'Οπως αναφέρεται στο εξώδικο, ''στην ιστοσελίδα των εκπαιδευτηρίων στην ανάλυση της ειδικότητας της παιδιατρικής νοσηλευτικής, αναφέρεται: «Οι παιδιατρικοί νοσηλευτές εργάζονται ως μέλη μίας διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών που περιλαμβάνει γιατρούς, ιατρικούς επισκέπτες, κοινωνικούς λειτουργούς και θεραπευτές. Πολλοί νοσηλευτές εργάζονται στην κοινότητα παρέχοντας υποστήριξη σε οικογένειες που φροντίζουν άρρωστα παιδιά κατ’οίκον.»

Από την ανωτέρω περιγραφή συνάγεται ο ισχυρισμός ότι οι απόφοιτοι αποκτούν την ειδικότητα και τα επαγγελματικά δικαιώματα του επαγγελματία Νοσηλευτή, εφόσον χρησιμοποιείται ρητώς ο τίτλος «Νοσηλευτές». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§2 Α του Νόμου 1579/1985: «από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή και νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλωματούχους των: α) Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. γ) Τέως ανώτερων σχολών αδελφών νοσοκόμων επισκεπτριών αδελφών νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) Ισότιμων σχολών αλλοδαπής των αντίστοιχων σχολών α, β, γ.»

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του πδ 210/2001: Από τη δημοσίευση του παρόντος καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του Βοηθού Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας στους κατόχους πτυχίων των: …. 3. Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.Ε.Κ.) Νοσηλευτικής

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ξεκάθαρα ότι οι απόφοιτοι του ιδιωτικών ΙΕΚ έχουν τον επαγγελματικό τίτλο του Βοηθού Νοσηλευτή και σε καμία περίπτωση του Νοσηλευτή.

Η ανωτέρω ανάρτησή σας, επομένως, αποτελεί μη σύννομη χρήση του επαγγελματικού τίτλου του Νοσηλευτή.

Παράλληλα, αποτελεί και παραπλανητική διαφήμιση κατά τα οριζόμενα στον Ν. 2251/1994 (άρθρο 9) όπως αυτός τροποποιήθηκε σε συμμόρφωση προς την κοινοτική νομοθεσία και ισχύει σήμερα, για την προστασία του καταναλωτή. Ειδικότερα, το κείμενο της ανάρτησης παραλείπει να αναφέρει, ότι σε κάθε περίπτωση, οι απόφοιτοι του ιδιωτικού ΙΕΚ είναι βοηθοί νοσηλευτών και ο επαγγελματικός τους τίτλος, είναι εκείνος του βοηθού νοσηλευτή και όχι του «νοσηλευτή». Πρόκειται για παράλειψη ουσιώδους πληροφορίας αναγκαίας για το μέσο καταναλωτή, ώστε αυτός να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση για την κατάρτισή του και την επαγγελματική του αποκατάσταση με τον τίτλο σπουδών που θα αποκτήσει, η οποία τον οδηγεί στην απόφαση συναλλαγής με το ιδιωτικό ΙΕΚ.

Ταυτόχρονα, το ανωτέρω κείμενο αναφέρει ρητά ότι αποκτάται ο τίτλος του «νοσηλευτή», κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η πληροφορία αυτή ομοίως οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει τον καταναλωτή- υποψήφιο σπουδαστή του ιδιωτικού ΙΕΚ να λάβει απόφαση συναλλαγής με αυτό, απόφαση που αν γνώριζε ότι ο τίτλος του νοσηλευτή δεν κτάται με τις σπουδές στο εν λόγω ΙΕΚ, ίσως δεν θα ελάμβανε.

Επειδή η ανωτέρω ανάρτηση παραβιάζει την κείμενη Νομοθεσία για τα επαγγελματικά δικαιώματα και τους επαγγελματικούς τίτλους.

Επειδή ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει καταστατικό σκοπό την προστασία των συμφερόντων των νοσηλευτών και την καταστολή των φαινομένων αντιποίησης του επαγγέλματος και του τίτλου του νοσηλευτή, έχουμε προφανές έννομο συμφέρον και νόμιμη και ηθική υποχρέωση έναντι των μελών μας, αλλά και του κοινωνικού συνόλου (δεδομένης και της φύσης των επαγγελμάτων υγείας) να αιτούμαστε τη συμμόρφωσή σας με την κείμενη Νομοθεσία.

Για τους λόγους αυτούς

Σας καλούμε όπως, εντός πέντε ημερών από λήψεως της παρούσης αντικαταστήσετε τη λέξη «Νοσηλευτής» στην ανωτέρω ανάρτηση με τις λέξεις «Βοηθός Νοσηλευτή» και παύσετε να χρησιμοποιείτε τον όρο «Νοσηλευτής», καταστώντας σαφές ότι οι απόφοιτοί σας αποκτούν τον τίτλο και τα επαγγελματικά δικαιώματα του «βοηθού νοσηλευτή»