χώρας, ενδιαφέρεται τόσο για την διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών φυσικοθεραπείας και του τίτλου που απονέμουν, όσο και για την ολοκλήρωση και αποπεράτωση των προγραμμάτων αυτών με ασφάλεια για το εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και για τα μελλοντικά μέλη του. Για τους παραπάνω λόγους, θα είναι πάντα παρών και αρωγός σε κάθε προσπάθεια ποιοτικής εκπαίδευσης και αναβάθμισης του επιστημονικού χώρου της Φυσικοθεραπείας.»