Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε η Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ε. Τζαμπάζη, για τη σχέση που συνδέει την παρούσα χρηματοπιστωτική κρίση και την ψυχική υγεία των πολιτών, δεδομένου ότι σχετικές μελέτες αλλά και η εμπειρία, αποδεικνύουν ότι η έλλειψη οικονομικής ασφάλειας αποτελεί σοβαρή απειλή για την ψυχική υγεία και επιφέρει έξαρση του αριθμού των ψυχικών διαταραχών και των αυτοκτονιών.

Η κ. Τζαμπάζη ζητά από την Επιτροπή να την ενημερώσει αφενός για τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει για τη λεπτομερή διερεύνηση και αξιολόγηση των αιτιών των ψυχικών διαταραχών, όπως και του τρόπου με τον οποίο τα οικονομικά αδιέξοδα, το στρες και ο κοινωνικός αποκλεισμός σχετίζονται με αυτές, και αφετέρου για το σχεδιασμό των ελληνικών αρχών για την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, της κατάθλιψης και των αυτοκτονιών και την παροχή ολοκληρωμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μια αυξητική τάση των περιστατικών άγχους, κρίσεων πανικού και σειράς ψυχοσωματικών διαταραχών που σχετίζονται με τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, την απώλεια θέσεων εργασίας, την επαγγελματική αβεβαιότητα και την αδυναμία εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων.

Υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν συστηματικά ότι οι αυτοκτονίες και οι απόπειρες αυτοκτονίας είναι πιο συχνές σε ανέργους παρά σε εργαζόμενους, και ότι περισσότεροι άνεργοι αυτοκτονούν σε σύγκριση με ψυχιατρικούς ασθενείς.

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε έξαρση του αριθμού των αυτοκτονιών, ενώ τα πρώτα κρούσματα έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους.

Λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι η ψυχική υγεία και ευημερία αποτελούν παράγοντα-κλειδί για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισαβόνας και αφετέρου ότι το οικονομικό κόστος της κακής ψυχικής υγείας εκτιμάται μεταξύ του 3%-4% του ΑΕΠ των κρατών-μελών, ερωτάται η Επιτροπή:

  • Προτίθεται να διεξάγει ή να αναθέσει συστηματική μελέτη που θα διερευνά λεπτομερώς τη σχέση μεταξύ ανεργίας, ψυχικών διαταραχών και αυτοκτονιών και θα συγκεντρώνει ποιοτικά και στατιστικά στοιχεία γύρω από την αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την οικονομική κρίση;
  • Στα πλαίσια της εφαρμογής του 'Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Ψυχική Υγεία και την Ευημερία', προγραμματίζεται κάποια θεματική διάσκεψη ή/και η ανάπτυξη κοινών συστάσεων για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης των περιπτώσεων κακής ψυχικής υγείας που οφείλονται στην έλλειψη οικονομικής ασφάλειας;
  • Στα πλαίσια της ανοικτής μεθόδου συντονισμού στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας και ένταξης, είναι ενήμερη από τις ελληνικές αρχές για το σχεδιασμό τους γύρω από την εφαρμογή πολυτομεακών προγραμμάτων για την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, της κατάθλιψης και των αυτοκτονιών; Υπάρχει αίτημα των ελληνικών αρχών για ένταξη στα Περιφερειακά και Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, σχετικών ολοκληρωμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών, όπως η παροχή ψυχολογικής στήριξης στους ανέργους;
  • Εν όψει του Ευρωπαϊκού Έτους για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με ποιους μηχανισμούς σκοπεύει να προωθήσει κοινωνικές παρεμβάσεις για την πρόληψη της κακής ψυχικής υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού;