Συνεχίζεται και στο α΄ 6μηνο του 2017 η ανοδική πορεία όλων των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, επιβεβαιώνοντας την επιτυχημένη πορεία της προηγούμενης χρονιάς. Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας σε ενοποιημένη βάση έχουν ως εξής:

  • Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη της Εταιρείας (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 14,2εκ. αυξημένα κατά 40%.
  • Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε ευρώ 5εκ. αυξημένα κατά 361%.
  • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 85,3εκ. σημειώνοντας αύξηση κατά 3,3%.


Περαιτέρω, ολοκληρώθηκε σήμερα η αναδιάρθρωση του ομολογιακού δανείου της Εταιρείας με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την κοινοπραξία των τραπεζών (Alpha Bank, Εθνική, Eurobank), η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει παράταση της διάρκειας αποπληρωμής και χαμηλότερο περιθώριο επιτοκίου για την Εταιρεία.

Τονίζεται ότι η Εταιρεία μέσα σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκύρια και αναφορικά με το συγκεκριμένο ομολογιακό δάνειο έχει ήδη καταβάλει συνολικά ποσό άνω των 32εκ. ευρώ για την αποπληρωμή χρεολυσίων, μειώνοντας το συνολικό ποσό του δανείου από 164εκ. ευρώ σε 131εκ. ευρώ.

Το γεγονός αυτό αξιολογείται ως ιδιαιτέρως σημαντικό με δεδομένο ότι η εφαρμογή από την πολιτεία των μονομερών και αυθαίρετων μέτρων rebate & clawback (για τη νομιμότητα των οποίων η εταιρεία επιφυλάσσεται) αποστέρησαν από τα ταμεία της εταιρείας ποσό άνω των €92εκ. από την επιβολή των μέτρων αυτών μέχρι σήμερα.

Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές εξελίξεις στην Εταιρεία σε επίπεδο αποτελεσμάτων, την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του ομολογιακού δανείου με ευνοϊκότερους χρηματοοικονομικούς ορούς και την επιτυχημένη πορεία του επιχειρησιακού πλάνου είναι σε ετοιμότητα για να πρωταγωνιστήσει στις οποίες εξελίξεις του εγχώριου κλάδου Υγείας.