Ερώτησης προς τον κ. Υπουργό Υγείας

 

ΘΕΜΑ: «Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στατιστικών ελέγχων για τον περιορισμό της αλόγιστης συνταγογράφησης».

 

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θεσμοθετήθηκε με τον ν.3892/2010 (ΦΕΚ 189 Α/04-11-2010), και παρά τις όποιες αρχικές δυσλειτουργίες, είναι μια από τις σημαντικότερες εθνικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η συμβολή του θεσμού συνίσταται στον αποτελεσματικό έλεγχο και εξορθολογισμό των δαπανών και τη μείωση κόστους στην ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη, με παράλληλο όφελος για τους ασθενείς, τους ιατρούς, τους φαρμακοποιούς και κατ’επέκταση τις υγειονομικές αρχές.

Με το άρθρο 93 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19-05-2017) οι ιατροί που συνταγογραφούν φάρμακα για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ αξιολογούνται πλέον για το σύνολο της συνταγογραφικής τους συμπεριφοράς, από τον αριθμό των συνταγών που εκδίδουν συνολικά και ανά ασφαλισμένο, το μέσο κόστος των συνταγών, την ταχύτητα «υιοθέτησης» νέων ή και ακριβότερων φαρμάκων, έως και τις «προτιμήσεις» τους σε συγκεκριμένες φαρμακευτικές εταιρείες. Η συνταγογραφική τους συμπεριφορά για κάθε κριτήριο ξεχωριστά συγκρίνεται με αυτή των ιατρών της ίδιας ειδικότητας και όσοι βρίσκονται στο «άνω 1%» με τις υψηλότερες επιδόσεις καλούνται από τον ΕΟΠΥΥ να τεκμηριώσουν τη συμπεριφορά τους. Στόχος είναι να περιοριστούν δραστικά, φαινόμενα ανορθολογικής πρακτικής που οδήγησαν στην κατασπατάληση πόρων στον χώρο της Υγείας και να ελεγχθούν τόσο η δαπάνη, όσο και ο όγκος των συνταγών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον νέο «Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» όπως αυτός τροποποιήθηκε τον Ιούνιο του 2018 (ΦΕΚ 2315 Β’/2018), ο δευτερογενής έλεγχος των δαπανών υγείας του ΕΟΠΥΥ, του υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, καθώς και η Επιθεώρηση των συμβεβλημένων παρόχων υγείας, γίνονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ). Η συγκεκριμένη Υπηρεσία είναι αρμόδια και για την επιβολή των κυρώσεων όπως προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η προηγούμενη μάλιστα ηγεσία της Υπηρεσίας υποχρεώθηκε σε παραίτηση αφήνοντας αιχμές κατά Υπουργών για παράβλεψη παραβάσεων ιατρών που δραστηριοποιούνται στις εκλογικές τους περιφέρειες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η «συνεργασία» ιατρών με φαρμακοποιούς με σκοπό την παράτυπη συνταγογράφηση φαρμάκων, εν αγνοία των ασφαλισμένων, είναι ένα από τα συνηθέστερα ευρήματα των ελέγχων της ΥΠΕΔΥΦΚΑ.

Πολύ πρόσφατα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων του ΕΟΠΠΥ για τη συνταγογράφηση, η ανάλυση των οποίων φανερώνει πρακτικές από ορισμένους ιατρούς μέσω συγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ όπως φαρμακεία, διαγνωστικά κέντρα και φυσικοθεραπευτήρια, οι οποίες εγείρουν πολλά ερωτηματικά. Ενδεικτικά αναφέρονται, η περίπτωση συνταγογράφησης παιδιατρικών εμβολίων υψηλού κόστους από παιδίατρο κρατικής δομής, οι οποίες έχουν εκτελεστεί σχεδόν όλες από φαρμακείο στον Πειραιά ή η εκτέλεση ιδιαίτερα υψηλών ποσοστών συνταγών από συγκεκριμένους ιατρούς (κυρίως Γενικής Ιατρικής) σε συγκεκριμένα φαρμακεία στην περιφέρεια, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρήθηκε συνεπωνυμία ιατρών και φαρμακοποιών. Τα στοιχεία οδήγησαν τις αρμόδιες υπηρεσίες να αποφασίσουν ότι θα προβούν σε περαιτέρω ελέγχους σε κάποιες πολύ ενδεικτικές περιπτώσεις.

Με δεδομένη την πρόθεση της κυβέρνησης, ήδη από το 2017, οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί να αξιολογούνται με βάση και τα δεδομένα που προκύπτουν από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,

Με δεδομένο, ότι έξι χρόνια μετά τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ο αριθμός των περιπτώσεων «ύποπτων συνταγογραφήσεων» παραμένει σημαντικός,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

 

1.    Ποιος ο αριθμός των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί εντός του 2018 και σε πόσους από αυτούς διαπιστώθηκαν παραβάσεις; Ποιο το ύψος των διοικητικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν;

 

2.    Είναι στις προθέσεις σας η εντατικοποίηση των ελέγχων στις δαπάνες υγείας του ΕΟΠΥΥ βάσει της επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων που προέκυψαν;

 

3.    Υπάρχει το ενδεχόμενο αυστηροποίησης των κυρώσεων που επιβάλλονται λόγω του υψηλού αριθμού των διαπιστωμένων παραβάσεων;

 

4.    Έχετε προβεί σε αξιολόγηση ιατρών βάσει των δεδομένων του ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης; Και αν ναι, ποια τα απολογιστικά στοιχεία αυτής της αξιολόγησης;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γιώργος Μαυρωτάς, Αττικής