Αρνητικά τάσσεται το Δ.Σ. του Υγεία στη δημόσια πρόταση για την αγορά μετοχών του από τη «Γ. Αποστολόπουλος». Στην Αιτιολογημένη γνώμη που δημοσιοποίησε, τονίζει ότι:

1. Το προτεινόμενο αντάλλαγμα δεν κρίνεται εύλογο και δίκαιο από χρηματοοικονομικής απόψεως καθώς είναι σημαντικά κατώτερο του κατωτάτου ορίου του εύλογου εύρους τιμών που προσδιορίσθηκε μεταξύ €0,64 και €0,78 ανά μετοχή, σύμφωνα με τις ακολουθηθείσες από τον Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο της Εταιρείας μεθόδους αποτίμησης, και συγκεκριμένα κατώτερο κατά 29,69% του κατωτάτου ορίου του εύρους αυτού.

2. Οι δηλώσεις του Προτείνοντος σχετικά με τους επιχειρηματικούς του στόχους συνιστούν γενικές θεωρήσεις της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία, χωρίς συγκεκριμένες αναφορές στην ίδια την Εταιρεία.

3. Δεδομένων των δηλώσεων των μετόχων να μην προβούν στη μεταβίβαση ουδεμίας μετοχής, η Δημόσια Πρόταση δεν δύναται να επηρεάσει τον έλεγχο της Εταιρείας. Συνεπώς, καθώς η Εταιρεία θα εξακολουθεί να ελέγχεται από τη MIGΜΙΓ +0,32%, η τυχόν επιτυχής έκβαση της Δημόσιας Πρότασης δεν αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο των συμφερόντων της Εταιρείας (περιλαμβανομένων των συμφερόντων των εργαζομένων), τα στρατηγικά σχέδια του Προτείνοντος για την Εταιρεία ή την απασχόληση στους χώρους όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι το προσφερόμενο αντάλλαγμα της Γ. Αποστολόπουλος ανέρχεται σε €0,45 τοις μετρητοίς για κάθε προσφερόμενη μετοχή και αφορά την εξαγορά κατ' ανώτατο του 30% του Υγεία.

Η αποτίμηση

Ο ανεξάρτητος χρηματοοικονομικός σύμβουλος (Euroxx) προέβη στη σύνταξη αναλυτικής έκθεσης στην οποία εφαρμόζονται τέσσερις διαφορετικές διεθνώς αποδεκτές μέθοδοι αποτίμησης ως ακολούθως:

• Μέθοδος Α' - Αποτίμηση της Εταιρείας με χρήση Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flow)

• Μέθοδος Β' - Αποτίμηση της Εταιρείας με Πολλαπλασιαστές/Αριθμοδείκτες (Multiples) Ομοειδών Εταιρειών

• Μέθοδος Γ' - Αποτίμηση της Εταιρείας με βάση τον Μέσο Οικονομικό Κύκλο (Mid-Cycle Fair Value) και

• Μέθοδος Δ' - Αποτίμηση της Εταιρείας με βάση τις Συγκρίσιμες Συναλλαγές Εγχώριων Εταιρειών Συναφούς Δραστηριότητας.

Με βάση τα αποτελέσματα των μεθόδων υπολογισμού, ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, το προσφερόμενο τίμημα €0,45 για κάθε μετοχή της Εταιρείας βρίσκεται χαμηλότερα από το εύλογο εύρος τιμών, όπως αυτό προέκυψε από τις επιλεγμένες μεθόδους αποτίμησης και προσδιορίστηκε σε €0,64-€0,78 ανά μετοχή.