Κατά 44,45 ευρώ δείχνει ότι έπεσε η μέση ημερήσια δαπάνη νοσηλείας στις ιδιωτικές κλινικές το 2017 έναντι του 2015. Αυτό λένε τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα οποία η μέση ετήσια δαπάνη νοσηλείας το 2015 (προ ΦΠΑ) ήταν 626,32 ευρώ, το 2016 κατέβηκε στα 601,69 ευρώ και το 2017 πάλι προ ΦΠΑ έπεσε στα 581,87 ευρώ. Σημειώνεται ότι η συνολική δαπάνη νοσηλειών ήταν 306,8 εκατ. ευρώ (2015), 303,9 εκατ. ευρώ (2016) και 291,2 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ αντίστοιχα το πλήθος νοσηλειών διαμορφώθηκε στις 489.582, 505.217 και 500.315. 

Με βάση τους πίνακες του ΕΟΠΥΥ, το ποσό της δαπάνης ακτινοθεραπείας -που αποτελεί υποκωδικό στις υπηρεσίες νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών- ήταν 32,6 εκατ. ευρώ το 2015, 23,5 εκατ. ευρώ το 2016 και 20.,9 εκατ. ευρώ το 2017. 

Πάροχοι με τους οποίους και συνομιλήσαμε, μας μίλησαν για πίνακες σπαζοκεφαλιά, καθώς θα έπρεπε να υπάρχουν στοιχεία ανά πάροχο και όχι συγκεντρωτικά, όπως για παράδειγμα ισχύει στις ιδιωτικές κλινικές, όπου περιλαμβάνονται όλες μαζί ανεξαρτήτως αντικειμένου. Το δεύτερο βασικό ζήτημα που έθεσαν είναι ότι δεν αναφέρονται τα ποσά των περικοπών από τους ιατρικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Εάν τρίτο ζήτημα είναι ότι δεν παρουσιάζονται τα ποσά των υποβολών που έχουν γίνει αλλά και ο αριθμός τους που θα έδειχνε την τάση επιλογής του ασθενή ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. 

Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές,  αναμφίβολα αν και απαιτείται διπλή και τριπλή ανάγνωση των  οικονομικών στοιχείων που δημοσίευσε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την εξέλιξη του προϋπολογισμού του για τα έτη 2015, 2016 και 2017, και πάλι τα ερωτήματα παραμένουν.

Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και στον έτερο πίνακα, όπου παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά στοιχεία της εξέλιξης των δαπανών σε συνάρτηση με τη διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ  21/Α΄/21-2-2016 ) αναφορικά με τις Υπηρεσίες Νοσηλείας ( συμπ. Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών, Ψυχιατρικών, Κλινικών, υποστήριξης αναπηρίας, ΚΑΑ κλειστής περίθαλψης),  Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τεχνητού Νεφρού, τους Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  τις Διαγνωστικές υπηρεσίες και πράξεις Διαγνωστικών Εργαστηρίων (ιδιώτες και εταιρίες), Φυσικοθεραπευτήρια και Φυσικοθεραπευτές (Ιδιώτες και Εταιρείες) και  Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης.

Ειδικά στις Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών παρατηρείται μείωση του μέσου κόστους νοσηλείας από το 2015  έως 2017 της τάξεως του 9,8%. Κάτι που δεν ισχύει στις   Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τεχνητού Νεφρού. Ο λόγος είναι ότι από το έτος 2015 έως το 2017 υπήρξε αύξηση στον αριθμό των αιμοκαθαρούμενων ασθενών κατά περίπου 1.000 ασθενείς. Αντίστοιχη αριθμητική αύξηση παρατηρήθηκε και στον αριθμό των αιμοκαθαρούμενων που εξυπηρετούνται από Μονάδες Κάθαρσης του Ιδιωτικού Τομέα, με αποτέλεσμα την άνοδο αυτής της δαπάνης.

Επίσης, το 2016 ο Οργανισμός προχώρησε σε συμβάσεις με τις Στέγες  Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, γεγονός που οδήγησε στην αύξηση της συγκεκριμένης Δαπάνης.

Όσον αφορά τις Διαγνωστικές υπηρεσίες και πράξεις Διαγνωστικών Εργαστηρίων (ιδιώτες και εταιρίες) παρατηρείται μείωση της δαπάνης για το έτος 2016 που  οφείλεται τόσο στην ανακοστολόγηση ενός μεγάλου αριθμού εξετάσεων, όσο και στην εφαρμογή της Υ.Α. (ΦΕΚ2221/Β'/18-6-2016) των κανόνων παραπομπής, ενώ το 2017 εξαιτίας της εισαγωγής, στις αποζημιούμενες, 88 νέων εξετάσεων υπήρξε αύξηση της δαπάνης έναντι του 2016.