Υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία η έκθεση της Ευρωβουλευτού του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ευαγγελίας Τζαμπάζη για την ψυχική υγεία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η έκθεση περιλαμβάνει μία σειρά συστάσεων για την προώθηση της ψυχικής υγείας και ευημερίας των ατόμων, για την πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας μέσω κοινωνικών παρεμβάσεων καθόλη τη διάρκεια ζωής-με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες- καθώς και για τη δημιουργία θετικού και υποστηρικτικού κλίματος στο σχολείο και τους χώρους εργασίας.

Παράλληλα, η έκθεση τονίζει την ανάγκη για τον αποστιγματισμό των ψυχικών διαταραχών, όπως επίσης και την ανάγκη παροχής στα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας το δικαίωμα σε ισότιμη, πλήρη και κατάλληλη πρόσβαση σε εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση.

Όπως δήλωσε η Ευρωβουλευτής: 'Ο ρόλος της ΕΕ στον τομέα της ψυχικής υγείας δεν μπορεί να θεωρείται περιορισμένος, παρόλο που η οργάνωση των συστημάτων υγείας εμπίπτει στην αρμοδιότητα κάθε κράτους Μέλους. Η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών που έχουν υιοθετηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη.

Γι' αυτό και τονίζουμε μέσα στην έκθεση ότι η διοργάνωση θεματικών διασκέψεων για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Ψυχική Υγεία & Ευημερία μπορεί να συμβάλει σε αυτό το στόχο. Να εμπνευστεί για παράδειγμα ένα κράτος μέλος από τις πρακτικές και τις πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί σε άλλα κράτη μέλη για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των νέων, των ηλικιωμένων, των εργαζομένων, για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και των αυτοκτονιών.

H Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στα κράτη μέλη ξεκίνησε με υποστήριξη από κοινοτικούς πόρους - από το β' και γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ενώ νέες δομές φροντίδας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη νέα χρηματοδοτική περίοδο.

Έχουμε χρέος ως Ευρωβουλευτές να διασφαλίζουμε ότι θα γίνεται ορθολογική χρήση των κοινοτικών πόρων από τα κράτη μέλη, τα οποία έχουν στη συνέχεια την ευθύνη να διασφαλίσουν τη βιώσιμη λειτουργία αυτών των δομών'.

Επίσης πρόσθεσε: 'Με την υιοθέτηση της σημερινής έκθεσης θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι η ψυχική υγεία είναι ύψιστο κοινωνικό αγαθό και η υιοθέτηση των κατάλληλων και αποτελεσματικών πολιτικών για την προαγωγή της, είναι ένα θέμα που απαιτεί διάλογο όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ειδικά σε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που συνοδεύεται από απώλεια θέσεων εργασίας, επαγγελματική αβεβαιότητα και αδυναμία εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων, τα περιστατικά κατάθλιψης ή άλλες ψυχοσωματικές διαταραχές, ίσως παρουσιάσουν σημαντική αύξηση, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την υιοθέτηση από κάθε κυβέρνηση ολοκληρωμένων λύσεων για τη στήριξη και προστασία όσων έχουν ανάγκη.

Στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. πιστεύουμε σε μια κοινωνία που σέβεται τον πολίτη και θεωρούμε την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Με αυτές τις αξίες οραματιστήκαμε, σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα με τη συγχρηματοδότηση και υποστήριξη της ΕΕ.

Θα συμβάλουμε με κάθε τρόπο έτσι ώστε τα ουσιαστικά βήματα που έγιναν τότε και που σήμερα υπονομεύονται εξαιτίας της έλλειψης σχεδιασμού και επαρκούς χρηματοδότησης να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν'.